สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
รวมหลักสูตรอบรมสัมมนาจัดซื้อ การตลาด การขายและการบริการ เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ รวมไปถึงการตลาดและการตลาดออนไลน์ ที่ส่งเสริมการขายให้เป็นไปได้ด้วยดี
HOT DEAL
สัมมนาฟรี ปั้นแบรนด์ร้อยให้ได้ล้าน (ฉบับโกอินเตอร์)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จากธุรกิจขนาดเล็กยอดขายไม่ถึง 1 ล้านบาท/ปี ปั้นแบรนด์ขายออนไลน์โกอินเตอร์ไปทั่วโลกแล้ว
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
Telesales/Telemarketing เครื่องมือการขายสมัยใหม่ เสริมเขี้ยวเล็บการขายเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
3200บาท
การควบคุมและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดีในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรั
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับล
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
1.TELESALES/TELEMARKETING เครื่องมือการขายสมัยใหม่ 2.การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า 3.การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 4.เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ 5.เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
1.TELESALES/TELEMARKETING เครื่องมือการขายสมัยใหม่ 2.การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า 3.การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 4.เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ 5.เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์ 6.วางแผนการขายทางโทร
ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
3900บาท
หลักการและเหตุผล ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ “บริการให้ลูกค้าประทับใจ” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ การบริการให้ดีเลิศจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงเป็นอาวุธที่สำคัญในการสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM
4500บาท
หลักการและเหตุผล ในโลกของธุรกิจความสำเร็จในอดีตอาจไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ องค์กรต้องมีกลยุทธ์ และวิธีการในการรักษาลูกค้าหลัก และช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญ จากคู่แข่งขันและรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับเราให้นานที่สุด นั่นคือ กุญแจสำคัญที่จะ
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3900บาท
ปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานต้อนรับ เนื่องจากเป็นพนักงานคนแรกที่ได้พบปะกับล
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
หลักสูตร เคล็ดลับการขาย ในชีวิตประจำวัน
2975บาท
เพื่อเตรียมตัวสู่การสร้างรูปแบบทางการบริหารชีวิตนักขายอย่างมืออาชีพ เพื่อรู้ระเบียบและธรรมชาติของงานขาย เพื่อมีความคิดมุ่งสู่การพัฒนาการขายในทุกๆ วันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุประสิทธิผลอย่างที่ตั้งไว้
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กั
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
1.TELESALES/TELEMARKETING เครื่องมือการขายสมัยใหม่ 2.การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า 3.การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 4.เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ
การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ
3,900บาท
การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ เพราะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในความสามารถ สามารถนำไปสู่ความแตกต่างของผลลัพธ์ ได้อย่างมหาศาล ในการทำนองเดียวกันความแตกต่างด้านความรู้ และความสามารถในตัวบุคลากรทุกคนในองค์กร สามารถนำไปสู่ความแตกต่าง
หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
3,900บาท
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัว สำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้ก่อน
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
3,900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรองทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้
มาตรฐานในการจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C  สำหรับนำเข้า-ส่งออก
3,900บาท
กฎระเบียบมีการปรับปรุงแก้ไขคนทำงานมีการหมุนเวียนเข้ารับผิดชอบเอกสาร L/C ตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญไม่เปลี่ยนแปลงคือการที่ต้องทำเอกสารไห้ถูกต้องตามกฎที่ตราไว้จึงจะได้รับการชำระเงินจากธนาคารกฎระเบียบในงานเอกสาร L/C ที่สำคัญสูงสุด
สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
3900บาท
จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
Telesales/Telemarketing เครื่องมือการขายสมัยใหม่ เสริมเขี้ยวเล็บการขายเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
1.TELESALES/TELEMARKETING เครื่องมือการขายสมัยใหม่ 2.การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า 3.การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 4.เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ 5.เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์ 6.วางแผนการขายทางโทรศ
หลักสูตร : การเสริมสร้าง การบริการเชิงบวกด้วยหัวใจ Service mind
2500บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับพนักงาน/ องค์กรซึ่งตระหนักถึงการบริการด้วยรอยยิ้ม ด้วยมารยาท ด้วยให้ใจที่พร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การแสดงออก ฯลฯ
หลักสูตร เคล็ดลับการขาย ในชีวิตประจำวัน
2975บาท
เพื่อเตรียมตัวสู่การสร้างรูปแบบทางการบริหารชีวิตนักขายอย่างมืออาชีพ เพื่อรู้ระเบียบและธรรมชาติของงานขาย เพื่อมีความคิดมุ่งสู่การพัฒนาการขายในทุกๆ วันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุประสิทธิผลอย่างที่ตั้งไว้
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
1.TELESALES/TELEMARKETING เครื่องมือการขายสมัยใหม่ 2.การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า 3.การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 4.เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ 5.เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์ 6.วางแผนการขายทางโทรศ
หลักสูตร เคล็ดลับการขาย ในชีวิตประจำวัน
2975บาท
เพื่อเตรียมตัวสู่การสร้างรูปแบบทางการบริหารชีวิตนักขายอย่างมืออาชีพ เพื่อรู้ระเบียบและธรรมชาติของงานขาย เพื่อมีความคิดมุ่งสู่การพัฒนาการขายในทุกๆ วันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุประสิทธิผลอย่างที่ตั้งไว้
กลยุทธ์ดิจิทัลสู่นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นงานสัมมนาเพื่อให้ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ เตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กั
สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
3900บาท
จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
Telesales/Telemarketing เครื่องมือการขายสมัยใหม่ เสริมเขี้ยวเล็บการขายเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลู
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
1.TELESALES/TELEMARKETING เครื่องมือการขายสมัยใหม่ 2.การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า 3.การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 4.เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ