Category: Uncategorized

  • ภาพกิจกรรมภายในงาน สัมมนา Real Talk 2015

      ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมกับทางบูธสัมมนาดีดี ในงานสัมมนา Real talk 2015   ซึ่งเป็นงานเสวนาทางวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ประจำปีโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาควิชาอสังหาริมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นงานเสวนาทางวิชาการทีไม่ได้แสวงหากำไรจัดขึนเป็นประจำทุกปีโดยนักศึกษาปริญญาโทภาคอสังหาริมทรัพย์