สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 6101-06-248-001-01

การจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่  6101-06-248-001-01
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ท่านที่กำลังจะเริ่มประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการ

นักบัญชีมือใหม่ ผู้เริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชี

นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพฯ

เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(หลักสูตรนี้ นักบัญชี และผู้สอบบัญชี สามารถนับชั่วโมงพัฒนาวิชาชีพอื่น  ๆ ได้ 6 ช.ม.)


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

เวลา 9.00 - 16.30 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

* กระบวนการจัดตั้งธุรกิจในภาพรวม

* การเลือกรูปแบบธุรกิจ ข้อดี ข้อเสีย

* หน้าที่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนิติบุคคล

* หน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

  - ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  - ภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น

  - การยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ

*ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องมีสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ

*ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย และทางภาษีที่เกี่ยวข้อง


วิทยากร
อาจารย์สุกัญญา  สรวมประคำ

* นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

* บัญชีบัณฑิต พาณิชย์พระนคร

* ประวัติการทำงานด้านสำนักงานบัญชี มากว่า 28 ปี

* เป็นทนายความที่ปรึกษาธุรกิจ

* เป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมายธุรกิจ

* เป็นนักบัญชี ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี

* เป็นสมาชิกสภาทนายความ

* สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา

* ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรของศาลภาษีอากรกลาง

* ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ Attorney At Law License

   และ Notarial Services Attorney

* ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพีเอ็น คอนซัลแท้นท์ จำกัด


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
นักบัญชีมือใหม่ ผู้เริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชี

นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สถานที่จัดงาน
Hip Bangkok Hotel

ถนนรัชดาภิเษก (ติดกับโรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์)

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,200.00 บาท

สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน  ลด 10%

รวมเอกสารประกอบการสัมมนา

ชา กาแฟ 2 เบรก และอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท แอลพีเอ็น คอนซัลแท้นท์ จำกัด เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รหัสหน่วยงาน 06248
ชื่อผู้ติดต่อ:สุกัญญา สรวมประคำ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0615165978

หากท่านต้องการสมัคร การจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 6101-06-248-001-01
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


9630บาท
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
4000บาท
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3900บาท
พิเศษ ทุกที่นั่ง จะได้รับใบ Certificate พร้อมกันทุกท่านในวันสัมมนานะคะ และรับราคาพิเศษ เพียงท่านละ 3,900 บาท
5029บาท
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อจำกัด ซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ ประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี
5029บาท
เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินเชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และรายงานบัญชีเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม