สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

The Professional Trainer : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

The Professional Trainer : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การฝึกอบรมและสัมมนาประสบความสำเร็จก็คือ การเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรที่หน่วยงานเชิญจากภายนอก หรือเป็นวิทยากรภายในหน่วยนั้นๆ ก็ตาม เพราะปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกันมากขึ้น สังเกตได้จากมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง มีการจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมในการรับการเติบโตขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรภายในจะสามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานเข้าใจในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้ความรู้ ฝึก-ปฏิบัติพนักงานให้เกิดความชำนาญ เพื่อทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตามที่องค์กรมุ่งหวัง ประโยชน์ของการสร้างวิทยากรภายในหน่วยงานที่เห็นได้ชัดก็คือ จะช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณฝึกอบรม เวลา และที่สำคัญวิทยากรภายในเหล่านี้มีความเข้าใจในภารกิจและวัฒนธรรมองค์กร รู้จักงาน รู้จักข้อขัดแย้ง ทำความเข้าใจปัญหาได้เร็ว จึงสามารถกำหนดเนื้อหาในการสอนได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1) ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

2) ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ถ่ายทอด 

3) ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม 

4) บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอก 

5) ทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

วันที่หนึ่ง (แนวคิด, เทคนิค และ Audition) 09.00 – 16.30 น. 

    1) ทำไมถึงเป็นวิทยากรมืออาชีพไม่ได้สักที ? 

    Workshop : ปัญหาของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

    2) การฝึกอบรม (ความหมาย จุดมุ่งหมาย กระบวนการฝึกอบรม) 

    3) ทำอย่างไรในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ -3P 

    4) องค์ประกอบการสื่อสารที่มีผลต่อการฝึกอบรม 

    5) กฎ 7 ข้อที่วิทยากรจำเป็นต้องรู้ในความเป็นมืออาชีพ 

    6) เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังที่ปิดตัวเองให้คล้อยตาม 

    7) ทฤษฎี “T+S+D” ที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความทรงจำในการับรู้ 

    8) เจาะลึกเทคนิคการถ่ายทอดอย่างง่ายไปถึงยาก 

    9) เปิดและปิดการฝึกอบรมอย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม 

   10) แนวคิดและการจัดเตรียมโครงสร้างการนำเสนออย่างเป็นระบบ 

   11) กรอบแผนการนำเสนอที่วิทยากรจะต้องจัดเตรียม 

   12) ทักษะที่จำเป็นต้องมีในการเป็นวิทยากร 

   13) *ดู DVD จากวิทยากรมืออาชีพประกอบการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

   14) *Audition ดูทักษะของแต่ละคน 

   (พูดแนะนำตัวและพูดเรื่องประทับใจ) ใช้เวลาท่านละ 5 นาที 

***ให้การบ้านเตรียมเป็นวิทยากรจริงบรรยายประกอบอุปกรณ์เรื่องที่ตนถนัดหรือเรื่องที่จะต้องนำเสนอในการทำงานจริง ใช้เวลาท่านละ 15 นาที ในวันที่สอง Finalist เป็นวิทยากรจริง*** 

วันที่สอง (Finalist , ปรับบุคลิกภาพ และ การประเมินผล) 09.00 – 16.30 น.

    15) ตรวจสอบบุคลิกภาพภายในว่ามีความพร้อมหรือไม่ ? 

    (เช่นความรู้ ความเชื่อมั่น การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น) 

    16) บุคลิกภาพภายนอกที่ดีทำอย่างไร ? 

    (น้ำเสียง สายตา ท่วงท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า การเดิน การทรงตัว การแต่งกาย และการใช้ภาษา) 

    17) อากัปกิริยาต่างๆที่ไม่พึงปฏิบัติ 

      (การใช้มือ ล้วง แคะ แกะ เกา เขย่า ยัก โยก ถอน ค้อน กระพริบ) 

    18) ลูกเล่นหรือเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและติดตาม 

    19) ทำอย่างไรที่จะลดความประหม่าและความตื่นเต้น 

    20) ข้อบกพร่องจากการเป็นวิทยากรที่ควรพึงละการปฏิบัติ 

    21) ข้อควรพิจารณา ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร 

    22) การประเมินผลการฝึกอบรมที่หลากหลาย 

    23) การใช้สื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ 

    24) Finalist รายบุคคลพร้อมวิทยากรประเมินผลเป็นผู้ให้คำ แนะนำและให้คะแนน 

           - ก่อนเริ่มจะมีการให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการเป็นวิทยากรทั้งหมดจากวิทยากร  

           - อาจจะมีการบันทึกเทปการเป็นวิทยากรของแต่ละบุคคล 

           - เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ 

           - สรุป ถาม-ตอบจากการฝึกอบรม 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำความรู้ และการฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากร สำหรับงานที่ส่วนรับผิดชอบในการบรรยาย และสอนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านเทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

    1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง 

    2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมแบบละลายพฤติกรรม 

    3) Workshop ทั้งรอบซ้อมและรอบฝึกจริง กับวิทยากรประเมินเป็นรายบุคคล 

    4) สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,800 บาท

สมาชิก ท่านละ 7,000 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,800 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร The Professional Trainer : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมทีม
7800บาท
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ถ่ายทอด
3900บาท
เหมาะสำหรับ พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อ
4000บาท
เป็นการเสริมสร้างทักษะในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร
4000บาท
หลักสูตรนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นที่ช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาการทำงานร่วมกับของสมาชิกในทีมอย่างมีความสุข มีเป้าหมายร่วมกัน เสริมสร้างเทคนิคในการสื่อสาร ลดความขัดแย้งในการทำงาน นำมาซึ่งความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการทำงานร่วมกันและความสำเร็จขององค์ก
3900บาท
เหมาะสำหรับ พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อ
3500บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร
3900บาท
HR ในฐานะผู้ที่ดูแลโดยตรง ควรต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งต่อองค์กรและพนักงาน มิให้มีปัญหาผลกระทบตามมา
2500บาท
เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที!! ที่ผ่านมาเคยอบรมหลากหลาย แต่มึนงงกับตัว KPI ? ตัวชี้วัดไม่เป็นรูปธรรม? ทำไมต้องอบรม 3 วัน และเลือกอบรมกับออเรียนทอล ฟีนิกซ์ ฯ ??..มีคำตอบ