ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...

จำนวนคนดู 579 ครั้ง
สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

         การที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้นหนวยงานจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย


วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556
วิทยากร

- อ.กีรติกร บุญส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

- คุณธีรเดช ทังสุบุตร

- รองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

- คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

 

กำหนดการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
สถานที่จัดงาน
Convention Hall 5 -6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกัญยชกร ชัยนภัสภมร
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-832-0239

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการสอนงานและประเมินผลงานพนักงานได้อย่างเป็นระบบ
3500บาท
“ความขัดแย้งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในชีวิตแต่ปัญหาไม่จำเป็นต้องมี” เพราะความขัดแย้งที่คงอยู่ในระดับหนึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหา แม้กระนั้นนักบริหารก็จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของความขัดแย้ง และเข้าเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
4,500บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ
4800บาท
หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนในแต่ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างดีในปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยาของเขา และแน่นอนว่าหากเราจะต
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การทำร้านค้าออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกับงานฟรี! สัมมนาที่ช่วยให้คุณสามารถขายของออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ งานสัมมนานี้ได้รวบรวมเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ไว้อย่างครบถ้วนอย่าพลาด! ลงทะเบียนก่อนที่นั่งเต็มนะจ๊ะ
3,900บาท
พื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรก็ต้องมีลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้ยอดขายของทีมงานขายเพิ่มขึ้น พนักงานขายเองก็จำเป็นต้องค้นหาและสร้างลูกค้าใหม่ให้เกิดขึ้นมากที่สุด
3,500บาท
ในโลกของธุรกิจความสำเร็จในอดีตอาจไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ องค์กรต้องมีกลยุทธ์ และวิธีการในการรักษาลูกค้าหลัก และช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญ จากคู่แข่งขันและรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับเราให้นานที่สุด
3500บาท
ทุกหน่วยงานต้องการผู้นำมืออาชีพในการทำงานร่วมกันอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิผลสูงสุด