สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Effective Time Management for Excellence)

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Effective Time Management for Excellence)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
“จัดการเวลาที่มีให้สอดประสานกับงานประจำวันอย่างมืออาชีพ”

หลักการ/แนวความคิด

1. การที่จะให้งานแต่ละชิ้นมีผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพ หนึ่งในความสำเร็จ คือการนำเรื่องของเวลาเข้ามาบริหารจัดการ งานประจำวันที่หลากหลาย ทั้งที่มีระดับความสำคัญน้อยไปจนถึงมาก จำเป็นที่จะต้องใช้การบริหารเวลาเข้ามาสอดประสานควบคุมเสมอ

2. การบริหารเวลาจะช่วยให้แต่ละงานมีการจัดระเบียบความคิด การวางแผน การเรียงลำดับเรื่องของเวลาให้สอดรับกับงานที่มีหลายระดับ รู้วิธีการวางโครงร่างของชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายทั้งระบบ ด้วยการใช้การบริหารเวลาเข้าช่วยวางไทม์ไลน์ของงานทั้งระบบ

3. หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาและงานประจำวัน จะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารในเรื่องของเวลา และการบริหารงานประจำวันที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยังช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพด้วยการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของเวลากับการบริหารจัดการ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และวางแผนบริหารเวลา

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ให้สอดรับกับเนื้องาน

วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. เวลากับงาน – งานกับเวลา

2. การบริหารเวลา

3. บริหารการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

4. การลดความสูญเสีย

5. เรียนรู้วงจรของงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

6. คัดแยกลำดับความสำคัญของแต่ละงาน

7. ควบคุมความสำคัญของงานด้วยเวลา

8. วิเคราะห์เวลาในรูปแบบของไทม์ไลน์

9. การวางแผนงานด้วยไทม์ไลน์

10. เคล็ดลับความสำเร็จด้วยการบริหารเวลา

11. การบริหารงานประจำวัน

12. กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

13. Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

14. สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม

15. ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)

1. การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์

2. เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา

3. ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร

1. Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)

2. Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)

3. Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

วิทยากร
อาจารย์ไพรัช วนัสดบีไพศาล
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,600.00 บาท ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ม.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน

พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์ (ปุ้ย)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0979236177

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Effective Time Management for Excellence)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3200บาท
ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความ
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
4500บาท
ในสภาวะของความเปลี่ยนแปลง (Change) ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้ได้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการ
3,900บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ บทบาทการเป็น Coaching Mentor คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
HOT DEAL
5900บาท
พบกับคอร์สที่ช่วยให้คนนำเสนอพรีเซนอย่างมืออาชีพ จะมาเปิดเผย เทคนิคการทำ Presentation อย่างไรให้โดน สวยดูดีเป็นมืออาชีพ เสนองานให้ผ่าน เริ่มตั้งแต่การเลือกสี เลือกรูป ให้น่าสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้
2900บาท
Promotion ต้อนรับปีใหม่ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*
3900บาท
การสื่อสารที่ดีและการสร้างความเข้าที่ดีแก่ลูกค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการมาใช้บริการหรือการติดต่อกับพนักงานผู้ให้บริการ ดังนั้น ไม่ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อกับพนักงานด้วยเหตุหรือเรื่องอะไรก็ตามพนักงานจะต้องมีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าที่ดี ด้วยวาจาที่สุภ
3000บาท
เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ