สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นี้

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560  นี้
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล


 ชีวิตการทำงาน ของพนักงาน ทุกคนย่อมคาดหวังความก้าวหน้า ในหน้าที่การทำงาน ความหวังของพนักงานเหล่านี้ คือแรงจูงใจที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ทำให้เขามีพลังในการสร้างสรรค์ และพัฒนาปรับปรุงผลงาน ซึ่งถือว่าการประเมินผลงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรนำมาใช้ผ่านทางหัวหน้างาน แต่ปัญหาส่วนใหญ่พบว่าหัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้นำเครื่องมือนี้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับการบริหารกับการเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรตามที่ผู้บริหารคาดหวังไว้

     ทั้งนี้อาจจะด้วยการที่หัวหน้างานไม่มีทักษะในการพูด หรือในการที่จะแจ้งผลการปฏิบัติงานแทนที่จะสามารถนำผลการประเมินมาแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับเป้าหมาย การปฏิบัติงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาที่จำเป็น แต่กลับ ใช้เวลาในการพูดถึงแต่ข้อบกพร่องของลูกน้อง หรือบางคนอาจจะเลี่ยงไม่ยอมแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการหรือประเมินแล้วพนักงานไม่ยอมรับหรือให้เพียงแค่เกรดคะแนนแต่ขาดคำอธิบาย


วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการหลักการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานกลยุทธ์ขององค์กรกับการประเมินศักยภาพของพนักงานวันที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560  

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


 1. ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 2. ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 3. มาตรการที่นำมาพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร

    (Goal Setting, Core Values,Competency or Quality Statement)

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารงานประจำวัน (Day to Day)

 6. รูปแบบของผลการประเมินผลปฏิบัติงาน

 7. การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (KPIs/BSC – Function and Individual)

 8. แบบประเมินผลพนักงาน

        WORKSHOP : กรณีศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  9. การประเมินศักยภาพพนักงาน

         WORKSHOP : กรณีศึกษาการประเมินศักยภาพของพนักงาน

10. เทคนิคและ การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน

-เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง

-การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”

-การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

-การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน(Reaching Agreement)

-การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน(Improvement)

-เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล

 11. WORKSHOP : กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) การแจ้งผลการปฏิบัติงาน

 12. การนำผลการประเมินมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 13. ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลและแนวทางแก้ไข


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่


คุณอิศราภรณ์ 089 773 7091 , 0906450992

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenterวิทยากร

ดร. กฤติน กุลเพ็ง

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:HRDZENTER
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอิศราภรณ์ /คุณธนนันท์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นี้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2500บาท
เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที!! ที่ผ่านมาเคยอบรมหลากหลาย แต่มึนงงกับตัว KPI ? ตัวชี้วัดไม่เป็นรูปธรรม? ทำไมต้องอบรม 3 วัน และเลือกอบรมกับออเรียนทอล ฟีนิกซ์ ฯ ??..มีคำตอบ
3250บาท
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ตรงใจผู้บริหาร ทำอย่างไร ? ทำอย่างไรให้การฝึกอบรม สร้างผลกำไรสองทาง ได้คนเก่ง ได้กำไรเพิ่ม ?
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
2190บาท
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน เรียนรู้ง่ายๆ สไตล์ Perfect Training เน้นการทำ Workshop ที่จะเอาไปต่อยอดใช้ได้จริง!!
3500บาท
เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาของบุคคลในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการนำ และจูงใจตามสถานการณ์ ให้ผู้ตามสามารถผลิตผลงานได้เต็มศักยภาพด้วยความยินดี และได้ผลงานที่มีประสิทธิผล
3900บาท
เพราะกฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็นที่บังคับใช้แล้ว และกำลังจะบังคับใช้ในปี 2561 เช่น การเกษียณ 60 ปีต้องจ่ายค่าชดเชย การลากิจ ลาไปตรวจครรภ์ การจ่ายค่าชดเชย 400 วัน นายจ้างจะเตรียมการรับมือล่วงหน้าอย่างไ
3250บาท
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ตรงใจผู้บริหาร ทำอย่างไร ? ทำอย่างไรให้การฝึกอบรม สร้างผลกำไรสองทาง ได้คนเก่ง ได้กำไรเพิ่ม ?
2975บาท
การทักทาย การสอบถามทุกข์-สุขดิบ การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การแนะนำผู้อื่น คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล การขอบคุณ การขอโทษ การถามเวลา
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ