สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นี้

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560  นี้
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล


 ชีวิตการทำงาน ของพนักงาน ทุกคนย่อมคาดหวังความก้าวหน้า ในหน้าที่การทำงาน ความหวังของพนักงานเหล่านี้ คือแรงจูงใจที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ทำให้เขามีพลังในการสร้างสรรค์ และพัฒนาปรับปรุงผลงาน ซึ่งถือว่าการประเมินผลงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรนำมาใช้ผ่านทางหัวหน้างาน แต่ปัญหาส่วนใหญ่พบว่าหัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้นำเครื่องมือนี้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับการบริหารกับการเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรตามที่ผู้บริหารคาดหวังไว้

     ทั้งนี้อาจจะด้วยการที่หัวหน้างานไม่มีทักษะในการพูด หรือในการที่จะแจ้งผลการปฏิบัติงานแทนที่จะสามารถนำผลการประเมินมาแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับเป้าหมาย การปฏิบัติงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาที่จำเป็น แต่กลับ ใช้เวลาในการพูดถึงแต่ข้อบกพร่องของลูกน้อง หรือบางคนอาจจะเลี่ยงไม่ยอมแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการหรือประเมินแล้วพนักงานไม่ยอมรับหรือให้เพียงแค่เกรดคะแนนแต่ขาดคำอธิบาย


วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการหลักการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานกลยุทธ์ขององค์กรกับการประเมินศักยภาพของพนักงานวันที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560  

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


 1. ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 2. ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 3. มาตรการที่นำมาพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร

    (Goal Setting, Core Values,Competency or Quality Statement)

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารงานประจำวัน (Day to Day)

 6. รูปแบบของผลการประเมินผลปฏิบัติงาน

 7. การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (KPIs/BSC – Function and Individual)

 8. แบบประเมินผลพนักงาน

        WORKSHOP : กรณีศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  9. การประเมินศักยภาพพนักงาน

         WORKSHOP : กรณีศึกษาการประเมินศักยภาพของพนักงาน

10. เทคนิคและ การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน

-เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง

-การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”

-การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

-การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน(Reaching Agreement)

-การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน(Improvement)

-เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล

 11. WORKSHOP : กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) การแจ้งผลการปฏิบัติงาน

 12. การนำผลการประเมินมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 13. ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลและแนวทางแก้ไข


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่


คุณอิศราภรณ์ 089 773 7091 , 0906450992

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenterวิทยากร

ดร. กฤติน กุลเพ็ง

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:HRDZENTER
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอิศราภรณ์ /คุณธนนันท์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นี้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยForword Contract, Spot Contract, ฯลฯ แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต
4000บาท
หากองค์กรของท่านกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น การประเมินผลไม่เป็นธรรม พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน หัวหน้ารู้สึกอัดอัดเวลาแจ้งผลงานลูกน้อง ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานกลุ่ม Talent ทยอยลาออก ฯลฯ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา
2500บาท
“เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที” วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะงานประเมินผลประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ
2500บาท
“เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที” วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะงานประเมินผลประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ
2500บาท
“เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที” วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะงานประเมินผลประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ
3900บาท
การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมนั้น ยากกว่า สำคัญกว่า และเป็นเรื่องท้าทายที่ HR ต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี แต่ถ้ามียุทธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์