สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นการเสียภาษีวิธีหนึ่งตามประมวลรัษฎากร โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้ บางกรณีทำหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วนำส่งสรรพากร และเงินภาษีที่หักและนำส่งนี้ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีของผู้รับเงินในการยื่นเสียภาษีประจำปี

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มักพบปัญหาอยู่เนืองๆ ว่า ใครมีหน้าที่หักภาษี ? เงินได้ประเภทใดบ้างที่ต้องหัก ? หักอัตราเท่าใด ? หักแล้วต้องนำส่งอย่างไร ? เมื่อใด ? ถ้าไม่หักแล้วมีความผิดหรือไม่ ? อย่างไร ? หักไม่ครบแล้วทำอย่างไร ? ต้องรับผิดอะไรไหม ? หักเกินแล้วจะต้องทำอย่างไร ? ขอคืนได้หรือไม่ ? อายุความขอคืนเท่าใด ? ทำอย่างไร ? จึงจะได้คืนภาษีเร็วเป็นต้น

     หลักสูตรนี้จะตอบคำถามทุกคนถามที่ท่านสงสัย ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นอย่างดี มีความเข้าใจกฎหมายได้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น สร้างความมั่นใจในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ไม่มีปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด คลาดเคลื่อนอีกต่อไป รวมทั้งไม่มีปัญหาในการรับผิดเสียเงินเพิ่ม กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้องอีกด้วย และยังเป็นการวางแผนภาษีที่มีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ บริษัท ยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

337/1 ตรอกวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


หัวข้ออบรมสัมมนา
พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร (ฉบับที่44) พ.ศ 2560

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

- ประเภทของเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้เสียภาษี

- ประเภทของเงินได้ที่ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

- ผู้มีหน้าที่หักภาษี

- ประเภทของเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

- อัตราภาษีและวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

- ผู้มีหน้าที่หักภาษี/ประเภทของเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

- อัตราภาษีและวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย

ความรับผิดกรณีหักภาษีไว้ ขาด-เกิน

ประเด็นปัญหาความผิดพลาด และข้อควรระวังในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- เงินเดือน ค่าจ้าง

- การรับทำงานให้

- ค่าสิทธิ ค่าลิขสิทธิ์

- ดอกเบี้ย เงินปันผล

- การให้เช่าทรัพย์สิน

- การประกอบวิชาชีพอิสระ

- การรับเหมา

- การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม

- workshop

กรณีศึกษา และถาม – ตอบ ปัญหา

วิทยากร
อาจารย์ธนิสร ชูโชติ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- ผู้ทำบัญชี (CPD) / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

  ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเก็บชั่วโมงได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง

- บุคคลอื่นทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม


สถานที่จัดงาน
ณ บริษัท ยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

337/1 ตรอกวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,300.00 บาท

        อัตราค่าอบรมสัมมนา บุคคลละ   

2,300 + VAT 161 = 2,461 บาท /ท่าน

 (รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

พิเศษ ! 

สำหรับลูกค้าที่เคยอบรมกับทางบริษัทจ่ายเพียง

2,000 + VAT 140 = 2,140 บาท /ท่าน

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัทยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ ดทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:นิตยา สุภะคะ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0952548600

หากท่านต้องการสมัคร ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียด

ใบตอบรับ

ตารางเวลา
2200บาท
ทำไม....ต้องรู้ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ * เพื่อเข้าสู่รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม * สิ่งที่ต้องรู้ & ต้องทำ เมื่อเป็นธุรกิจ * รู้หน้าที่ทางภาษีเพื่อทำกำไรได้อย่างถูกต้อง * รู้หน้าที่ทางภาษีเพื่อลดความเสี่ยงต่อเบี้ยปรับ * รู้เรื่องใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงต
8560บาท
สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
3638บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่ต้องเรียนรู้หลักการบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง
3900บาท
รู้เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้ และลดความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ และการบริหารลูกหนี้
2900บาท
หลักสูตรนี้ >> เน้นทำ workshop สอนตั้งแต่เสียภาษี วางแผนภาษี และการนำไปใช้จริง พร้อมให้คำปรึกษาจากท่านวิทยากรโดยตรง เรียนจบตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตามให้คำปรึกษานาน 1 ปี
7,900บาท
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
3900บาท
รู้เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้ และลดความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ และการบริหารลูกหนี้
24000บาท
เพราะเรื่องกฎหมาย เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และทุกท่านไม่ควรจะละเลย เพราะในปัจจุบันมีจำนวนข้อกฎหมายอยู่ เยอะแยะมากมายเต็มไปหมด แล้วข้อกฎหมาย ข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ดั้งนั้นทาง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดทำหลักสูตร RE100: รวมข้