สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การจูงใจลูกน้องถือเป็นกระบวนการ ที่สามารถทำให้พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร สามารถเปลี่ยนแปลงสนับสนุนทัศนคติความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารทุกคนที่ต้องการความสำเร็จในทุก ๆ ด้านทั้งด้านส่วนตัวหรือหน้าที่การงาน


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  เพื่อให้ผู้บริหาร/หัวหน้างานที่เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจูงใจลูกน้องเพื่อเพิ่มผลงาน

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะจริงและสามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฏีการบริหาร การจูงใจให้เหมาะสมกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันทีหลังอบรมเสร็จ

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะจริงของเทคนิคการบริหารการจูงใจลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

รูปแบบของหลักสูตร

 Workshop

 บรรยายแบบสรุปหลักการ

 กิจกรรมการเรียนรู้

 ประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น

วันที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา
08:30 – 09.00 ลงทะเบียน

 09.00 – 10.30 ความสำคัญของการจูงใจในการบริหารจัดการ

ประเมินความสามารถในการจูงใจในปัจจุบัน

การจูงใจเป็นกระบวนการ/เป็นศาสตร์และศิลป์

เหตุผลที่การจูงใจเป็นสิ่งสำคัญ

กรณีศึกษา 1

             การจูงใจและการทำงาน

สมการและแสดงผลการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ

กระบวนการจูงใจและรางวัล/กรณีศึกษา

รางวัลและการทำงาน/กรณีศึกษา

 10:30 – 10:45 พักภาคเช้า

   

 10:45 – 12:00 ทฤษฏีการจูงใจที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

กลุ่มทฤษฏีเนื้อหา

กลุ่มทฤษฏีกระบวนการจูงใจ

กลุ่มทฤษฏีเสริมแรง

กรณีศึกษา/การประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

 12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

 13.00 – 14.30 การจ่ายที่เป็นธรรมและการจ่ายแบบสร้างสรรค์

ระบบตอบแทนที่ดึงดูดใจพนักงานให้เพิ่มผลผลิตและรักองค์กร

Workshop

             การออกแบบงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน

การออกแบบงานให้ง่าย

การหมุนเวียนงาน

การขยายขอบเขตงานในแนวนอน/แนวดิ่ง

แบบจำลองคุณลักษณะงานที่กระทบต่อภาวะจิตใจและแรงจูงใจ

 

 14.30 – 14.45 พักภาคบ่าย

 14.45 – 16.00 ศึกปฏิบัติเทคนิคบริหารการจูงใจลูกน้องในสถานการณ์ต่าง ๆ

พนักงานที่ทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน

ผลักดันคนที่เฉื่อยชา

พนักงานไม้ใกล้ฝั่ง

ช่วยให้พนักงานเจริญก้าวหน้า

ช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ให้เกิดผลดีเพื่อชื่นชมผลงาน

ให้พัฒนาตนเองยิ่งขึ้น

สร้างแรงจูงใจโดยไม่ต้องใช้เงิน

ช่วยให้ชอบงานที่ตนทำ

ทำให้งานมีค่าขึ้นในสายตาพนักงาน

กระตุ้นคณะทำงานให้เต็มใจทำงานมากขึ้น

                          

วิทยากร
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

 ผู้อำนวยการ Kaiser Training : Leadership Development Center

 อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA

 วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ มากมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ


สถานที่จัดงาน
โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ค่าลงทะเบียน

Normal

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae Solutions Co., Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:Orawan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :022356827

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
Promotion ต้อนรับปีใหม่ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
2980บาท
หลักสูตรที่จะพาคุณทำความรู้จักตัวเองเพื่อปลดล็อคศักยภาพผ่านการเรียนรู้ว่าตัวเราทำอะไรได้บ้าง
3,900บาท
ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร
3500บาท
เรียนรู้ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ เรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ท่าทาง มารยาทในการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจ
7500บาท
พิเศษทุกที่นั่ง ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 7,500 บาทเท่านั้น หลักสุตร 2 วัน ได้รับใบประกาศในวันสัมมนาทันทีพร้อมฝึกปฏิบัติ
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3,900บาท
การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน”สู่ประสิทธิผล “นักเขียน”   การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน” เป็นการพัฒนาทักษะในด้าน "การเขียน" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกท่านควรทำการศึกษา, ฝึกฝน , พัฒนา , ทำความเข้าใจ , เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา "การเขียน"