ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...

จำนวนคนดู 546 ครั้ง
สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

         การที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้นหนวยงานจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย


วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556
วิทยากร

- อ.กีรติกร บุญส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

- คุณธีรเดช ทังสุบุตร

- รองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

- คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

 

กำหนดการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
สถานที่จัดงาน
Convention Hall 5 -6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกัญยชกร ชัยนภัสภมร
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-832-0239

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3,900บาท
พนักงานมีงานมากเสียจนลำดับความสำคัญของงานไม่ถูก งานสำคัญที่ควรทำก่อนกลับไม่ทำ มีงานค้างเพิ่มมากขึ้นจนงานเสร็จไม่ทันเวลาที่กำหนด
ไม่ระบุราคา
วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ The Hong Kong Polytechnic University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 2 ของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ของเอเซีย โดยเฉพาะด้าน Hotel and Tourism Management.
5800บาท
ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification & Waste Elimination การพัฒนาการไห
4,800บาท
การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราจะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆวัน ในการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญเพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภ
5,800บาท
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิดที่เราควรเรียนรู้
5800บาท
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ โดย..กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร. สมชาย ภคภาสวิวัฒน์
3,900บาท
พัฒนาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ
ไม่ระบุราคา
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวิถีแห่งโตโยต้า Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY
5800บาท
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้ทราบถึงขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ และกำหนดกุญแจความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขัน และนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ ถ่ายทอดโดย..กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒ