สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

วันที่จัดงาน
วิทยากร
อ.สุชิน ไวยศิลา
สถานที่จัดงาน

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้อง 4-112 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยรังสิต

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:หมวดวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อผู้ติดต่อ:หมวดวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


19500บาท
จากแนวโน้มการเติบโตที่น่าลงทุน สถาบันจึงออกแบบหลักสูตร apartment มือใหม่ ลงทุนให้ รอด รวย รุ่ง มาให้ผู้ตัดสินใจลงทุนได้เตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือจริง
3,900บาท
สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง 15 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 3,900 บาท (ราคายังไม่รวม Vat) หลักการและเหตุผล ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพัฒนาซึ่งวิธีการที่จะชนะและอยู่เหนือคู่แข่งถือเป็นเส้นชัยที่ทุกองค์กร
4500บาท
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกสิ่งว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของPowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ดังนี้ เทคนิคการนำเสนอด้วย PowerPoint ในแง่มุมที่หลากหลาย อาทิ “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Pictu
22900บาท
ทักษะของกระบวนการโค้ชมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขาย/ประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
3900บาท
ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จคือ บุคลากรในองค์กร นั่นก็คือ พนักงาน
3,900บาท
การสื่อสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด ย่อมมีวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือมุ่งหวังให้สิ่งที่เราสื่อสารออกไปมีความถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อ โดยที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ด้วยความประทับใจ
1,800บาท
เพราะทุกวันนี้การใช้สื่อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น เราจึงต้องเรียนรู้ว่าใช้วิธีไหน แบบไหนที่ไม่ผิดกฎหมาย
3700บาท
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อบุคคลต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ทำงานเป็นกลุ่ม แต่มีความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งส่งผลทั้งทางบวกและลบต่อบุคคล กลุ่มและองค์กร