สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน

การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้แนวคิดรวมถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องเพื่อการบริหารองค์กรอันสัมฤทธิ์ผล


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือการมอบหมายงาน การสั่งงานและการควบคุมงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ ดังกล่าว

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเองและระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อตนเองและในงานที่รับผิดชอบ

รูปแบบของหลักสูตร

 บรรยายแบบสรุปหลักการ

 กรณีศึกษา เกมทางการบริหาร

 แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ

 ประชุมกลุ่มย่อย

 บทบาทสมมุติ


วันที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา
ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร 1 วัน

 ความหมาย ความสำคัญของ การสั่งงาน การมอบหมายงาน

กรณีศึกษา การสั่งงาน มอบหมายงาน ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

บทบาทสมมุติ สั่งงาน มอบหมายงาน แบบไหน ได้ใจลูกน้องมากกว่ากัน

แบบต่าง ๆ ของการสั่งงานและการมอบหมายงาน จำแนกตาม ลูกน้องแต่ละกลุ่ม

การสั่งงานและการมอบหมายงานที่ดีและข้อพึงระวัง

พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้รับคำสั่งและรับมอบหมายงาน และวิธีปฏิบัติต่อ เขาเหล่านั้น

ปัญหาในการสั่งงานและมอบหมายงาน

ประเภทของการควบคุมงานติดตามงาน

กระบวนการควบคุมและติดตามงาน

การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามงาน

ปัญหาในการควบคุมและติดตามงาน

วิธีควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิทยากร
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

 ผู้อำนวยการ Kaiser Training: Leadership Development Center

 อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA.

 วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ มากมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

หัวหน้า/ผู้บริหารทุกระดับ ในองค์กร

Supervisor, Manager, GM, MD

ผู้สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน
 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ค่าลงทะเบียน

Normal

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae Solutions Co., Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:Orawan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :022356827

หากท่านต้องการสมัคร การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3900บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง และการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3900บาท
Promotion ต้อนรับปีใหม่ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
2975บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมทีม
3,900บาท
การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควรคุมงาน หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกท่านที่ต้องมีการสั่งงาน มอบหมายงานหรือติดตามผลงานของพนักงานได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ม.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3000บาท
เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ