สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

          การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกับบุคลากรภายในและลูกค้าภายนอกองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งหลายอย่างจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นด้าน Generation ที่เปลี่ยนไป การพัฒนาทางเทคโนโลยี เป็นต้น ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่น้อยลงและมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เน้นการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร

    2. เพื่อได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

    3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

1. ความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

2. องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร

3. เทคนิคการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร  

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน 

2. พนักงานองค์กร 

3. ประชาชนทั่วไป 

วิธีการฝึกอบรม

          บรรยาย อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และกรณีศึกษา 

          กิจกรรมเกมเน้นความมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อบรม 

          ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอหน้าห้องอบรม

วิทยากร
อาจารย์ทองชัย โซ่สายใจ
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์
3900บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง และการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3200บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมที
4000บาท
"การเป็นหัวหน้างานเพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งจากคนที่ทำงานเก่งและขยันใครก็เป็นได้" แต่การเป็น "หัวหน้างานยุคใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ”
3900บาท
ให้เรื่องประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง
4000บาท
จากหลักสูตร In-house Training ยอดฮิตของสถาบันฯ ที่ผ่านการสัมภาษณ์งานกว่า 20,000 คน จากหลากหลายธุรกิจกว่า 24 ปี..........มาเป็น Public Training ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหลักในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ อาทิเช่น 1. จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน
3900บาท
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน
2500บาท
เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที!! ที่ผ่านมาเคยอบรมหลากหลาย แต่มึนงงกับตัว KPI ? ตัวชี้วัดไม่เป็นรูปธรรม? ทำไมต้องอบรม 3 วัน และเลือกอบรมกับออเรียนทอล ฟีนิกซ์ ฯ ??..มีคำตอบ
3900บาท
เพื่อให้องค์กรสามารถนำหลักการของการวัดผลงานด้วยตัวชี้วัดผลงานหลักมาใช้ประโยชน์เพื่อผลักดันให้พนักงานและองค์กรดำเนินการไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่องค์กรคาดหวัง และสามารถเอาชนะการแข่งขันได้เหนือกว่าผู้อื่น