ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

สัมมนาฟรี \"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน\"

จำนวนคนดู 155 ครั้ง
สัมมนาฟรี \
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

สัมมนาฟรี

"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน"

วันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2552

เวลา 13:00 - 16:00

ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หลักการและเหตุผลปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้แนวการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องพิจารณาผลกระทบตลอดทุกกิจกรรมตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดทิ้ง ซึ่งตรงกับเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “การประเมินวัฏจักรชีวิต Life Cycle Assessment (LCA)” นอกจากนี้ผลการศึกษา LCA สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งฉลากสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป (EU Flower) ซึ่งมีเกณฑ์ข้อกำหนดความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดทุกกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง LCA ยังสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อทราบถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละขั้นตอนโดยตลอดวัฏจักรชีวิต โดย สามารถแสดงข้อมูลการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยสินค้า หรือบริการ ซึ่งถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ในรูปแบบฉลากคาร์บอนเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า หรือบริการที่ส่งผลกระทบสภาวะโลกร้อนน้อยกว่า ซึ่งเป็นอีกวิธีการในที่ช่วยบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความเข้าใจ หลักการ เครื่องมือสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA)” และแนวทางการประยุกต์ผลการศึกษา LCA เพื่อฉลากสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป และการศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนกำหนดการสัมมนา13.30-14.15 บรรยายเรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment ;LCA”14.15-14.45 บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ LCA ในฉลากสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป (EU Flower Ecolabel)14.45-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง15.00-16.00 บรรยายเรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint & Carbon Labelling)ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552
วิทยากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนาฟรี \"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน\"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย และหัวหน้าพนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการขายให้กับลูกค้าหลายรูปแบบ
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถสร้างความแตกต่างเชิงการตลาด
2,000บาท
เพื่อการพัฒนาต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิใช่ปรับปรุงเมื่อหัวหน้างานสั่งให้ทำแต่ให้การปรับปรุงนั้นอยู่ในจิตสำนึก ปรับปรุงทีละเล็ก ที่ละน้อยแต่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3500บาท
บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม
4500บาท
หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์
4,500บาท
เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง
2,000บาท
เรียนรู้เกี่ยวกับขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของพยาบาลผดุงครรภ์จึงมีความสําคัญเพื่อเรียนรู้ช่องว่างและแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของการผดุงครรภ์ไทย และสอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมสุขภาพของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาค
6,000บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการจํา หลักสูตรนี้ให้ท่านได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และตอบได้ทุกประเด็นปัญหาที่ท่านพบเจออยู่ พร้อมวิเคราะห์กรณีข้อพิพาท และอาจารย์แบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ต่อการทํางาน