ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
search now

การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จำนวนคนดู 282 ครั้ง
การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
โครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจให้ความเห็นชอบกรณีผู้ทำบัญชีที่ผ่านการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีได้ โดยถือว่าเป็นการเข้า ร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาอย่างหนึ่งที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการอบรมสัมมนาแบบดั้งเดิม โดยที่ผู้ทำบัญชีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ซึ่งการอบรมในลักษณะนี้จะช่วยให้การพัฒนาความรู้ของผู้ทำบัญชีเป็นไปอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในจังหวัดห่างไกลและขาดแคลนสถาบันอบรมทางวิชาชีพบัญชี อย่างไรก็ตามการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควรจะสามารถตรวจสอบได้ว่าสถาบันได้จัดอบรมจริงและมีการวัดผลว่าผู้ทำบัญชีที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จริง กรมฯ จึงได้จัดทำ “คำชี้แจงสำหรับการอบรม ผู้ทำบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” ขึ้น โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ• สถาบันอบรมต้องจัดให้มีระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถตรวจสอบตัวบุคคล ตรวจสอบการเข้าอบรม มีช่องทาง ให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือซักถามปัญหาได้ รวมทั้งต้องพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่มีชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง• สถาบันอบรมต้องจัดให้มีการทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมโดยผู้ทำบัญชีต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าผ่านการอบรมและได้รับชั่วโมงการพัฒนาความรู้เพื่อให้สถาบันอบรมสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในคำชี้แจงดังกล่าวและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาสถาบันอบรมทางวิชาชีพบัญชีในอนาคต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสัมมนาท่านละ 200 บาท ทั้งนี้สอบถามได้ที่โทร. 02-5474405[attachments size=small label=doctitle]
วันที่จัดงาน
วิทยากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง
5000บาท
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนCoachingในเรื่องต่างๆให้กับผู้จัดการ และกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับ Styleตัวเอง
ไม่ระบุราคา
การบริหารจัดการอย่างแยบยลชาญฉลาดได้ผลลัพธ์ทั้งการประหยัดพลังงานด้านลดมลภาวะ ด้านการลดต้นทุนและด้านการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
5000บาท
ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ LabVIEW ได้ถูกนํามาใช้ในงานเก็บข้อมูล งานตรวจสอบวิเคราะห์ผล และงานควบคุมกระบวนการใน อุตสาหกรรมต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการประยุกต์ใช้งาน ซอฟต์แวร์ LabVIEW เพื่อประโยช
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร" 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เสน่ห์ของการมีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยตัวเองคุณจะรู้ว่าทุกเบอร์ที่โทรหาคุณเจ้าของเบอร์เป็นคนเช่นไร และเลขตัวไหนบ้างที่ทำให้ชีวิตรุ่งหรือร่วงและการนำเทคนิคในการจัดการการทำงานของสมองและจิตใต้สำนึก ( NLP ) มาเกี่ยวข้อง
5500บาท
ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนํามาใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็น อย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ PLC เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3500บาท
การจัดระบบงานเอกสารและเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน โดยนำหลักการระบบคุณภาพ 5ส มาใช้ จะช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดประสิทธิผลของความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
3700บาท
องค์กรใดหากไม่มีการพัฒนาด้านการบริการ การตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้าที่ดี ย่อมเป็นสัญญาณอันตรายได้อย่างหนึ่ง หรืออาจจะทำให้องค์กรหรือธุรกิจนั้นเกิดการสูญเสียโอกาสได้ในหลายๆ อย่าง