สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี!
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
search now

สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...

จำนวนคนดู 1002 ครั้ง
สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

         การที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้นหนวยงานจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย


วันที่จัดงาน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
วิทยากร

- อ.กีรติกร บุญส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

- คุณธีรเดช ทังสุบุตร

- รองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

- คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

 

สถานที่จัดงาน
Convention Hall 5 -6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกัญยชกร ชัยนภัสภมร
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-832-0239

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียนรู้จากผู้นำ กลุ่ม ปตท. และ CP All...
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

12,500บาท
การจัดการโครงการ ช่วยให้สามารถบริหารงาน สถานะภาพของงานที่ต้องทำและงานต่างๆ สำหรับโครงการ, และมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำได้เสร็จตามเวลาด้วยผลงานระดับดีเลิศ A+ ตามที่ลูกค้าคาดหวัง
3600บาท
ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทาง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การจับคู่ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานล่วงหน้า ผู้จัดงานจะทำการจับคู่ตามรายละเอียดของผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามาโดยดูตามความเหมาะสม
100บาท
คุณอยากให้คนรู้จักธุรกิจของคุณบนโลก Online ไหม? คนเสริ์ชหาธุรกิจของคุณ แต่ไม่เจอบนหน้า Google ใช่รึไม่? รู้ไหมว่าทำออนไลน์ให้สำเร็จ ต้องมีโซเชียลมีเดียให้ครบทุกช่องทาง
499บาท
สัมมนาใหญ่ครั้งแรกของภาคเหนือE-Commerce &E-Marketing พบกับ สุดยอดกูรูแห่งวงการ E-Commercer ของเมืองไทย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ , สุดยอดกูรูแห่งวงการ Google แนวหน้าของเมืองไทย คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล พลาดไม่ได้ วิทยากรรับเชิญ Facebook Thailand ที่จะมาช่ว
3800บาท
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ภายใต้ AEC - FTA และ กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสวงหาข้อได้เปรียบในการใช้สิทธิประโยชน์ของ AEC และแต่ละ FTA ได้อย่างเหมาะสม - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรสำหรับองค์กรที่เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ด้วยคงามภาคภูมิใจในตนเอง ... หากต้องการเพียงแค่ความรู้กรุณาอย่าอ่านต่อ/อย่าสนใจ และกรุราอย่าแจ้งความประสงค์ให้เสียเวลา
3900/พิเศษ2900บาท
เข้มข้น กระชับทุกประเด็นสำคัญให้เข้าใจง่ายนำไปประยุกต์ใช้จริง เรียนรู้ เทคนิคการวิเคาระห์กลยุทธ์ และกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบโจทย์องค์กร เน้นฝึกคิด.
3,900บาท
พนักงานมีงานมากเสียจนลำดับความสำคัญของงานไม่ถูก งานสำคัญที่ควรทำก่อนกลับไม่ทำ มีงานค้างเพิ่มมากขึ้นจนงานเสร็จไม่ทันเวลาที่กำหนด