สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสำคัญ 8 ประการ คือ

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า 

2. ความเป็นผู้นำ 

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

4. การบริหารเชิงกระบวนการ 

5. การบริหารที่เป็นระบบ 

6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง

8. ความสำคัญกับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้กำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2534 และมีการทบทวนแก้ไขทุก 5 ปี

ล่าสุด ISO ได้ประกาศแก้ไขเป็น ISO 9001 : 2015 ทางบริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา

– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

บรรยายโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

– โครงสร้างข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่

– ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015


วันที่จัดงาน
จัดทั้งหมด 4 ครั้ง


1. 9 มีนาคม 2561  เวลา 9.00 - 16.00

2. 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00

3. 14 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00

4. 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท ราคาท่านละ 3,000 บาท (ราคารวมภาษีและเอกสารการอบรมแล้ว) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Double C Training & Consultant
ชื่อผู้ติดต่อ:Chanyanit Kijchadapong
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0616241656

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4500บาท
ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้ว มักจะเกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน เนื่องจากมีอุตสาหกรรมบางประเภทคนไทยไม่ทำ ดังนั้น เพื่อเป็นการผักดันให้ธุรกิจเดินหน้าได้ นายจ้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการสรรค์หาบุคลากร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานโดยขั้นตอนของกฎหมา
4500บาท
กองทุนประกันสังคม จะมีกองทุนจากลูกจ้าง – นายจ้าง และภาครัฐ เข้าสมทบกัน เพื่อเป็นหลักประกัน ในการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีเจ็บป่วย อันไม่เนื่องจากการทำงาน หรือสิทธิอื่นๆ ที่ได้บัญญัติไว้ข้อกฎหมาย หรือเป็นกฎกระทรวงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างกรณีประสบอันตราย
5500บาท
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีทำการตลาดในยุคออนไลน์4.0 ยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างเราต้องเปลี่ยนตามให้ทัน เคล็ดลับวิธีการขายสินค้าอย่างไรให้มีการซื้อซ้ำและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3000บาท
เน้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครู อาจารย์ที่ปรึกษา และครูพี่เลี้ยงโครงงาน ให้มีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน โดยเป็นการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
3200บาท
พิเศษ ++สมัครครบ 4 ท่าน / ท่านที่ 4 เข้าอบรมฟรีทันที เน้นฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยบุคลากรทางการแพทย์
3200บาท
ร่วมอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น first aid CPR กับทาง HRDZENTER เน้นฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โทร 0897737091
42900บาท
มาเรียนรู้เทคนิคการทำเบเกอรี่ชั้นสูง ที่การทำจะเต็มไปด้วยรายละเอียด คอร์สนี้สำหรับผู้ต้องการพัฒนาการทำเค้กไปสู่ระดับสูงขึ้น ด้วยเค้กที่มีรายละเอียดและเทคนิคที่ยากขึ้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
"สัมมนาเครื่องมือซื้อขายออนไลน์บนสมาร์ทโฟน ของ SME และผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์มือใหม่แห่ง ยุค 4.0"