สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
เวปรวมอบรมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคล HR การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นการทำธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาหัวหน้างานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่้างๆ
Knowledge Capturing เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สกัดความรู้ ถอดบทเรียน ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและองค์กร ร้อยเรียงความคิดเพื่อการสื่อสาร เสริมสร้างความเป็นนักคิด เสริมทักษะที่ปรึกษาหรือวิทยากร
IDEAS CAPTURING  เทคนิคสรุปความคิดกลุ่ม รุ่นที่ 2
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฝึกทักษะการนำกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม ลดความขัดแย้งในการประขุม ฝึกทักษะการจับประเด็น ร้อยเรียง เชื่อมโยงความคิดในการวางแผนและแก้ปัญหาในงาน เสริมสร้างความเป็นนักคิด พัฒนาทักษะผู้นำ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม