สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ได้รับความก้าวหน้าใน สายอาชีพ
กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร
3900บาท
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
3900บาท
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
4500บาท
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเปิดประตูแห่งบุคลิก
THE CANDIDATE
1200บาท
การสัมมนาที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมนุษย์เงินเดือน ในการหางาน สมัครงาน และการทำงาน
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
3900บาท
จากสภาวะในปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจถือว่ามีความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตสินค้าหรือภาคการบริการ รวมทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนที่มีราคาถูกมาก (คุณภาพไม่พูดถึง) ส่งออกไปขายทั่วโลก ดังนั้นการที่องค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ
พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
4500บาท
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

STOP PAST START NOW
2500บาท
ปลดล๊อคอดีต อยู่กับปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เพื่อให้ผู้เรียนที่จมอยู่กับความทุกข์ในอดีต ได้ปล่อยวาง และใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความสุข
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
5900บาท
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ รวมทั้งวาทศิลป์ในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และจูงใจ
Maximize Your Brain Potential (2 Days Certification Program)
23900บาท
DISCOVER HOW YOU CAN DOUBLE YOUR LEARNING RATE & TAKE CONTROL OVER YOUR COMPANY’S INFORMATION CONTENT
Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
9900บาท
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
4500บาท
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
การพัฒนาภาพลักษณ์ยุคใหม่สู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทีมงาน
3900บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของ “ยุคการแข่งขัน” ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องสร้างศักยภาพด้านภาพพจน์ของความเป็น “ยุคใหม่” คู่กับ “ระดับมืออาชีพ” โดยมีบุคลากรในองค์กรที่มีศักยภาพด้านภาพลักษณ์ของความเป็น “ยุคใหม่” คู่กับ “ความเป็นมืออาชีพ” ในการสร้างอานิ
Supervisory Skills Development Workshop
6500บาท
Workshop ที่จะเตรียมความพร้อมในการเป็น "ผู้นำ" เพื่อให้ "การบริหารคน" เป็นเรื่องง่าย Develop and Refine Management and Supervisory skills to strengthen the present and build for the future.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
5900บาท
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
การพัฒนาภาพลักษณ์ยุคใหม่สู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทีมงาน
3900บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของ “ยุคการแข่งขัน” ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องสร้างศักยภาพด้านภาพพจน์ของความเป็น “ยุคใหม่” คู่กับ “ระดับมืออาชีพ” โดยมีบุคลากรในองค์กรที่มีศักยภาพด้านภาพลักษณ์ของความเป็น “ยุคใหม่” คู่กับ “ความเป็นมืออาชีพ” ในการสร้างอานิ
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
4500บาท
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
บุคลิกภาพของพนักงานขายระดับมืออาชีพ
4,000บาท
 พนักงานขายจำเป็นต้องปรับเรื่องของบุคลิกภาพให้ได้ในระดับมืออาชีพ เพราะบุคลิกภาพที่ดีและน่าเชื่อถือ จากการที่ลูกค้าได้พบปะกับพนักงานขายในครั้งแรกและครั้งต่อๆไป บุคลิกภาพที่ดีจะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง เนื่องด้วยการพบปะกันครั้งแรก ลูกค้า
7Q กับการพัฒนาตนเอง
4,000บาท
หลักสูตร “ 7Q กับการพัฒนาตนเอง” จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงบันดาลใจ (inspiration) และจูงใจตนเอง (Self-Motive) ให้สามารถดึงศักยภาพที่ตนมีอยู่มาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตน ให้อยู่ในลักษณะ “งานดี มีสุข” (High Performance and Happiness)
เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงาน ให้ได้รับการยอมรับ
4,000บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการจูงใจด้วยหลัก AIDA รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอ การเสนอประโยชน์หรือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
4500บาท
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
การบริหารเวลาอย่างมีคุณค่าในการทำงาน (Efficiency Development Techniques and Time Management)
3,900ก่อน Vatบาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ผู้เข้าอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการมีเวลามากขึ้นในการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ ฝึก
เทคนิคการจัดทำJob Description สมัยใหม่แบบง่ายๆ
4,500บาท
หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและพัฒนานี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านพัฒนาทักษะของผู้บริหารทุกระดับ ให้สามารถ กำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนักงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม โดยที่ท่านไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาแพง ๆ
อัจฉริยะคิดสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด
3500บาท
“แค่คุณเริ่มคิด คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้” กระบวนการคิดของคุณถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งและมีคุณค่าอย่างมากที่สุดในการดำเนินชีวิตและการสร้างความสำเร็จในการทำงานซึ่งหากคุณมีรูปแบบการคิดที่เฉียบคม แตกต่างและแปลกใหม่อยู่เสมอ ก็จะยิ่งช่วยให้คุณส
Can Do Attitude
3900บาท
เพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบในการทำงาน สร้างความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
หลักสูตร Think Plus+ for Change เปลี่ยนวิธีคิด ... ชีวิตเปลี่ยน!!
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development Course)
3,500บาท
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษว่า Personality Development ในการเน้นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกเพื่อให้ท่านมีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน การติดต่อ การปรากฏตัว ภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ประทับใจ ซึ่งในหลักสูตรท่านจะได้รับความรู้ (Knowled
พัฒนาศักยภาพและทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย : Work Hard Work Smart
3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
Self Development กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
3800บาท
1. เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสู่ความสำเร็จในงานที่ตนรับผิดชอบโดยเริ่มจากกลยุทธ์พื้นฐาน 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน 3. พัฒนา และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรที่ตนปฏิบัติ
เพิ่มพลังบวก สร้างแรงจูงใจตนเอง เอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ