สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)

ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร หลังจากจบหลักสูตรนี้ 80 ชม. จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของ
วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา

รุ่นที่ 5 รับ 50 ที่นั่งเท่านั้น !! เหลือ 44 ที่นั่ง


#รายละเอียดหัวข้อ 

- จรรยาบรรณตัวแทนออกของ

- กฎหมายศุลกากร

- พิกัดอัตราศุลกากร

- ราคาศุลกากร

- แหล่งกำเนิดสินค้า

- พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

- การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออก

- การตวรจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออก

- พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง

- พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์

- พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน

- พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์

- สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร#การทดสอบ

*** หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยวิทยากร จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร #TIFFA #ITBS สถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจตัวแทนออกของ ธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ***


#ระยะเวลาการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 80 ชม. 

 เริ่มอบรม วันที่ 24 ก.พ.  2561

< อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.45 - 17.45 น. >วิทยากร
ITBS/TIFFA
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
คุณสมบัติผู้อบรม 

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

2. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 

3. มีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด

สถานที่จัดงาน
ห้องอบม ITBS เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 9,900.00 บาท 9,900 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:itbs/tiffa
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกริช
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897774266

หากท่านต้องการสมัคร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีข
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
3500บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั
7800บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
3500บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั
3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
7800บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ