สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Professional Super Secretary

Professional  Super Secretary
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตร Super เลขาSecretary


วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อนี ้นําเสนอเทคนิคที่สําคัญที่ผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการ  ควรมีและนําสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง นอกเหนือจากทักษะการทํางานตามปกติ ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นหน้าที่ที่มีความท้าทาย ไม่ใช่ เพียงมีหน้าที่เลขานุการหรือพนักงานต้อนรับ หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับคําสั่งเพียงอย่างเดียว

ผลการวิจัยจาก CEO MD CFO และตำแหน่งอื่นๆในระดับผู้บริหารระดับสูง  ผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแบ่งเบาภาระเจ้านายมากถึง 50% สําหรับองค์กร ผู้ช่วย เลขาผู้บริหารเปรียบเสมือนหน้าตาของ ผู้บริหาร และองค์กร เพราะเป็นประตูแรกในการติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งภายในด้วยกันเอง

หลักสูตรนี เหมาะกับผู้ช่วยฝ่ายบริหารทุกสายงานเลขาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ เป็นผู้ประสานงาน ด้วยวิทยากรมืออาชีพ 

วันที่จัดงาน
จัดอบรม 3 ครั้ง  


1. ครั้งที่ 1: 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

2. ครั้งที่ 2: 20 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

3. ครั้งที่ 3: 22 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
- เทคนิคการนําเสนอทางเลือกให้เจ้านายเพ่ือตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการไม่มีทางออกให้เจ้านายทุกครั ้งไป (Smart Assistance always gives a Possible Solution)  

- เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ท่ีติดต่อด้วย เมื่อต้องเป็นผู้ประสานสิบทิศ แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะกดดัน (Interpersonal Skills)  

- เทคนิคการสร้างความประทับใจในการติดต่อส่ือสาร อาทิ การใช้โทรศัพท์ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การตอบ โต้จดหมาย (Communication Skills)  

- เทคนิคการต้อนรับแขกท่ีมาติดต่อเจ้านาย ในฐานะผู้ประสานงานด่านแรก (The First Point of Contract)  

- เทคนิคการบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ เลือกเฉพาะการประชุมที่สําคัญๆ ลดเรื่องที่ไม่จําเป็น (Prevent unnecessary meeting)  

- อะไรคือหน้าท่ีของผู้ช่วยผู้บริหารบ้าง ระหว่างการประชุม? 

- เทคนิคการส่ือสาร พูดระหว่างการประชุมให้ประทับใจ 

- เทคนิคการเป็นผู้จําท่ีดีให้เจ้านาย (Be the Boss’s Memory) 

- เคล็ดลับการตีความวัตถุประสงค์ของงานและของเจ้านายเมื่อได้รับมอบหมายงาน(Understand Boss’s Objective)

- เทคนิคการจัดเตรียมการประชุมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด   


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์โดยตรงและผ่านฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขานุการ

- ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

- ผู้ที่สนใจพัฒนาบุคลิกและศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสาร

สถานที่จัดงาน
T3 Residence 

อาคารทีทรี เรสซิเดนซ์ ซ.นาคนิวาส20 ถ.นาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท 3,000 บาท / ท่าน (รวมอาหารกลางวัน)

ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจากอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Double C Training & Consultant
ชื่อผู้ติดต่อ:Chanyanit Kijchadapong
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0616241656

หากท่านต้องการสมัคร Professional Super Secretary
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3000บาท
เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ
3,900บาท
การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน”สู่ประสิทธิผล “นักเขียน”   การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน” เป็นการพัฒนาทักษะในด้าน "การเขียน" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกท่านควรทำการศึกษา, ฝึกฝน , พัฒนา , ทำความเข้าใจ , เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา "การเขียน"
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3900บาท
เป็นฐานเริ่มต้นของการมีภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง เพื่อความพร้อมในการแสดงออกในการบริหารงานด้วยนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการงาน สังคม และครอบครัว
2900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ม.ค.61 พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ
3745บาท
"ENTER" ... เข้าสู่ 10 ทักษะที่คัดสรรแล้วว่าเป็นเคล็ดลับ เครื่องมือ และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาให้ผู้ที่เรียนรู้ และปฏิบัติ โลดแล่นในโลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวรุดหน้า และพัฒนาการไปอย่างไม่หยุดยั้ง
2975บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมท