สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นี้

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560  นี้
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล


 ชีวิตการทำงาน ของพนักงาน ทุกคนย่อมคาดหวังความก้าวหน้า ในหน้าที่การทำงาน ความหวังของพนักงานเหล่านี้ คือแรงจูงใจที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ทำให้เขามีพลังในการสร้างสรรค์ และพัฒนาปรับปรุงผลงาน ซึ่งถือว่าการประเมินผลงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรนำมาใช้ผ่านทางหัวหน้างาน แต่ปัญหาส่วนใหญ่พบว่าหัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้นำเครื่องมือนี้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับการบริหารกับการเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรตามที่ผู้บริหารคาดหวังไว้

     ทั้งนี้อาจจะด้วยการที่หัวหน้างานไม่มีทักษะในการพูด หรือในการที่จะแจ้งผลการปฏิบัติงานแทนที่จะสามารถนำผลการประเมินมาแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับเป้าหมาย การปฏิบัติงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาที่จำเป็น แต่กลับ ใช้เวลาในการพูดถึงแต่ข้อบกพร่องของลูกน้อง หรือบางคนอาจจะเลี่ยงไม่ยอมแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการหรือประเมินแล้วพนักงานไม่ยอมรับหรือให้เพียงแค่เกรดคะแนนแต่ขาดคำอธิบาย


วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการหลักการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานกลยุทธ์ขององค์กรกับการประเมินศักยภาพของพนักงานวันที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560  

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


 1. ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 2. ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 3. มาตรการที่นำมาพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร

    (Goal Setting, Core Values,Competency or Quality Statement)

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารงานประจำวัน (Day to Day)

 6. รูปแบบของผลการประเมินผลปฏิบัติงาน

 7. การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (KPIs/BSC – Function and Individual)

 8. แบบประเมินผลพนักงาน

        WORKSHOP : กรณีศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  9. การประเมินศักยภาพพนักงาน

         WORKSHOP : กรณีศึกษาการประเมินศักยภาพของพนักงาน

10. เทคนิคและ การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน

-เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง

-การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”

-การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

-การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน(Reaching Agreement)

-การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน(Improvement)

-เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล

 11. WORKSHOP : กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) การแจ้งผลการปฏิบัติงาน

 12. การนำผลการประเมินมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 13. ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลและแนวทางแก้ไข


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่


คุณอิศราภรณ์ 089 773 7091 , 0906450992

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenterวิทยากร

ดร. กฤติน กุลเพ็ง

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:HRDZENTER
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอิศราภรณ์ /คุณธนนันท์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นี้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


5900.00บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้น 2 ทักษะ "จิตวิทยาในการจูงใจและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ" ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า และผู้ที่สนใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเอาหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ พัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับ
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
3900บาท
เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
2500บาท
หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างานนี้มุ่งเน้นการบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเน้น Workshopเพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับนำความรู้จากห้องอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
4000บาท
“การปรับปรุงกระบวนการผลิต” เพื่อเป็นการเพิ่มค่า yield ของสายการผลิต หรือ เพี่อรักษาความเสถียร (stable) ของสายการผลิต จะมีกระบวนการและเครื่องมือ (tools) หลายประเภททั้งกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยเน้นประเด็นสำคัญคือการมีส่วนร่วม (participation) ตามภา
4000บาท
หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้า
3500บาท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานและมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ ณ สถานประกอบการในปัจจุบันโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและพรบ.ประกันสังคมที่มีแนวทางหรือระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลายธุรกิจต้องศึกษา
3500บาท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานและมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ ณ สถานประกอบการในปัจจุบันโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและพรบ.ประกันสังคมที่มีแนวทางหรือระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลายธุรกิจต้องศึกษา