สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”

หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์งานเบื้องต้น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการ ของการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการหลักการพิจารณาในการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน


วันที่จัดงาน

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

เวลา 09:00-16:00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กระบวนการ สาเหตุและความสำคัญ ในการวิเคราะห์งาน

2. ความสัมพันธ์ ระหว่าง Job Analysis Job Descriptions Job Specifications

3. ขั้นตอนการท า Job Analysis

4. การนำผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5. ใครบ้างที่มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์งาน

6. การใช้เครื่องมือ competency มาเป็นพื้นฐานในเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน

7. ประโยชน์ของการจัดใบกำหนดหน้าที่งาน

- นำไปใช้ในการประเมินค่างาน

- การนำไปเขียน Functional competency

- นำไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

8. รายละเอียดการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่

9. คำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่งงาน

10. สรุปความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของ การวิเคราะห์งาน ใบกำหนดหน้าที่งาน โดยใช้เครื่องมือ Competency

11. Workshop การฝึกปฏิบัติการเขียนจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสัมมนาได้เตรียม job ของตัวเอง มาฝึกปฏิบัติในการเขียนให้เสร็จ ตามแบบฟอร์มที่วิทยากรได้

เตรียมมาให้


วิทยากร
ดร. กฤติน กุลเพ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในสาขาธุรกิจก่อสร้าง อาทิบริษัทปูนซีเมนต์ไทย และสาขาธุรกิจโรงพยาบาล อาทิ รพ.กรุงเทพ รพ.ปิยะเวท และบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เหมาะสำหรับ

-หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

-เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์


สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280 บาท (รวมVat แล้ว)

สมาชิกราคา 3,852 (รวม Vat แล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง
ชื่อผู้ติดต่อ:K.Jeeranan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-4523029

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3250บาท
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ตรงใจผู้บริหาร ทำอย่างไร ? ทำอย่างไรให้การฝึกอบรม สร้างผลกำไรสองทาง ได้คนเก่ง ได้กำไรเพิ่ม ?
3900บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง และการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
3900บาท
เหมาะสำหรับ พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อ
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร
4000บาท
หัวใจของธุรกิจคืองานบริการ และหัวใจของงานบริการ คือ ทักษะการรับมือข้อร้องเรียน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่ามีสาเหตุมาจากตัวสินค้าหรือบริการ หากพนักงานทุกคนมีความรู้และมีทักษะ มีความเข้าใจกระบวนการของการรับมือลูกค้าและตอบสนองบริการได้อย่างเป็นร
5900บาท
บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารขององค์กรควรรู้ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนต่าง ๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และ การควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศ
3200บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมทีม