สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการติวเข้ม TPM Facilitator

จำนวนคนดู 1514 ครั้ง
โครงการติวเข้ม TPM Facilitator
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

โครงการติวเข้ม TPM Facilitator

วันที่จัดงาน

โครงการ ติวเข้ม TPM Facilitator (ภาคปฏิบัติ)

หลักการและเหตุ

ต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ เทคนิคที่วงการอุตสาหกรรมนิยมนำมาใช้มากที่สุดเทคนิคหนึ่งคือ การบำรุงรักษาทวีผล หรือ Total Productive Maintenance ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถลดต้นทุนอันเกิดจากความสูญเปล่าต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการเอื้ออำนวยให้กิจกรรม TPM ประสบความสำเร็จคือ TPM Facilitator หรือ TPM Center ซึ่งบุคคลนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนำกิจกรรม TPM มาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้องตามแนวคิดหลัก (Main Concept) และใช้เทคนิคที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถลดความสูญเปล่าอย่างได้ผล

ปัญหาส่วนใหญ่ของ TPM Facilitator คือการที่มีความรู้ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนมากก็จะเรียนรู้พร้อมๆ กับพนักงานคนอื่นๆ ทำให้ TPM Facilitator ไม่สามารถช่วยเหลือเสาหลักต่างๆ ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้าและไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดี

โครงการติวเข้ม TPM Facilitator ภาคปฏิบัติ จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับ TPM Facilitator ในเชิงลึกและลงมือปฏิบัติได้จริง โดยเน้นที่กิจกรรมหลัก 5 เสา คือ เสาหลักความปลอดภัย เสาหลักการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง เสาหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เสาหลักการวางแผนการบำรุงรักษาและเสาหลักการให้การศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งโครงการนี้จะเน้นที่การปฏิบัติในโรงงานจริง เพื่อที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้อย่างเต็มที่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเห็นผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดและปรัชญาของ TPM อย่างลึกซึ้ง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจวิธีการในการศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในโรงงานจริงและสามารถแปลความสูญเปล่าเป็นมูลค่าได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของเสาหลักสำคัญทั้ง 5 เสาคือ เสาหลักความปลอดภัย เสาหลักการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง เสาหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เสาหลักการวางแผนการบำรุงรักษาและเสาหลักการให้การศึกษาและฝึกอบรม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบความสัมพันธ์ของเสาหลักทั้ง 5 เสา
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทั้ง 5 เสาเข้ากับนโยบายองค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. สถานประกอบการที่ดำเนินการกิจกรรม TPM อยู่แล้ว
 2. สถานประกอบการที่กำลังจะดำเนินการกิจกรรม TPM
 3. ผู้ที่ต้องการเป็น TPM Facilitator มืออาชีพ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเป็นที่ปรึกษาภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. องค์กรสามารถที่จะลดความสูญเสียได้อย่างถูกต้องและเกิดผลการประหยัดจริง
 3. องค์กรสามารถดำเนินการ TPM ต่อไปในอนาคตได้ด้วยตนเอง

 

โครงการนี้เหมาะสมกับ

 1. ผู้ที่เป็น TPM Facilitator ในองค์กร หรือผู้ที่ต้องการเป็น TPM Facilitator มืออาชีพ
 2. ผู้ที่สนใจทำกิจกรรม TPM ที่เน้นการปฏิบัติ

 

เนื้อหาการอบรม

การอบรมจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

 1. ภาคทฤษฏีและการปฏิบัติจริงจากกรณีศึกษาในโรงงานที่คัดเลือกไว้ พร้อมทั้งดูงาน ณ โรงงานที่ดำเนินการ TPM อย่างได้ผล
 2. การนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการของตนเอง
 3. การนำเสนอผลการดำเนินการ

ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงจากกรณีศึกษาในโรงงานที่คัดเลือกไว้ 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงที่หน้างาน ณ โรงงานที่ให้ความร่วมมือและรับการคัดเลือกไว้ ผู้เข้าอบรมจะต้องทำการศึกษาต้องปฏิบัติให้เกิดการปรับปรุงจริงที่หน้างานเช่น ศึกษากระบวนการทำงาน ทำการวิเคาระห์ปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหา ทำความสะอาดเครื่องจักร จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจักร จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและแผนการฝึกอบรม โดยมีระยะเวลาอบรมดังนี้

ระยะเวลา

 1. การทำโครงสร้างของความสูญเปล่า (Losses Structure)                                                                 1 วัน
 2. แนวคิดของ TPM และการเขียน Master Plan ของ TPM                                                                   1 วัน
 3. แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม                                      2 วัน

รวมถึง การประเมินความเสี่ยง การจัดการสภาพที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย การทำ KYT การยศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 1. แนวคิดและขั้นตอนของ Focus Improvement และเครื่องมือของ                                                    2 วัน

Focus Improvement เช่น 5W+1H, Why-Why Analysis อื่นๆ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วยเครื่องมือและขั้นตอนของ Focus Improvement

 1. แนวคิดของ Planned Maintenance และ Autonomous Maintenance                                  4 วัน

(PM Step1-3, AM Step1-3) รวมถึงการปฏิบัติ การสร้างแผนการบำรุงรักษา การทำความสะอาดเครื่องจักร การจัดทำการปรับปรุงเครื่องจักร เป็นต้น

 1. แนวคิดและการปฏิบัติ Training & Education                                                                  2 วัน

รวมถึง การตรวจประเมิน Competency การสร้างแผนการฝึกอบรม

 1. การประยุกต์เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำ TPM                                                 1 วัน

และการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น

 1. การศึกษาดูงาน                                                                                                                        1 วัน

 

รวมอบรม               14 วัน

ส่วนที่ 2 การนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการของตนเอง

หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาในโรงงานที่คัดเลือกมาแล้ว จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้นั้นไปใช้ในสถานประกอบการของตนเอง โดยต้องดำเนิน

 1. ร่วมกับผู้บริหารจัดทำ Master Plan ที่เชื่อมโยงนโยบายขององค์กรเข้ากับเสาหลักทั้ง 5 เสา
 2. จัดตั้งคณะกรรมการ TPM ขององค์กรขึ้น
 3. จัดทำโครงสร้างของความสูญเปล่าขององค์กร
 4. ดำเนินการตามแนวคิดของ 5 เสาหลัก โดย

4.1.        เสาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ต้องมีแผนการทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็น 0 อย่างน้อย 1 พื้นที่

4.2.         เสาการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง ต้องมีการลดความสูญเปล่าลง อย่างน้อย 1 เรื่อง

4.3.         เสาการวางแผนการบำรุงรักษา ต้องมีแผนการบำรุงรักษา 1 เครื่องจักร

4.4.         เสาการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ต้องมีพื้นที่ที่ผ่าน AM Step3 อย่างน้อย 1 พื้นที่

4.5.         เสา การให้การศึกษาและการฝึกอบรม ต้องมีแผนการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 พื้นที่

ทางที่ปรึกษาจะเข้าให้คำแนะนำกับผู้เข้ารับการอบรม ณ สถานประกอบขององค์กรตนเอง จำนวน 4 วัน

ส่วนที่ 3 การนำเสนอผลการดำเนินการ

ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ต้องนำเสนอผลการดำเนินการของตนเอง ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการของตนเอง โดยสรุปภาพรวมการดำเนินการทั้งหมด เป็น PowerPoint จำนวนไม่เกิน 40 สไลด์

และนำเสนอโครงการที่ได้ผลงานจริงอย่างน้อย 1 เรื่อง จะเป็น การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง หารวางแผนการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาด้วยตนเอง ความปลอดภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 เรื่อง โดยนำเสนอในเดือน พฤษภาคม 2557

ระยะเวลาการโครงการและค่าใช้จ่าย

รวมจำนวนวันที่อบรมทั้งหมด                                                                                                              19 วัน

ระยะเวลาทั้งสิ้นของโครงการ                                                                                                                              1 ปี

ค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ                                                                                                              170,000 บาท/ท่าน

 

วิทยากร
อ.บรรณวิท มณีเนตร

ประวัติที่ปรึกษา

ชื่อวิทยากร : บรรณวิท มณีเนตร

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิต โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำงานด้านการเพิ่มผลผลิตมากว่า10 ปี มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินการกิจกรรม TPM มาแล้วหลายบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านการทำ Focus Improvement, Kaizen,   Autonomous Maintenance, Planned Maintenance, การบริหารจัดการการบำรุงรักษา, การพัฒนาหัวหน้างาน, การลดต้นทุนในโรงงาน ฯลฯ

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม พระจอมเกล้าลาดกระบัง

กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หลักสูตรที่ได้รับการฝึกอบรม

 • ศึกษาดูงานการดำเนินการกิจกรรม TPM ที่ญี่ปุ่น
 • ผู้ตรวจสอบภายในระบบ ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
 • IRCA Lead Auditor ISO9001:2000
 • การแก้ไขปัญหาโดยการใช้เทคนิค Kaizen
 • Why-Why Analysis
 • P-M Analysis
 • World Class Manufacturing Instructor (WCM หรือ TPM) จาก KCTS /อังกฤษ
 • Preventive Maintenance Practitioner Course จาก KCTS /อังกฤษ
 • Autonomous Maintenance Practitioner Course จาก KCTS /อังกฤษ
 • Human Resource Development จาก สถาบันไฟฟ้าฯ

 

ประสบการณ์การทำงาน

อดีตวิศวกร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด

 • ออกแบบขั้นตอนการผลิตรถปิคอัพ
  • กำหนดวิธีการทำงานในสายการผลิตรถปิคอัพ

อดีตวิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด

 • ออกแบบระบบควบคุมหม้อไอน้ำ
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรม PLC ของระบบติดตามกองอ้อย
 • ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • Start up เครื่องจักรควบคุมการทำงานหม้อไอน้ำ

อดีตผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ็น ดี รับเบอร์ จำกัด

 • กำหนดสเปคการจัดซื้อเครื่องจักรผลิตยางรถจักรยานยนตร์
 • ออกแบบวาง Layout และควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร
 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • ควบคุมพนักงานในสายการผลิตยางรถจักรยานยนตร์ จำนวน 200 คน
 • ควบคุมบัญชีต้นทุนการผลิตและสินค้าคงคลัง
 • ออกแบบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมรถยนตร์

 

อดีตผู้จัดการวิศวกรรม บริษัท เฟิร์ส อินสตรูเม้นท์ จำกัด

 • ออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร
 • ที่ปรึกษางานก่อสร้างอาคารโรงงาน

อดีตผู้จัดการ TPM + Project บริษัท แสตนด์ดาร์ดแคน จำกัด

 • กำหนดกลยุทธการดำเนินการและ KPIs ของฝ่ายต่างๆ
 • ดำเนินการกิจกรรม TPM ทั่วทั้งองค์กร
 • ส่งเสริมกิจกรรมและการมส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่างๆของโรงงาน
 • ดูแลฝ่ายวิศวกรรม ซ่อมบำรุง และโครงการ
 • จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • จัดทำระบบ CMMS ในโรงงาน
 • ควบคุมงบประมาณการบำรุงรักษา
 • ควบคุมและลดการใช้อะไหล่ในคลังอะไหล่
 • จัดทำระบบการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
 • จัดซื้อ จัดหา กำหนดกระบวนการทำงาน ของสายการผลิตใหม่ 3 สายการผลิต

 

อดีตผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย World Class Manufacturing บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน)

 • จัดทำระบบการพัฒนาบุคคลกรในองค์กร
 • กำหนดแผนกลยุทธในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ
 • วางแผนและติดตามการดำเนินการ Kaizen
  • จัดทำระบบ KPIs และ Action Plan ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับ KPIs ของโรงงาน (Policy Deployment)
  • ควบคุมการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001
  • ส่งเสริมการทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิตในทุกๆด้าน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอ็มไทย เทรนนิ้ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้งจำกัด

ISO9001:2000 Auditor

 

ประสบการณ์การให้คำปรึกษา

บริษัท จอบสามดาวจรเข้ จำกัด

 • การติดตั้งและการแก้ไขเครื่องจักร

บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด

 • การดำเนินการกิจกรรม QCC

บริษัท ไทยโตโยรับเบอร์ จำกัด

 • การติดตั้งและการวาง Layout เครื่องจักร

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด

 • การดำเนินการกิจกรรม Autonomous Maintenance, Plan Maintenance, QCC

สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

 • กิจกรรม Total Productive Maintenance

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย หรือ ISMED

 • การจัดการ Supply Chain

โรงสี ส.โชคธัญญา

 • การบริหาร Supply Chain and Logistic

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี่-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด

 • Total Productive Maintenance

บริษัท สายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล จำกัด

 • Total Productive Maintenance

Bristol Myers Squibb Thai Limited

 • Autonomous Maintenance

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

 • Autonomous Maintenance

บริษัท พี เอม ฟู้ด จำกัด

 • Total Productive Maintenance
 • การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด

 • การพัฒนาหัวหน้างานด้วย 5ส, Kaizen และ KPI

บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

 • Total Productive Maintenance

บริษัทกุลธร พรีเมียร์ จำกัด

 • Total Productive Maintenance

 

 

ประสบการณ์บรรยาย

 • บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี่-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด
  • Quality Awareness
  • วิทยากร สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
   • หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต
   • หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน
   • หลักสูตรการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
   • หลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพ
   • หลักสูตรการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
   • หลักสูตรการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
   • Train the Trainer
   • บริษัท Sharp Appliances (Thailand) Limited
   • บริษัท แอมพาส จำกัด
   • วิทยากร สถาบัน TPMthai training and consultingCo.,Ltd
   • บริษัท ผลไม้ปราณบุรี จำกัด
   • มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ หลักสูตร มหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟลายสตาร์จ จำกัด
   • บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล จำกัด
   • บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ จำกัด
    • QC  เพื่อการพัฒนา
    •  Advance  QCC
    • QCC Presentation Technique
    • บริษัท Alcan (ประเทศไทย) จำกัด
    • บริษัท เอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด
    • บริษัท Mitsubishi Electric Automation Thailand จำกัด
    • บริษัท บางกอกโซล่า จำกัด
    • บริษัท พีเอ็ม ฟู้ด จำกัด
    • บริษัท  วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
    • บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
    • บริษัท แปรซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
    • บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
     • Quality Awareness
     • บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
     • บริษัท แอพเพริโอ กรุ๊ป จำกัด
     • บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จำกัด
      • ReliabilityCenterMaintenance
      • บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
       • 5S and Kaizen
       • บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
        • QCC Concept
        • QC Tools
        • หลักการ 3G และการวิเคราะห์ Why-Why
        • How to meeting with effectiveness
        • How to be good leader QCC
        • How to be good advisor of QCC
        • QCC Evaluation
        • บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
        • บริษัทบางจากไบโอฟูเอล จำกัด
         • เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนด้วย Kaizen
         • Kaizen Management
         • บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
          • Reliability Centered Maintenance
          • บริษัทบางจากกรีนเนท จำกัด
           • การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย Kaizen
           • บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรี ลิมิตเต็ดท์ จำกัด
            • ผู้นำยุคใหม่
            • KPI for Supervisor
            • KPI is the Key
            • Zero Breakdown Analysis
            • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             • การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน ในโลกยุค 2011
             • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท
              • TPM  สำหรับหัวหน้างาน
              • บริษัท มูซาชิ ออร์โตพาร์ท จำกัด
               • TPM  Concept
               • บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด
                • New QC 7 Tools

 

หลักสูตรที่บรรยาย

 • TPM สำหรับผู้บริหาร
 • TPM สำหรับหัวหน้างาน
 • Autonomous Maintenance
 • Planned Maintenance
 • AM กับ PM ทำอย่างไรให้สอดคล้องกัน
 • Focus Improvement
 • Kaizen
 • Breakdown Analysis
 • การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
 • จิตสำนึกคุณภาพ
 • การจัดการเครื่องจักร Early Equipment Management
 • การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • QC 7 Tools
 • New QC 7 Tools
 • QCC
 • Problem Solving Technique
 • RCM (ReliabilityCenterMaintenance)
 • การบริหารคลังอะไหล่
 • Zero Defect ด้วย PM Analysis
 • 7 Waste มารร้ายของ Lean
 • จิตวิทยาผู้บริโภค
 • จิตวิทยากับหัวหน้างาน
 • ภาวะผู้นำ
 • อื่น ๆ

 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ

“จัดการความสูญเสียให้เป็นศูนย์ด้วย TPM”

วารสาร Productivity World ฉบับที่ 74 พฤษภาคม – มิถุนายน 2552

“ทำอย่างไรเครื่องจักรเสียจึงเป็นศูนย์โดยใช้ TPM”

วารสาร Productivity World ฉบับที่ 76 กันยายน – ตุลาคม 2552

หนังสือ

“ทางลัดสู่ Zero  Breakdown การลดความสูญเสียให้เป็นศูนย์” สำนักพิมพ์ปัญญาชน พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:TPMthai Training and Consulting
ชื่อผู้ติดต่อ:TPMthai Training and Consulting
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร โครงการติวเข้ม TPM Facilitator
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


5000บาท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปฎิบัติ : เรียน 1 วัน 7 สูตร 1.แชมพูมะกรูดลดผมร่วง 2.แชมพูมะกรูดบำรุงหนังศีรษะ 3.น้ำมันหมักผมแฮร์โคส 4.ลูกประคบผม 5.เซรั่มบำรุงรากผมช่วยกระตุ้นผมงอก 6.การย้อมผมด้วยเฮนน่า 7.การสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
3500บาท
ความแตกต่างระหว่างวัยที่ปัจจุบันเป็นความท้าทายหลักขององค์การหลายแห่งที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่
6900บาท
การปฏิบัติงานย่อมต้องเพชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก ประกอบกับระยะเวลาที่จำกัดในการวางแผนจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้อบรมต่อเนื่อง 2 วัน และผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6000บาท
การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด ความล่าช้า และอุบัติเหตุ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสอนงาน และแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี ขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน อาจท
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมเชิงปฏิบัติการฟรี รับจำกัดจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น เงื่อนไขต้องเข้าอบรมครบ 3 วัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
"สัมมนาเครื่องมือซื้อขายออนไลน์บนสมาร์ทโฟน ของ SME และผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์มือใหม่แห่ง ยุค 4.0"
3900บาท
บทบาทของเลขานุการจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อพนักงานองค์กรก้าวสู่การเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ อบรมวันที่ 27 เมษายน 2561 By Hrdzenter
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..