สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การจัดทำ Training Roadmap

จำนวนคนดู 335 ครั้ง
หลักสูตร การจัดทำ Training Roadmap
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีทั้งระยะสั้นแบบปีต่อปี ก็คือการทำ Training Need Survey แล้วกำหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคาใจทั้งผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายฝึกอบรม ก็คือการพัฒนาคนแบบต่อเนื่องมองกันในระยะยาว 3 ปี 5 ปี ควรได้รับการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงแผนงาน เป้าหมายการทำงาน ตลอดจนโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานในหน่วยงาน ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์การเจริญเติบโตองค์กรนั้นๆ ด้วย ซึ่งเรียกว่า “Training Roadmap
วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

•มีหลักการในการทำ Training Roadmap

•สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องจากการฝึกปฏิบัติ (Workshop)

•สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

วิทยากร
คุณพรเทพ ฉันทนาวี
กำหนดการ

หัวข้อการสัมมนา (Date 14-15 Nov 2013)

องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร

oกลยุทธ์ขององค์กร (Vision Mission Goal) ทิศทางเป็นอย่างไร

oขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน

oเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) กำหนดไว้อย่างไร

•ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Training

oการหา Training Need เพื่อตอบโจทย์อะไร

oการวาง Training Roadmap เพื่อหวังผลลัพธ์อะไร

• A.

ขั้นตอนการวาง Non-Competency Based Training Roadmap – Workshop (มี Case ให้ลงมือทำ)

1.การหาช่องว่างระหว่างกลยุทธ์องค์กร (Vision Mission Goal) กับความต้องการของตำแหน่งงาน 

(Job Description)

2.การหา Training Need จากผลการปฏิบัติงานในปีนั้น 

           (อาจมีการสัมภาษณ์ / สำรวจหาความจำเป็นเพิ่มเติม)

3.การหาระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 

        (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรที่มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าแบบใดไว้ 

      ซึ่งมี 3 แบบ คือ 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path) 

     4. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

     5. การวางผัง Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่งงาน 

·      Workshop (มีCase ให้ลงมือทำ)

1. การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน(Competency Gap)

2. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของ Competency 

3. การหาระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

 (ขึ้นยู่กับแต่ละองค์กรที่มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าแบบใดไว้

ซึ่งมี 3 แบบคือ 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)

บทสรุปการทำTrainingRoadmap ในองค์กร / ตัวอย่างแผนฝึกอบรมองค์กรชั้นนำฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

·        ผู้ที่ทำงานฝ่ายHRD, Training & Development, Learning& OD

สถานที่จัดงาน
โรงแรมเอเทรียม(สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-8929330

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทำ Training Roadmap
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop
4,500บาท
ลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง ทั้งนี้จะเรียนรู้โดยผ่านฝึกทำกิจกรรม และ Workshop
3,900บาท
เรียนรู้จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าในการเข้าหาลูกน้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรอย่างยั่งยืน
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง
3,700บาท
ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายออนไลน์ ทำให้องค์กรต่างๆ มีตัวเลือกมากขึ้น “ไม่สำคัญว่าเทคโนโลยีนั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อเราหรือไม่” แต่สิ่งสำคัญคือเราจะใช้เทคโนโลยีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรา ได้หรือไม่?”
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้พฤติกรรมและการบริหารลูกน้อง Gen X และ Gen Y ให้อยู่มือ เกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ โดยผ่านการทำกิจกรรม และ Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้เหมาะอย่างที่เขาเป็น
3700บาท
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข การลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น