สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
รวมหลักสูตรอบรมสัมมนาจัดซื้อ การตลาด การขายและการบริการ เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ รวมไปถึงการตลาดและการตลาดออนไลน์ ที่ส่งเสริมการขายให้เป็นไปได้ด้วยดี
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Marketing Research : Tools & Analysis (แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์) วันศุกร์ที่ 9 กพ.2561
5900.00บาท
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์ผล และนำไปใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
Strategic center จัดอบรม หลักสูตร S&OP: Sales and Operation Planning (การวางแผนการขายและปฏิบัติการ) วันพฤหัสบดีที่ 8 กพ.2561
5900.00บาท
จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แผนเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการ ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อองค์กร สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องร่วมกันการวางแผน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมต่อการตัดสินใจ อาทิเช่น ข้อมูลความต้องการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ CONFIRM
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค
หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61) CONFIRM
3500บาท
ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอ
 • 340x200 banner
 • 340x200 banner
 • 340x200 banner
 • 340x200 banner

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร The New Way of Marketing Communication วันอังคารที่ 30 มค.2561
5900บาท
“เมื่อโลกเปลี่ยน นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน Update เครื่องมือใหม่ ๆ ในการสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจจุบันให้เท่าทันการแข่งขันและเข้าถึงลูกค้าด้วยวิถีการสื่อสารสมัยใหม่”
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Marketing & Sales Strategy to Increase Customer วันศุกร์ที่ 26 มค.2561
5900บาท
หลักสูตรที่ผสาน เคล็ดลับ และวิธีการทางการตลาด และ เทคนิคการขายเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักขายและนักการตลาดทุกคนควรรู้
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
1.TELESALES/TELEMARKETING เครื่องมือการขายสมัยใหม่ 2.การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า 3.การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 4.เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ
หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61) CONFIRM
3500บาท
ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอ
เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ“จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี”
3900บาท
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย
การเจรจาต่อรองการขายอย่างเซียน (สำหรับนักขายที่ต้องการเพิ่มเทคนิคการเจรจา)
3900บาท
กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักเจรจาต้องรู้ พื้นฐานการเจรจาและแนวคิดในการต่อรอง องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดบทสรุปแห่งการเจรจา เทคนิคการเจรจาโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตาม
การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ
3900บาท
เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด
สุดยอดนักขายยุคดิจิตอล
3900บาท
เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการตลาดและหลักการสำหรับประยุกต์ใช้ในงานขายยุคดิจิตอล สร้างสุดยอดนักขายที่พร้อมลงสนามสำหรับการแข่งขันในตลาดยุคดิจิตอล
กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อไปประยุกต์ใช้งานในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61)
3500บาท
ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มย
หลักสูตร ฺBIG CHANGE ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ
3900บาท
ประสบการณ์ของนักขายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบมั่นใจ จะสอนให้กับนักขายสายเลือดใหม่ให้คุณ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องขายเป็นมาก่อน ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไร แต่ขอให้คุณมารู้จักกับคำว่า "นักขาย" เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดมากมาย ทั้งขายในช่วงหลังการขาย การขายขณะติดตา
หลักสูตร ฺBIG CHANGE ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ
3900บาท
ประสบการณ์ของนักขายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบมั่นใจ จะสอนให้กับนักขายสายเลือดใหม่ให้คุณ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องขายเป็นมาก่อน ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไร แต่ขอให้คุณมารู้จักกับคำว่า "นักขาย" เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดมากมาย ทั้งขายในช่วงหลังการขาย การขายขณะติดตา
หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า     CLMVภาคตลาดเวียดนาม+จีน”
3200บาท
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 (Branding & Marketing 4.0) เพื่อสร้างโอกาสการขายภายใน และขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน และยังเป็นการครองส่วนแบ่
SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER หลักการเเละเหตุผล       ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจ
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
1.TELESALES/TELEMARKETING เครื่องมือการขายสมัยใหม่ 2.การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า 3.การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 4.เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ 5.เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ CONFIRM
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้ก
การบริหารความผูกพันกับลูกค้า
4800บาท
การบริหารความผูกพันกับลูกค้าที่มีอยู่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้สูญเสียฐานลูกค้าให้กับคู่แข่ง องค์กรต่างๆ จึงใช้กลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ CONFIRM
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูก
นักบริการ..รอบทิศทาง
3900บาท
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผ
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
3900บาท
ธุรกิจในยุคปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงแข่งขันสูงในด้านของการบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดโดยเฉพาะธุรกิจในด้านของการดูแลผู้ลงทุน ถือว่าเป็นธุรกิจที่พนักงานต้องใช้ทั้งความอดทน ไหวพริบ หลักของการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีจึงจะสามารถประคับประคองผู้
หลักสูตร : ฝ่าเหลี่ยมการค้า “กัมพูชา+เวียดนาม และจีน”
3500บาท
รู้จักและเข้าใจโครงสร้างตลาด CLMV มุมมองสินค้าไทย การวิเคราะห์ตำแหน่งและโอกาสสินค้า เข้าใจโครงสร้างการกำหนดราคา เหตุผลควรส่งออกไปกัมพูชา,เวียดนาม และจีน การวิเคราะห์เลือกคู่ค้า เตรียมความพร้อมส่งออกไปกัมพูชา+เวียดนาม
หลักสูตร ฺBIG CHANGE ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ
3900บาท
ประสบการณ์ของนักขายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบมั่นใจ จะสอนให้กับนักขายสายเลือดใหม่ให้คุณ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องขายเป็นมาก่อน ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไร แต่ขอให้คุณมารู้จักกับคำว่า "นักขาย" เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดมากมาย ทั้งขายในช่วงหลังการขาย การขายขณะติดตา
SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง