สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Effective Time Management for Excellence)

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Effective Time Management for Excellence)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
“จัดการเวลาที่มีให้สอดประสานกับงานประจำวันอย่างมืออาชีพ”

หลักการ/แนวความคิด

1. การที่จะให้งานแต่ละชิ้นมีผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพ หนึ่งในความสำเร็จ คือการนำเรื่องของเวลาเข้ามาบริหารจัดการ งานประจำวันที่หลากหลาย ทั้งที่มีระดับความสำคัญน้อยไปจนถึงมาก จำเป็นที่จะต้องใช้การบริหารเวลาเข้ามาสอดประสานควบคุมเสมอ

2. การบริหารเวลาจะช่วยให้แต่ละงานมีการจัดระเบียบความคิด การวางแผน การเรียงลำดับเรื่องของเวลาให้สอดรับกับงานที่มีหลายระดับ รู้วิธีการวางโครงร่างของชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายทั้งระบบ ด้วยการใช้การบริหารเวลาเข้าช่วยวางไทม์ไลน์ของงานทั้งระบบ

3. หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาและงานประจำวัน จะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารในเรื่องของเวลา และการบริหารงานประจำวันที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยังช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพด้วยการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของเวลากับการบริหารจัดการ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และวางแผนบริหารเวลา

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ให้สอดรับกับเนื้องาน

วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. เวลากับงาน – งานกับเวลา

2. การบริหารเวลา

3. บริหารการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

4. การลดความสูญเสีย

5. เรียนรู้วงจรของงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

6. คัดแยกลำดับความสำคัญของแต่ละงาน

7. ควบคุมความสำคัญของงานด้วยเวลา

8. วิเคราะห์เวลาในรูปแบบของไทม์ไลน์

9. การวางแผนงานด้วยไทม์ไลน์

10. เคล็ดลับความสำเร็จด้วยการบริหารเวลา

11. การบริหารงานประจำวัน

12. กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

13. Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

14. สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม

15. ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)

1. การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์

2. เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา

3. ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร

1. Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)

2. Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)

3. Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

วิทยากร
อาจารย์ไพรัช วนัสดบีไพศาล
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,600.00 บาท ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ม.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน

พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์ (ปุ้ย)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0979236177

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Effective Time Management for Excellence)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
โปรแกรมอบรม Platform ใหม่ Innovation Technology Spiritual Reform(ITSR)
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
2975บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมท
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3500บาท
เรียนรู้ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ เรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ท่าทาง มารยาทในการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจ
3000บาท
เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ