ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...

จำนวนคนดู 591 ครั้ง
สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

         การที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้นหนวยงานจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย


วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556
วิทยากร

- อ.กีรติกร บุญส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

- คุณธีรเดช ทังสุบุตร

- รองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

- คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

 

กำหนดการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
สถานที่จัดงาน
Convention Hall 5 -6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกัญยชกร ชัยนภัสภมร
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-832-0239

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3,700บาท
หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์นี้ ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล การคิดที่มีโครงสร้างและความสัมพันธ์ อันจะเป็นการพัฒนาด้านความคิดของผู้เข้าอบรม
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างสัมพันธ์ให้ดิ่งลึกมากขึ้น
4,500บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่างมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7,500บาท
เรียนรู้ พร้อมพิสูจน์ผลลัพธ์กับทักษะในการพัฒนาสมองและความจำมากมาย อาทิการจำชื่อผู้คน การจำตัวเลข การจำข้อมูลจากงานสัมมนาไม่ให้ลืมอีกต่อไป การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในเวลาอันรวดเร็ว ทักษะการอ่านเร็วและการจำเพิ่มขึ้น เป็นต้น
3,700บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ผู้เข้าอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการมีเวลามากขึ้นในการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ
3,500บาท
ในโลกของธุรกิจความสำเร็จในอดีตอาจไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ องค์กรต้องมีกลยุทธ์ และวิธีการในการรักษาลูกค้าหลัก และช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญ จากคู่แข่งขันและรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับเราให้นานที่สุด
27,500บาท
ความคิดของมนุษย์ทำงานได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข่าวดี...แต่ข่าวร้ายคือมีเพียงไม่กี่คนที่ใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ รอน ไวท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความจำ จะแสดงถึงวิธีก้าวเข้าสู่ความสามารถของคุณที่ซ่อนเร้นไว้ เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจของคุณ!
16,900บาท
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง มองเห็นองค์รวมของการสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำ