สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Excellent Supervisory Skill วันพุธที่ 24 มค.61

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Excellent Supervisory Skill วันพุธที่ 24 มค.61
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 • 1. ทราบถึงบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ 

2. เรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน

3. เรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561


ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. 

อบรมเวลา         09.00 น.- 16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ข้อคิดด้านการบริหารการจัดการงานยุคใหม่ Management 4.0 
 • คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ 

              - ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน (ผู้นำทีม) พนักงาน และ ผลงาน

              - ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน

              - หน้าที่และคุณลักษณะสำคัญ ของหัวหน้างานสไตล์ผู้นำ

 • ทักษะสำคัญ 4 ประการของหัวหน้างานในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทีมงาน 

              - ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน

              - ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

              - ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

              - ทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน

 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • การกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model 

 • เทคนิคการสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยหลัก What/When/Why/How 

 • เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Active Listening) 

 • เทคนิคการตั้งคำถามอันทรงพลัง (Powerful Questioning) 

 • แนวทางการให้ Feedback อย่างมืออาชีพ 

 • Role Play: Who am I? 

 • ค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่แตกต่างไป 

 • ความเข้าใจในลักษณะลูกน้องแบบต่าง ๆ และวิธีที่จะใช้ในการพัฒนาให้เหมาะกับลูกน้องแต่ละแบบ 

 • เทคนิค/หลักการสำคัญสำหรับผู้สอนงานเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน 

 • ลูกน้องหลากหลายประเภทกับวิธีพัฒนาที่เหมาะสม

วิทยากร
ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์


Key Account Manager บริษัท โนเกีย โซลูชั่น แอนด์ เน็ตเวิรค์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท 5900 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชญานิน (แนน)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-5592146 ต่อ 109

หากท่านต้องการสมัคร Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Excellent Supervisory Skill วันพุธที่ 24 มค.61
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4,000บาท
พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 เป็นกฎหมายที่รวบรวมจุดอ่อจุดแข็ง ข้อเด่นข้อด้อยของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานมาใช้แบบรวม žการปรับเปลี่ยนแบบทันที ทิศทางของการจ้างงานคนต่างด้าวที่เข้มงวด โทษรุนแรงนี้
4800บาท
ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ผู้นำในยุค 4.0 จำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ และกระบวนทรรศน์ที่สอดคล้อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นำพาการเปลี่ยนไปสู่ทีม เป็นแบบอย่างในการนำทีม พัฒนาทักษะและจูงใจทีมที่มีความแตกต่างระหว่างวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
3900บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง และการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3900บาท
เหมาะสำหรับ พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อ
3900บาท
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน
3,800บาท
ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
3900บาท
หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
3800บาท
การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง
2500บาท
เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที!! ที่ผ่านมาเคยอบรมหลากหลาย แต่มึนงงกับตัว KPI ? ตัวชี้วัดไม่เป็นรูปธรรม? ทำไมต้องอบรม 3 วัน และเลือกอบรมกับออเรียนทอล ฟีนิกซ์ ฯ ??..มีคำตอบ