สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”

หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์งานเบื้องต้น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการ ของการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการหลักการพิจารณาในการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน


วันที่จัดงาน

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

เวลา 09:00-16:00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กระบวนการ สาเหตุและความสำคัญ ในการวิเคราะห์งาน

2. ความสัมพันธ์ ระหว่าง Job Analysis Job Descriptions Job Specifications

3. ขั้นตอนการท า Job Analysis

4. การนำผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5. ใครบ้างที่มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์งาน

6. การใช้เครื่องมือ competency มาเป็นพื้นฐานในเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน

7. ประโยชน์ของการจัดใบกำหนดหน้าที่งาน

- นำไปใช้ในการประเมินค่างาน

- การนำไปเขียน Functional competency

- นำไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

8. รายละเอียดการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่

9. คำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่งงาน

10. สรุปความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของ การวิเคราะห์งาน ใบกำหนดหน้าที่งาน โดยใช้เครื่องมือ Competency

11. Workshop การฝึกปฏิบัติการเขียนจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสัมมนาได้เตรียม job ของตัวเอง มาฝึกปฏิบัติในการเขียนให้เสร็จ ตามแบบฟอร์มที่วิทยากรได้

เตรียมมาให้


วิทยากร
ดร. กฤติน กุลเพ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในสาขาธุรกิจก่อสร้าง อาทิบริษัทปูนซีเมนต์ไทย และสาขาธุรกิจโรงพยาบาล อาทิ รพ.กรุงเทพ รพ.ปิยะเวท และบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เหมาะสำหรับ

-หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

-เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์


สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280 บาท (รวมVat แล้ว)

สมาชิกราคา 3,852 (รวม Vat แล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง
ชื่อผู้ติดต่อ:K.Jeeranan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-4523029

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ย่อมอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทุ่มเทอุทิศกายใจให้องค์กร มีพลังในการขาย รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน รวมถึงต้องมีทัศนคติเชิงบวก และ มีความสุข......แต่การที่พนักงานจะคิดหรือปฏิบัติออกมาเช่นนั้นได้ต้องอาศัยการปลู
4066บาท
ผู้นำทุกระดับในองค์กรจำเป็นต้องมี “ทักษะในการคิด” ที่สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยในปัจจุบัน และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อการกำหนดเป้าหมาย กลวิธีในการดำเนินงาน และพร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งในแบบเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
3500บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงาน
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
2500บาท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานและมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ ณ สถานประกอบการในปัจจุบันโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและพรบ.ประกันสังคมที่มีแนวทางหรือระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลายธุรกิจต้องศึกษา