สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

          การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกับบุคลากรภายในและลูกค้าภายนอกองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งหลายอย่างจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นด้าน Generation ที่เปลี่ยนไป การพัฒนาทางเทคโนโลยี เป็นต้น ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่น้อยลงและมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เน้นการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร

    2. เพื่อได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

    3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

1. ความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

2. องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร

3. เทคนิคการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร  

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน 

2. พนักงานองค์กร 

3. ประชาชนทั่วไป 

วิธีการฝึกอบรม

          บรรยาย อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และกรณีศึกษา 

          กิจกรรมเกมเน้นความมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อบรม 

          ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอหน้าห้องอบรม

วิทยากร
อาจารย์ทองชัย โซ่สายใจ
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2500บาท
หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างานนี้มุ่งเน้นการบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเน้น Workshopเพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับนำความรู้จากห้องอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
4000บาท
"หัวหน้างานยุคใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ”
3,900บาท
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายออนไลน์ ทำให้องค์กรต่างๆ มีตัวเลือกมากขึ้น “ไม่สำคัญว่าเทคโนโลยีนั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อเราหรือไม่? แต่สิ่งสำคัญคือ เราจะใช้เทคโนโลยีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรา
3900บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์
3900บาท
เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สกัดความรู้ ถอดบทเรียน ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและองค์กร ร้อยเรียงความคิดเพื่อการสื่อสาร เสริมสร้างความเป็นนักคิด เสริมทักษะที่ปรึกษาหรือวิทยากร
4066บาท
การโค้ช (Coaching) เป็นทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ ที่สามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะ การคิดด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ (Self-Solution Thinking Skill) และนำไปสู่การลงมือทำงานให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายของตนเองได้ (High Performance)
4494บาท
หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ให้กับพนักงานที่ต้องการเป็น มืออาชีพในการทำงาน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
3900บาท
เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ