สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี!
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

สัมมนาเรื่อง: ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อม UPDATE กฎหมายและอัตราภาษีใหม่ ของกรมสรรพากรประจำปี 2556

จำนวนคนดู 518 ครั้ง
สัมมนาเรื่อง: ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อม  UPDATE กฎหมายและอัตราภาษีใหม่ ของกรมสรรพากรประจำปี 2556
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

เนื้อหา ของการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ ท่านผู้เข้ารับการอบรมจะได้เต็มอิ่มกับข้อมูลและความรู้จากวิทยากรผู้ชำนาญ การพิเศษในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการสัมมนาจะครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งระบบ และในทุกประเภทของเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการหักภาษีของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสิทธิ ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือจะเป็นกรณีค่าเช่า วิชาชีพอิสระ รับเหมา และเงินได้จากการพาณิชย์อื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้การสัมมนาจะให้ความรู้ในประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการมักพบบ่อยๆและ แนวทางในการแก้ไข ซึ่งทางบริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆที่วิทยากรจะนำมาแชร์จะช่วยให้ผู้รับฟัง การสัมมนาได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่อง ของภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ต้องกลัวมีปัญหากับกรมสรรพากรอีกต่อไป

 

วันที่จัดงาน

09.00น.-10.30น. UPDATE  สิทธิ ประโยชน์ข้อบังคับและประเด็นปัญหาที่สรรพากรมักตรวจสอบ (1.30 ชั่วโมง)

 • Update สิทธิประโยชน์ ข้อบังคับทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลและ โทษที่ได้รับเมื่อผู้ประกอบการกระทำผิด
 • ทุกประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้และ ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ
 • ประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้

-          การรับรู้รายได้กรณีเจ้าหนี้ไม่เรียก เก็บเงิน

-          รายได้จากการขายและการให้บริการที่ต่ำ กว่าราคาตลาด

-          รายได้จากการเช่าทรัพย์สินและ ขายอสังหาริมทรัพย์

-          รายได้จากเงินปันผล ส่วนแบ่งกำไรและรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้

-          เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นมีอะไรบ้าง

-          รายได้ข้ามรอบระยะเวลาบัญชี

-          การแยกรายการรายได้ในแบบ ภงด 50

 

10.30น.-10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

 

10.45น.-12.15น.ประเด็นปัญหาภาษีรายจ่ายที่มักเข้าใจผิด( 1.30 ชั่วโมง)

 • ประเด็นปัญหาด้านรายจ่าย

-          การจำหน่ายหนี้สูญ การคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอและดอกเบี้ยจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

-          รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ กรณีขายทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักรสามารถยกเว้นภาษีได้หรือไม่ รายจ่ายส่วนตัว ค่ารับรองให้โดยเสน่หา

-          รายจ่ายสงเสริมการขายและการออกภาษีเงิน ได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเงิน

-          รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ รับ และรายจ่ายที่ไม่ได้ลงรายการในบัญชี

-          รายจ่ายการบริการ บริจาคและรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ควรรู้และ ทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร

-          หลักเกณฑ์ใหม่ค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้าง ที่จะหักรายจ่าย 2 เท่า

-          รายจ่ายค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร ค่าห้องสัมมนา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

-          รายจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์  ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคารหรือบริษัทนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยจ่ายให้บริษัทในเครือ และ การจ่ายเงินปันผล

 

12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชั่วโมง)

 

13.30น.-15.00 น. วิธีการยื่นแบบ การชำระภาษีและการพิสูจน์ เอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง (1.30 ชั่วโมง)

 • ทุกประเด็นปัญหาด้านทรัพย์สินและหนี้สินที่ ฝ่ายบัญชีต้องรู้

-          ทรัพย์สินไม่มีตัวตนและการด้อยค่าของ ทรัพย์สิน การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี

-          ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ยืม

 • ปัญหาการยื่นแบบและการชำระภาษีและการพิสูจน์เอกสารหลักฐานทางบัญชี
 • การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลและการนำส่งภาษีและการยื่นแบบภาษีที่ถูกต้อง

 

15.00 น.-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย (15 นาที)

 

15.15น.-16.45 น.  Update อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายใหม่ของกรม สรรพากร(1.30 ชั่วโมง)

 • ทำความเข้าใจกับมาตรการตรวจสอบภาษี วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหาย
 • Updateข้อกำหนดและข้อหารือและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ในขณะที่ถูกสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • อัตราภาษี เงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายใหม่กรมสรรพากร ประจำปี 2556
 • ถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัยกับวิทยากรผู้บรรยาย
วิทยากร
ผู้ชำนาญการพิเศษด้านกฎหมายภาษี สรรพากร สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
สถานที่จัดงาน

ณ. โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

**สมัครสัมมนาตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 เมษายน 2556 ชำระค่าสัมมนาเพียง 5,000 บาท(ก่อน VAT)

 

              สมัครเข้าร่วมสัมมนา 2 ท่านลดทันที 500 บาท ลดเหลือท่านละ (4,500) (ก่อน VAT)

 

              หากเป็นสมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 จากราคา(4,500)ก่อน VAT

 

                 (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

สัมมนา

 

(วันที่ 22 เมษายน 2013)

 

  

ราคาปกติสำหรับ

 

(1ท่าน)

 

 

 

  

ชำระภายใน

 

(วันที่ 18 เมษายน 2013)

 

  

สมัคร 2ท่านลดทันที

 

(500บาท/ท่าน)

 

(ค่าอบรมสัมมนา)

6,000

 

5,000

 

4,500

 

(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

420

 

350

 

315

 

(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

(180)

 

(150)

 

(135)

 

       (ยอดสุทธิ)

6,240

 

5,200

 

4,680

 

  

++ค่าใช้จ่ายในการ เข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนาเรื่อง: ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อม UPDATE กฎหมายและอัตราภาษีใหม่ ของกรมสรรพากรประจำปี 2556
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

2500บาท
WordPress และ WooCommerce โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ที่มียอดคนใช้ทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีเว็บร้านค้าออนไลน์ 24% ในโลกนี้ใช้ WooCommerce, ซึ่งมากกว่า 660,000 เว็บไซต์
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ธ.ค.58 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,500 บาท เท่านั้น..
4000บาท
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ Excel หรือผู้ที่ใช้ Excel เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ยังใช้งานไม่ค่อยคล่อง ไม่ค่อยชำนาญ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 25 พ.ย.58 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,500 บาท เท่านั้น..
499บาท
พบกับ สุดยอดกูรูแห่งวงการ E-Commercer ของเมืองไทย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ , สุดยอดกูรูแห่งวงการ Google แนวหน้าของเมืองไทย คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล พลาดไม่ได้ วิทยากรรับเชิญ Facebook Thailand ที่จะมาช่วย SMEs ไทยสร้างแนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจ ใช้ได้จริง เพ
3,900บาท
เรียนรู้เทคนิคการลงโฆษณาผ่านทาง Facebook พร้อมทั้งรู้จักและเข้าใจ Facebook Ads ได้อย่างเจาะลึก
5500บาท
หลักสูตรการเจาะช่องโหว่ของระบบเครือข่ายด้วย Kalix Linux & Metasploit สำหรับการปูพื้นฐานทางด้าน Network Security ที่เหมาะสำหรับ Admin ที่ต้องการก้าวไปอีกขั้นสู่การเรียนรู้ในเรื่องของ Security
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดเผยเคล็ดลับการโพสและลงโฆษณาใน Facebook ขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงระดับล้านโดยวิทากรผู้เชี่ยวชาญ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ได้อย่างตรงจุด เติมความรู้ในด้านการเลือกใช้วัสดุในการนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและขั้นตอนการผ