สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภาระภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภาระภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เป็นการเรียนรู้ความสำคัญของภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36) ,ภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017
หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ความหมายของเงินได้พึงประเมิน

2. เงินได้ที่จ่ายไปให้บริษัทต่างประเทศที่ต้องระวัง

3. ภาระภาษีที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ไปให้กับบริษัทต่างประเทศ

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • อากรแสตมป์

4. เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร

5. กรณีจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทต่างประเทศ ผู้จ่ายมีหน้าที่ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนบริษัทต่างประเทศด้วยหรือไม่

(มาตรา 76 ทวิ)

  • ผู้จ่ายจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทต่างประเทศมีรายได้-รายจ่ายเท่าไร
  • บริษัทต่างประเทศต้องมอบอำนาจให้ยื่นแบบแทนหรือไม่
  • กรณีมีบริษัทในไทยหลายบริษัทที่ทำการติดต่อกับบริษัทต่างประเทศ บริษัทไหนจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีแทนบริษัทต่างประเทศ

6. เงินได้ประเภทใดบ้างที่จ่ายให้ต่างประเทศแล้วต้องหักภาษี

7. อัตราภาษี 5%, 10%, 15% ใช้อัตราใดในการหักภาษี

8. ภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากรและการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน

9. ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศ

10. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร
อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ประกอบการ,นักบัญชี ,ผู้ที่สนใจทั่วไปฯ
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5.00 บาท อัตราค่าสัมมนาท่านละ
สมาชิก (tax,HR)
4,200+ VAT 294 = 4,494 บาท
บุคคลทั่วไป
4,900+ VAT 343 = 5,243 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
ชื่อผู้ติดต่อ:รับจองสัมมนา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-555-0700 กด 1

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภาระภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4800บาท
เรียนรู้และเข้าใจในเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับปี 2560
4000บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ ได้ทราบถึงวิธีจัดการกับปัญหาและทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องในการนำไปปฏิบัติ
3900บาท
จากราคาปกติท่านละ 4,500 บาทเหลือเพียง 3,900 บาทเท่านั้น ราคาเดียว เดือนตุลาคม 60 นี้ พร้อมรับใบ Certificate ทันที !!!
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โ
8900บาท
การสัมมนาเชิงประสบการณ์ (Experience Workshop) เกี่ยวกับความรู้และทักษะทางด้านการเงินการบัญชีที่มีทั้งความสนุกสนานและเสมือนจริง (Business Simulation)
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง
4000บาท
ถ้าคุณคิดว่าการขายรายใหญ่ต้องมีความรู้อย่างจริงจัง ไม่ใช่ฉาบฉวย คุณไม่ควรพลาด!!! หลักสูตรนี้