สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)

เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 เป็นระบบการบริหารงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบสากล สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย (ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ)อย่างมีประสิทธิภาพ (ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด)

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ใช้หลักการ PDCA เป็นแกนสำคัญของระบบการบริหาร กล่าวคือ มีการวางแผนระบบ การจัดทำเอกสารระบบ (Plan) การนำเอกสารระบบไปปฏิบัติ (Do) การตรวจประเมินระบบ/การตรวจติดตาม (ภายใน) (Check) และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบ (Act) ให้สอดคล้องกับบริบทองค์กรตลอดเวลา

การบริหาร/จัดการใดก็ตามถ้าไม่สามารถวัด (Measuring/Check) ได้ก็จัดการไม่ได้ (Act : แก้ไขปรับปรุง) ดังนั้นการตรวจประเมินระบบบริงานงานคุณภาพ (ตรวจติดตาม) ภายใน จึงถือเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่งในวงจรการบริหาร/จัดการ (PDCA) ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ (Auditor) และผู้รับการตรวจ (Auditee) รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทุกระดับแลหน่วยงาน พึงรู้และเข้าใจเทคนิคการตรวจประเมินเพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์

“ทำเองตรวจเอง สิ่งที่อาจเกิดคือ ประนีประนอมกับสิ่งที่ตนทำ หรืออาจผิดพลาดพลั้งเผลอได้”

“การตรวจประเมินระบบจากบุคคลที่ไม่ได้รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง เป็นการตรวจโดยใช้ทัศนะของบุคคลภายนอก ซึ่งจะไม่ประนีประนอมต่อสิ่งที่ตรวจพบ” แต่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้รับการตรวจ


วัตถุประสงค์

     1. รู้และเข้าใจหลักการ ระบบ ขั้นตอน และเทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ

     2. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม (Auditor) ผู้ทำหน้าที่ผู้รับการตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม (Auditee) และผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหาร/จัดการงานปกติที่รับผิดชอบ

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม/สัมมนา

     1. การตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายในองค์กร)

          - หลักการ ประโยชน์ ความสำคัญ

          - ประเภท การตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม

    2. การวางแผนการตรวจประเมิน

          - 4 ขั้นตอนหลักการตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม

    3. การเตรียมการตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม

          - ขั้นตอนการเตรียมการ

          - การเตรียมรายการตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม (Checklist)

   4. การดำเนินการตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม

          - ขั้นตอนการดำเนินการตรวจ

          - เทคนิคการตรวจ การเก็บข้อมูล/ หลักฐาน

   5. การทบทวนการตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม

          - การทบทวนข้อมูลข้อมูล หลักฐาน และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามระบบ/ ข้อกำหนด

          - การเขียนรายงานการตรวจ

          - การออกใบร้องขอให้แก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุ การกำหมดมาตรการแก้ไข และเวลา

   6. การรายงานผล และการติดตามผลการตรวจ

          - การเสนอรายงาน

          - การติดตามผลและการปิดประเด็น CAR


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม/สัมมนา

          - ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินระบบ/ตรวจติดตาม (ภายในองค์กร) และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับการตรวจประเมินระบบ/ตรวจติดตาม

การอบรม/สัมมนา : บรรยาย ยกตัวอย่าง 80% ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 20%

วิทยากร
ดร. ธงไชย แก้วสะอาด
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่
9000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น
9000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้อ
3500บาท
คุณภาพไฟฟ้าที่ผิดปกติเป็นปัญหาใหญ่ในระบบไฟฟ้า และ ระบบควบคุมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งนอกเหนือจากทำให้ระบบทำงานผิดปกติ ไม่ปลอดภัย และอาจรุนแรงจนเกิดอุบัติภัยได้แล้ว ยังทำให้ไม่ประหยัดพลังงานอีกด้วย เอ็มแอนด์อีจึงขอเสนอหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพไฟ
3500บาท
ระบบไฟฟ้าจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง ต้องมีการป้องกันลัดวงจร แรงดันตกและการโคออดิเนชั่นระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลระบบไฟฟ้า สามารถจัดทำระบบให้เกิดค
7800บาท
With the presently demanding business environment of globalization, ENGLISH Communications Skills have become an essential part for every business operations in order to communicate effectively with business partners, locally and internationally. This
3800บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความ
3800บาท
ในปัจจุบันองค์กรทุกองค์ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือการให้แต่ละหน่วยงานตระหนักถึงหน้าที่ความลับผิดชอบในการประหยัดเพื่อลดต้นทุนในทุกๆ ด้าน ไม่
3500บาท
น้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารหลายแห่งมีไนโตรเจนอยู่มาก หากหลงเหลือในน้ำทิ้งจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น เอ็มแอนด์อีจึงเสนอหลักสูตรการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ทางเทคนิคการออกแบบและเดินระบบเพื่อให้สามารถกำจัดไนโตรเจนในน้