สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

          อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ปัจจุบันมาใช้สร้างวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยใช้พลาสติกนำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์เพื่อสร้างวงจรหรือเป็นฐานรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันมีผลทำให้เกิดกระบวนการใหม่ในการประกอบอุปกรณ์ รวมไปถึงคุณสมบัติใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้เพิ่มเติมหรือใหม่ไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้จะทำให้การผลิตวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีราคาถูกลง ไม่ต้องใช้เครื่องมือและห้องสะอาด (Cleanroom) ราคาแพง ประเทศที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญและลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ชนิดนี้ ประเทศไทยเองก็มีความหวังที่จะขยับตัวเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือ มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง จากผลการสำรวจความตระหนักของภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมที่มีต่ออุตสาหกรรมใหม่นี้ ได้พบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการวิจัยที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่พอสมควร และสำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกและอุตสาหกรรมการพิมพ์ก็ให้ความสนใจและต้องการร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์นั้นต้องอาศัยความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วัสดุศาสตร์ โพลิเมอร์ นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ควอนตัมฟิสิกส์ เทคโนโลยีการพิมพ์ วิศวกรรมพื้นผิว เป็นต้น ดังนั้นในการทำวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม (R&D&E) เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ จึงต้องอาศัยการทำงานแบบร่วมมือกันและบูรณาการกันในการสร้างงานวิจัยและต้นแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

          อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์เป็นความหวังของการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์หมึกหรือพลาสติกนำไฟฟ้าลงบนลายวงจรด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบออฟเซ็ต (Offset) หรือแบบอิงค์เจ็ต (Inkjet) การสร้างชิปวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่นี้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์การใช้งานแบบใหม่ๆ ที่ชิปอิเล็กทรอนิกส์แบบ CMOS ไม่สามารถทำได้ เช่น RFID ที่มีราคาถูกสามารถใช้แล้วทิ้งได้ จอภาพแบบใหม่ที่สามารถโค้งงอหรือม้วนได้ เซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถพิมพ์ลงบนหลังคาหรือผนังได้โดยตรง

         สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้พัฒนา “หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET)” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ การประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ที่นับวันจะมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ในอนาคต

วันที่จัดงาน
อบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 1. ความรู้พื้นฐาน หลักการ และความน่าสนใจของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 2. แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 3. เทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 4. การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
 5. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 6. กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Showcase) ที่ใช้งานจริง
 7. มุมมองทางธุรกิจต่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 8. การเสวนาประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 9. การศึกษาดูงานและอบรมพื้นฐานทางทฤษฎี โดยศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
 10. ฝึกปฏิบัติ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

หมายเหตุ:

 • สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากร
ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 2. นักเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
 3. หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 4. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบอาคาร นักออกแบบโฆษณา
 5. ผู้ประกอบการของเล่น ของที่ระลึก ที่สนใจการสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ
 6. ประชาชนทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ทั้งในเชิงธุรกิจและสันทนาการ
สถานที่จัดงาน
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 15.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


หมายเหตุ:

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ดูข้อมูลเว็บต้นฉบับ และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/pet2017-1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันวิทยาการ สวทช.
ชื่อผู้ติดต่อ:นิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :026448150 ต่อ 81891

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
4,500บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้มีพื้นฐานความรู้การใช้ Microsoft Excel มาในระดับหนึ่งแล้ว รูปแบบการอบรมเน้นการสอนแบบ Workshop โดยนำตัวอย่างจริงจากปัญหาการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจ
3,900บาท
การประกอบธุรกิจในปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้าช่วยงานเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในด้านการทำธุรกิจ หรือที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e Commerce) เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
3500บาท
หลักสูตรนี้จะสอนให้คุณได้เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel โดยเฉพาะ โดยจะเน้นวิธีการประยุกต์ใช้งานของฟังก์ชั่นต่างๆ กับแบบฝึกหัดกว่า 50 ตัวอย่าง