ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...

จำนวนคนดู 500 ครั้ง
สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

         การที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้นหนวยงานจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย


วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556
วิทยากร

- อ.กีรติกร บุญส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

- คุณธีรเดช ทังสุบุตร

- รองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

- คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

 

กำหนดการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
สถานที่จัดงาน
Convention Hall 5 -6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกัญยชกร ชัยนภัสภมร
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-832-0239

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

5,900บาท
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ มีความรวดเร็วจนบางครั้งไม่สามารถดำเนินการรับมือได้อย่างทันท่วงที เพราะสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันด่วน (RadicalChange) จึงก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหายทั้งใน
37000บาท
ธุรกิจโรงแรม สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภท การบริหารจัดการโรงแรมของผู้จัดการโรงแรมจึงนับว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
ไม่ระบุราคา
ระบบคิดเชิงกลยุทธ์ ทิ้งห่างคู่แข่ง โดนใจลูกค้า... โดย รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
3,300บาท
ได้ทราบแนวทางการกำหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารผลงาน
3700บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ การนำแผนเชิงยุทธ์มาพัฒนาให้ออกมาในรูป Project ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3800บาท
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการค้าซึ่งทุกบริษัทต่างต้องการรักษาดึงดูดและช่วงชิงลูกค้าเพื่อให้บริษัทอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้จึงหลีกหนีไม่พ้นในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขายและทัศนคติให้มีประสิทธิ ผลสูงสุด ด
37000บาท
เตรียมความพร้อมกับการบริหารโรงแรมก่อนเข้าสู่ AEC ปี 2015 กับหลักสูตรเจาะลึกเข้มข้น ครบทุกขัวข้อของการบริหารโรงแรม ซึ่งจะช่วยให้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8900บาท
การบริหารรายได้ของโรงแรม จะช่วยให้ทราบว่าโรงแรมควรจะขายราคาห้องพักที่ราคาเท่าไหร่จึงจะทำให้มีรายได้สูงที่สุด รวมถึงการตัดสินใจว่าในแต่ละช่วงเวลาโรงแรมควรจะขายราคาถูกลงหรือควรจะขายราคาที่สูงขึ้น
ไม่ระบุราคา
วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ The Hong Kong Polytechnic University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 2 ของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ของเอเซีย โดยเฉพาะด้าน Hotel and Tourism Management.