สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)

หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

     การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมักจะประสบปัญหามากหรือน้อย ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทำการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรได้ภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆ และผู้มีหน้าที่ตัดสินใจจะต้องรู้หลักการ ขั้นตอนและสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อแก้ปัญหาให้ถูกต้องต้องประเด็น สามารถกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ

     หลักสูตรนี้จะเน้นการเพิ่มทักษะความชำนาญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ การกำหนดเกณฑ์คัดเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนำไปปฏิบัติและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวคิดในการแก้ปัญหาและตัดสินใจไปประยุกต์ใช้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล


วิธีการฝึกอบรม

     การบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้กรณีศึกษา

วันที่จัดงาน

- วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

- วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การบริหารงานด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact) และหลักการ 5G

2. การจำเนกเหตุการณ์ปกติและผิดปกติ เพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

3. การระบุ การจำแนก และการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริง

4. การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้อย่างสร้างสรรค์

5. เทคนิค Why-Why และ How-How

6. การคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนำไปปฏิบัติ

วิทยากร
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท  ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :097-923-6177

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3200บาท
"บริหารทีม โค้ชทีม มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคี บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย"
3200บาท
"บริหารทีม โค้ชทีม มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคี บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย"
38,000บาท
เมื่อก้าวสู่การเป็นวิทยากรแล้วประสบปัญหามากมายในด้านการสอนเนื่องจากขาดทักษะการเป็นวิทยากรที่ดี ขาดการฝึกฝนจากผู้มีความชำนาญ ทำให้หมดความเชื่อมั่นในตัวเอง และรู้สึกเหมือนล้มเหลว จึงล่าถอยไปในที่สุด ผมมี... เคล็ดลับ ที่ทำให้มีงานสอน ได้เกือบทุกวัน
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา
3000บาท
ปัญหาคือโอกาส การเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา กล้าเผชิญกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ กิจกรรมใหญ่ ฝึกเผชิญปัญหาจริง พร้อมแนวทางการแก้ไข ฝึกคิดมุมบวก ปัญหาคือเรื่องง่ายๆ เทคนิคการคิดบวกบวกเป็นอย่างไร
3900บาท
ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จคือ
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ
3200บาท
"บริหารทีม โค้ชทีม มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคี บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย"
4800บาท
การทำงานที่อยู่ตรงหน้า งานที่เราไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบ อย่างมีความสุข เทคนิคการคิดเชิงบวก จะช่วยปลุกพลังคนทำงานได้มากน้อยเพียงใด