สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

          อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ปัจจุบันมาใช้สร้างวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยใช้พลาสติกนำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์เพื่อสร้างวงจรหรือเป็นฐานรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันมีผลทำให้เกิดกระบวนการใหม่ในการประกอบอุปกรณ์ รวมไปถึงคุณสมบัติใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้เพิ่มเติมหรือใหม่ไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้จะทำให้การผลิตวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีราคาถูกลง ไม่ต้องใช้เครื่องมือและห้องสะอาด (Cleanroom) ราคาแพง ประเทศที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญและลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ชนิดนี้ ประเทศไทยเองก็มีความหวังที่จะขยับตัวเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือ มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง จากผลการสำรวจความตระหนักของภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมที่มีต่ออุตสาหกรรมใหม่นี้ ได้พบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการวิจัยที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่พอสมควร และสำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกและอุตสาหกรรมการพิมพ์ก็ให้ความสนใจและต้องการร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์นั้นต้องอาศัยความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วัสดุศาสตร์ โพลิเมอร์ นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ควอนตัมฟิสิกส์ เทคโนโลยีการพิมพ์ วิศวกรรมพื้นผิว เป็นต้น ดังนั้นในการทำวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม (R&D&E) เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ จึงต้องอาศัยการทำงานแบบร่วมมือกันและบูรณาการกันในการสร้างงานวิจัยและต้นแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

          อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์เป็นความหวังของการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์หมึกหรือพลาสติกนำไฟฟ้าลงบนลายวงจรด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบออฟเซ็ต (Offset) หรือแบบอิงค์เจ็ต (Inkjet) การสร้างชิปวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่นี้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์การใช้งานแบบใหม่ๆ ที่ชิปอิเล็กทรอนิกส์แบบ CMOS ไม่สามารถทำได้ เช่น RFID ที่มีราคาถูกสามารถใช้แล้วทิ้งได้ จอภาพแบบใหม่ที่สามารถโค้งงอหรือม้วนได้ เซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถพิมพ์ลงบนหลังคาหรือผนังได้โดยตรง

         สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้พัฒนา “หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET)” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ การประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ที่นับวันจะมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ในอนาคต

วันที่จัดงาน
อบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 1. ความรู้พื้นฐาน หลักการ และความน่าสนใจของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 2. แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 3. เทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 4. การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
 5. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 6. กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Showcase) ที่ใช้งานจริง
 7. มุมมองทางธุรกิจต่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 8. การเสวนาประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 9. การศึกษาดูงานและอบรมพื้นฐานทางทฤษฎี โดยศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
 10. ฝึกปฏิบัติ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

หมายเหตุ:

 • สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากร
ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 2. นักเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
 3. หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 4. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบอาคาร นักออกแบบโฆษณา
 5. ผู้ประกอบการของเล่น ของที่ระลึก ที่สนใจการสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ
 6. ประชาชนทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ทั้งในเชิงธุรกิจและสันทนาการ
สถานที่จัดงาน
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 15.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


หมายเหตุ:

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ดูข้อมูลเว็บต้นฉบับ และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/pet2017-1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันวิทยาการ สวทช.
ชื่อผู้ติดต่อ:นิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :026448150 ต่อ 81891

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกือบ 100 เทคนิค เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างเร็วสุดๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใดๆ อาทิ การลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลง การแก้ปัญหาของการเปิด Workbook แล้วปรากฏให้ Update Link
3000บาท
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ สร้างเว็บขายของ E-Commerce Website
4000บาท
เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้คนไทยพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเพื่อหวังภาครัฐ ภาคเอกชนเอกชนและประชาชน ร่วมกันสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเพื่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์
3900บาท
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง สามารถนำเอาเทคนิคการเลือกใช้สูตร & ฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ
305บาท
โรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วนบำรุงศิลป์ ลาดพร้าว 71 เรียนจบหลักสูตรได้รับใบประกาศจาก สำนักพัฒนาสังคม กทม เปิดรอบ บ่าย
3000บาท
เรียนรู้โครงสร้างอีเมลล์ หลักการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คำขึ้นต้น เนื้อหา ลงท้ายอย่างไรให้ดูดีประโยคต่างๆที่ควรเขียน และไม่ควรเขียน ไวยกรณ์เพื่อการเขียนเบื้องต้น
7000บาท
ในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการทำงานของภาษา Visual Basic บน Excel (VBA) อย่างถูกต้อง โดย เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงๆ จากประสบการณ์การพัฒนาระบบงานต่างๆ ของผู้สอนกว่า 10 ปี
4800บาท
วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ในการทำการสื่อสาร ทั้ง Content และโฆษณา จากพฤติกรรมบนสื่อออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Facebook เพื่อทำให้ทุกการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการใช้กลยุทธ์ประสานเครื่องมือ Line@
3900บาท
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง สามารถนำเอาเทคนิคการเลือกใช้สูตร & ฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ