สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อบรมอาชีพ ทำซาลาเปาหน้าแตก สูตรแม่น้อยต้นตำรับสิงห์บุรี ไส้ครีม,ไส้ถั่วแดง,หมั่นโถวฟักทอง

จำนวนคนดู 2029 ครั้ง
อบรมอาชีพ ทำซาลาเปาหน้าแตก สูตรแม่น้อยต้นตำรับสิงห์บุรี ไส้ครีม,ไส้ถั่วแดง,หมั่นโถวฟักทอง
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ซาลาเปาหน้าแตก สูตรแม่น้อยต้นตำรับสิงห์บุรี ไส้ครีม,ไส้ถั่วแดง,หมั่นโถวฟักทอง

วันที่จัดงาน

ก ำหนดกำรเรียนกำรสอน
08:30 –09-00 น. -ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
09:00 –11:30 น. -เจ้าหน้าที่แนะน าศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
แนะน าวิทยากร
-วิทยากรแนะน าอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ พร้อม
แหล่งเลือกซื ้อวัตถุดิบ
-สอนวิธีการเลือกซื ้อวัตถุดิบ
-สอนวิธีการเตรียมวัตถุดิบและเทคนิกต่างๆ
-สาธิตขั ้นตอนการท าแต่ละขั ้นตอน
11:30 –12:30 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:30 -15: 00 น. -สาธิตขั ้นตอนการท าแต่ละขั ้นตอน (ต่อเนื่องจาก
ภาคเช้า)
-แนะน าด้านการตลาด การเลือกท าเลเปิ ดร้าน การ
ติดต้นทุน ก าไร และข้อคิดเพื่อความส าเร็จ
-สรุปการเรียนการสอน ตอบปัญหาข้อสงสัยของ
ผู้เรียน

วิทยากร
อาจารยช์ ุติมา มีรัตน์ หรือ แม่นอ้ย

เจา้ของสูตรซาลาเปา
และ ขนมเปี๊ยะ รวมไปถึงขนมของฝากต่างๆ หลากหลายเมนูของ
จังหวัดสิงห์บุรี ลงหลักปักฐานทา อาชีพน้ีมาแลว้กวา่ 32 ป

สถานที่จัดงาน

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน Matichon Academy ในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ราคา1,605 บาทต่อท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน Matichon Academy ในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อ:ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน Matichon Academy ในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรมอาชีพ ทำซาลาเปาหน้าแตก สูตรแม่น้อยต้นตำรับสิงห์บุรี ไส้ครีม,ไส้ถั่วแดง,หมั่นโถวฟักทอง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้ทำความเข้าใจศาสตร์ที่หาเรียนรู้ได้ยากยิ่ง การอ่านโองการ บวงสรวง การจัดฮวงจุ้ย การตั้งศาล มีการดูดวง ลงนะหน้าทอง และกิจกรรมอื่นๆ กินฟรีด้วยครับ
149000บาท
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ช่วยให้เข้าใจเรื่องการลงทุน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การตลาดการขายที่ช่วยเพิ่มผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
6500บาท
การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพทอน (Introduction to Python Programming Language) รุ่นที่ 2 วันที่ 16-23 ธันวาคม 2560
4500บาท
การติดตั้งระบบ VPN เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจากภายนอกองค์กรโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2560
1000บาท
มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ได้จัดทำ โครงการเปิดโลกยุคใหม่...กับ... “การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research) ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างวิทยาการพัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศ และตอบสนองต่อความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและ
3500บาท
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
3000บาท
Competency เพื่อการนำไปใช้จริงสำหรับการทำโครงงาน (Competency for Project worker) รุ่นที่ 4 วันที่ 24 ธันวาคม 2560
3500บาท
เชิญเข้าอบรม หลักสูตร สุดยอดนักขายเชิงรุก รุ่นที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงเครื่องมือและวิธีการในการแข่งขันกับตลาดที่สอดรับกับเหตุการณ์ปัจจุบันและมีโอกาสใช้อย่างได้ผล หรือทำให้เกิดผลดีกับธุรกิจ