สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.เข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน

2.จิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง

3.ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน

4.สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61


ลงทะเบียน 08.30น.

อบรม เวลา 09.00 น. -16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่ 

  • หลักจิตวิทยาในการบริหารคน  

           - การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก

           - เจตคติที่ดีต่อองค์การ

           - เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น

           - เจตคติต่องานที่ทำ

           - อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์

           - หลักการควบคุมอารมณ์

           - ความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ผู้อื่น (ลูกค้า)

  • การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการ ทำงาน  

           - การทำความเข้าใจตนเอง

           - การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน

  • การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา 

  • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน 

  • เครื่องมือต่างๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

วิทยากร
ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม


ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท 5900 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชญานิน (แนน)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-5592146 ต่อ 109

หากท่านต้องการสมัคร Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลสูงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคน และผู้บริโภคต่างๆ รวมไปถึงความจำเป็นยิ่งขององค์กรในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค
3900บาท
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าใจถึงการขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งวิธีมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราต่อไป
3200บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดพิเศษ ในราคาสมาชิกเท่านั้น ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก โทร 0896060444
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
3500บาท
ละลายพฤติกรรม ICE BREAK ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด” เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (WORK SHOP) การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการขา
3900บาท
การบริหารการประชุมอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นำการประชุม (ประธาน) ผู้จัดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการประชุมร่วมกัน
3,900บาท
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายออนไลน์ ทำให้องค์กรต่างๆ มีตัวเลือกมากขึ้น “ไม่สำคัญว่าเทคโนโลยีนั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อเราหรือไม่? แต่สิ่งสำคัญคือ เราจะใช้เทคโนโลยีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรา
3900บาท
หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมีแบบแผนและพัฒนาแนวคิด และการสร้างมุมมองในการทำงานของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้บทบาทอะไรบ้างที่แตกต่างกับการเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการแล้วต้องมีความรับผิดชอบอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว