สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นการเสียภาษีวิธีหนึ่งตามประมวลรัษฎากร โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้ บางกรณีทำหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วนำส่งสรรพากร และเงินภาษีที่หักและนำส่งนี้ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีของผู้รับเงินในการยื่นเสียภาษีประจำปี

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มักพบปัญหาอยู่เนืองๆ ว่า ใครมีหน้าที่หักภาษี ? เงินได้ประเภทใดบ้างที่ต้องหัก ? หักอัตราเท่าใด ? หักแล้วต้องนำส่งอย่างไร ? เมื่อใด ? ถ้าไม่หักแล้วมีความผิดหรือไม่ ? อย่างไร ? หักไม่ครบแล้วทำอย่างไร ? ต้องรับผิดอะไรไหม ? หักเกินแล้วจะต้องทำอย่างไร ? ขอคืนได้หรือไม่ ? อายุความขอคืนเท่าใด ? ทำอย่างไร ? จึงจะได้คืนภาษีเร็วเป็นต้น

     หลักสูตรนี้จะตอบคำถามทุกคนถามที่ท่านสงสัย ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นอย่างดี มีความเข้าใจกฎหมายได้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น สร้างความมั่นใจในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ไม่มีปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด คลาดเคลื่อนอีกต่อไป รวมทั้งไม่มีปัญหาในการรับผิดเสียเงินเพิ่ม กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้องอีกด้วย และยังเป็นการวางแผนภาษีที่มีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ บริษัท ยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

337/1 ตรอกวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


หัวข้ออบรมสัมมนา
พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร (ฉบับที่44) พ.ศ 2560

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

- ประเภทของเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้เสียภาษี

- ประเภทของเงินได้ที่ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

- ผู้มีหน้าที่หักภาษี

- ประเภทของเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

- อัตราภาษีและวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

- ผู้มีหน้าที่หักภาษี/ประเภทของเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

- อัตราภาษีและวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย

ความรับผิดกรณีหักภาษีไว้ ขาด-เกิน

ประเด็นปัญหาความผิดพลาด และข้อควรระวังในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- เงินเดือน ค่าจ้าง

- การรับทำงานให้

- ค่าสิทธิ ค่าลิขสิทธิ์

- ดอกเบี้ย เงินปันผล

- การให้เช่าทรัพย์สิน

- การประกอบวิชาชีพอิสระ

- การรับเหมา

- การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม

- workshop

กรณีศึกษา และถาม – ตอบ ปัญหา

วิทยากร
อาจารย์ธนิสร ชูโชติ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- ผู้ทำบัญชี (CPD) / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

  ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเก็บชั่วโมงได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง

- บุคคลอื่นทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม


สถานที่จัดงาน
ณ บริษัท ยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

337/1 ตรอกวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,300.00 บาท

        อัตราค่าอบรมสัมมนา บุคคลละ   

2,300 + VAT 161 = 2,461 บาท /ท่าน

 (รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

พิเศษ ! 

สำหรับลูกค้าที่เคยอบรมกับทางบริษัทจ่ายเพียง

2,000 + VAT 140 = 2,140 บาท /ท่าน

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัทยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ ดทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:นิตยา สุภะคะ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0952548600

หากท่านต้องการสมัคร ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียด

ใบตอบรับ

ตารางเวลา
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
4815บาท
ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง
5029บาท
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อจำกัด ซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ ประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี
4066บาท
เจาะลึก กระบวนการให้บริการจัดทำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA และการจัดทำ นำส่ง เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice
3900บาท
พิเศษ ทุกที่นั่ง จะได้รับใบ Certificate พร้อมกันทุกท่านในวันสัมมนานะคะ และรับราคาพิเศษ เพียงท่านละ 3,900 บาท
5029บาท
สร้าง วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยคำสั่งและเครื่องมือใน Excel ใช้ตาราง กราฟ และ แผนภูมิในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างสวยงามและถูกต้อง
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
9630บาท
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้
5029บาท
เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินเชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และรายงานบัญชีเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ