สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ ในจังหวัดเชียงราย
วันที่จัดงาน
23-27 มกราคม 2560 
หัวข้ออบรมสัมมนา
- รูปแบบธุรกิจ (Business Model)

- แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์

- แนวทางการสร้าง Brand และการสร้าง Story ให้สินค้า

- แนวทางพัฒนาการตลาด การผลิต การจัดการและการเงิน

- การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการจัดตั้ง / ขยายธุรกิจ

วิทยากร
อ.สุพจน์ กุลปรางค์ทอง

อ.ฉันทวัต  วันดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียน OTOP
สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
อบรมฟรี! ตลอดหลักสูตร 5 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อิงคะ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:บัณฑิต แสงพยัคฆ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0815301141

หากท่านต้องการสมัคร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3000บาท
เน้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครู อาจารย์ที่ปรึกษา และครูพี่เลี้ยงโครงงาน ให้มีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน โดยเป็นการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
4500บาท
กองทุนประกันสังคม จะมีกองทุนจากลูกจ้าง – นายจ้าง และภาครัฐ เข้าสมทบกัน เพื่อเป็นหลักประกัน ในการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีเจ็บป่วย อันไม่เนื่องจากการทำงาน หรือสิทธิอื่นๆ ที่ได้บัญญัติไว้ข้อกฎหมาย หรือเป็นกฎกระทรวงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างกรณีประสบอันตราย
3500บาท
ความแตกต่างระหว่างวัยที่ปัจจุบันเป็นความท้าทายหลักขององค์การหลายแห่งที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีทำการตลาดในยุคออนไลน์4.0 ยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างเราต้องเปลี่ยนตามให้ทัน เคล็ดลับวิธีการขายสินค้าอย่างไรให้มีการซื้อซ้ำและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้อบรมต่อเนื่อง 2 วัน และผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5500บาท
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
20000บาท
เพราะพี่เลี้ยงเด็กต้องเป็นตัวแทนพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย ทั้งด้านความปลอดภัย การเจริญเติบโต และ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กขึ้น
9000บาท
WORKSHOP & SEMINAR ให้คุณสร้างแบรนด์ได้ประสบผลสำเร็จ และเพื่อผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องการ REBRAND