สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)

เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 เป็นระบบการบริหารงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบสากล สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย (ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ)อย่างมีประสิทธิภาพ (ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด)

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ใช้หลักการ PDCA เป็นแกนสำคัญของระบบการบริหาร กล่าวคือ มีการวางแผนระบบ การจัดทำเอกสารระบบ (Plan) การนำเอกสารระบบไปปฏิบัติ (Do) การตรวจประเมินระบบ/การตรวจติดตาม (ภายใน) (Check) และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบ (Act) ให้สอดคล้องกับบริบทองค์กรตลอดเวลา

การบริหาร/จัดการใดก็ตามถ้าไม่สามารถวัด (Measuring/Check) ได้ก็จัดการไม่ได้ (Act : แก้ไขปรับปรุง) ดังนั้นการตรวจประเมินระบบบริงานงานคุณภาพ (ตรวจติดตาม) ภายใน จึงถือเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่งในวงจรการบริหาร/จัดการ (PDCA) ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ (Auditor) และผู้รับการตรวจ (Auditee) รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทุกระดับแลหน่วยงาน พึงรู้และเข้าใจเทคนิคการตรวจประเมินเพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์

“ทำเองตรวจเอง สิ่งที่อาจเกิดคือ ประนีประนอมกับสิ่งที่ตนทำ หรืออาจผิดพลาดพลั้งเผลอได้”

“การตรวจประเมินระบบจากบุคคลที่ไม่ได้รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง เป็นการตรวจโดยใช้ทัศนะของบุคคลภายนอก ซึ่งจะไม่ประนีประนอมต่อสิ่งที่ตรวจพบ” แต่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้รับการตรวจ


วัตถุประสงค์

     1. รู้และเข้าใจหลักการ ระบบ ขั้นตอน และเทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ

     2. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม (Auditor) ผู้ทำหน้าที่ผู้รับการตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม (Auditee) และผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหาร/จัดการงานปกติที่รับผิดชอบ

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม/สัมมนา

     1. การตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายในองค์กร)

          - หลักการ ประโยชน์ ความสำคัญ

          - ประเภท การตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม

    2. การวางแผนการตรวจประเมิน

          - 4 ขั้นตอนหลักการตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม

    3. การเตรียมการตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม

          - ขั้นตอนการเตรียมการ

          - การเตรียมรายการตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม (Checklist)

   4. การดำเนินการตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม

          - ขั้นตอนการดำเนินการตรวจ

          - เทคนิคการตรวจ การเก็บข้อมูล/ หลักฐาน

   5. การทบทวนการตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม

          - การทบทวนข้อมูลข้อมูล หลักฐาน และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามระบบ/ ข้อกำหนด

          - การเขียนรายงานการตรวจ

          - การออกใบร้องขอให้แก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุ การกำหมดมาตรการแก้ไข และเวลา

   6. การรายงานผล และการติดตามผลการตรวจ

          - การเสนอรายงาน

          - การติดตามผลและการปิดประเด็น CAR


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม/สัมมนา

          - ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินระบบ/ตรวจติดตาม (ภายในองค์กร) และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับการตรวจประเมินระบบ/ตรวจติดตาม

การอบรม/สัมมนา : บรรยาย ยกตัวอย่าง 80% ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 20%

วิทยากร
ดร. ธงไชย แก้วสะอาด
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


9000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ SET UP ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
3500บาท
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA วัตถุประสงค์ของ FMEA ความหมายหมายของ FMEA ประเภทของ FMEA การประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009 คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
2975บาท
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA วัตถุประสงค์ของ FMEA ความหมายหมายของ FMEA ประเภทของ FMEA การประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009 คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
3600บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ SIX SIGMA เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ SIX SIGMA ได้อย่างเ
2975บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ SET UP ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้
2975บาท
เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการใช้โทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรู้เทคนิคการสื่อสารและการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ ให้ลูกค้าเกิ
3,900บาท
พนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้