สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

The Professional Trainer : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

The Professional Trainer : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การฝึกอบรมและสัมมนาประสบความสำเร็จก็คือ การเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรที่หน่วยงานเชิญจากภายนอก หรือเป็นวิทยากรภายในหน่วยนั้นๆ ก็ตาม เพราะปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกันมากขึ้น สังเกตได้จากมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง มีการจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมในการรับการเติบโตขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรภายในจะสามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานเข้าใจในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้ความรู้ ฝึก-ปฏิบัติพนักงานให้เกิดความชำนาญ เพื่อทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตามที่องค์กรมุ่งหวัง ประโยชน์ของการสร้างวิทยากรภายในหน่วยงานที่เห็นได้ชัดก็คือ จะช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณฝึกอบรม เวลา และที่สำคัญวิทยากรภายในเหล่านี้มีความเข้าใจในภารกิจและวัฒนธรรมองค์กร รู้จักงาน รู้จักข้อขัดแย้ง ทำความเข้าใจปัญหาได้เร็ว จึงสามารถกำหนดเนื้อหาในการสอนได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1) ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

2) ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ถ่ายทอด 

3) ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม 

4) บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอก 

5) ทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

วันที่หนึ่ง (แนวคิด, เทคนิค และ Audition) 09.00 – 16.30 น. 

    1) ทำไมถึงเป็นวิทยากรมืออาชีพไม่ได้สักที ? 

    Workshop : ปัญหาของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

    2) การฝึกอบรม (ความหมาย จุดมุ่งหมาย กระบวนการฝึกอบรม) 

    3) ทำอย่างไรในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ -3P 

    4) องค์ประกอบการสื่อสารที่มีผลต่อการฝึกอบรม 

    5) กฎ 7 ข้อที่วิทยากรจำเป็นต้องรู้ในความเป็นมืออาชีพ 

    6) เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังที่ปิดตัวเองให้คล้อยตาม 

    7) ทฤษฎี “T+S+D” ที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความทรงจำในการับรู้ 

    8) เจาะลึกเทคนิคการถ่ายทอดอย่างง่ายไปถึงยาก 

    9) เปิดและปิดการฝึกอบรมอย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม 

   10) แนวคิดและการจัดเตรียมโครงสร้างการนำเสนออย่างเป็นระบบ 

   11) กรอบแผนการนำเสนอที่วิทยากรจะต้องจัดเตรียม 

   12) ทักษะที่จำเป็นต้องมีในการเป็นวิทยากร 

   13) *ดู DVD จากวิทยากรมืออาชีพประกอบการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

   14) *Audition ดูทักษะของแต่ละคน 

   (พูดแนะนำตัวและพูดเรื่องประทับใจ) ใช้เวลาท่านละ 5 นาที 

***ให้การบ้านเตรียมเป็นวิทยากรจริงบรรยายประกอบอุปกรณ์เรื่องที่ตนถนัดหรือเรื่องที่จะต้องนำเสนอในการทำงานจริง ใช้เวลาท่านละ 15 นาที ในวันที่สอง Finalist เป็นวิทยากรจริง*** 

วันที่สอง (Finalist , ปรับบุคลิกภาพ และ การประเมินผล) 09.00 – 16.30 น.

    15) ตรวจสอบบุคลิกภาพภายในว่ามีความพร้อมหรือไม่ ? 

    (เช่นความรู้ ความเชื่อมั่น การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น) 

    16) บุคลิกภาพภายนอกที่ดีทำอย่างไร ? 

    (น้ำเสียง สายตา ท่วงท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า การเดิน การทรงตัว การแต่งกาย และการใช้ภาษา) 

    17) อากัปกิริยาต่างๆที่ไม่พึงปฏิบัติ 

      (การใช้มือ ล้วง แคะ แกะ เกา เขย่า ยัก โยก ถอน ค้อน กระพริบ) 

    18) ลูกเล่นหรือเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและติดตาม 

    19) ทำอย่างไรที่จะลดความประหม่าและความตื่นเต้น 

    20) ข้อบกพร่องจากการเป็นวิทยากรที่ควรพึงละการปฏิบัติ 

    21) ข้อควรพิจารณา ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร 

    22) การประเมินผลการฝึกอบรมที่หลากหลาย 

    23) การใช้สื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ 

    24) Finalist รายบุคคลพร้อมวิทยากรประเมินผลเป็นผู้ให้คำ แนะนำและให้คะแนน 

           - ก่อนเริ่มจะมีการให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการเป็นวิทยากรทั้งหมดจากวิทยากร  

           - อาจจะมีการบันทึกเทปการเป็นวิทยากรของแต่ละบุคคล 

           - เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ 

           - สรุป ถาม-ตอบจากการฝึกอบรม 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำความรู้ และการฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากร สำหรับงานที่ส่วนรับผิดชอบในการบรรยาย และสอนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านเทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

    1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง 

    2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมแบบละลายพฤติกรรม 

    3) Workshop ทั้งรอบซ้อมและรอบฝึกจริง กับวิทยากรประเมินเป็นรายบุคคล 

    4) สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,800 บาท

สมาชิก ท่านละ 7,000 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,800 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร The Professional Trainer : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เพราะ กฎหมายก็…คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็…คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็…ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมายจะทำให้เสียเงิน เป็นล้านหรืออาจจะถูกติดคุกส่วนตัวได้
3500บาท
“การแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคนเก่งคนดีมีฝีมือเข้ามาทำงานสร้างกับองค์กร นับว่าเป็นกระบวนการที่ท้าทายพอสมควร ที่จะได้คนที่ใช่จริง หากไม่ใช่จริง องค์กรต้องสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่จำเป็นและไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุน
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ
3900บาท
พบกับกลยุทธ์ใหม่แห่งการสรรหาคน เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวันยากขึ้นทุกที
3900บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
3900บาท
แม้ว่าในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำนักงานสำคัญ ที่มีการนำมาใช้ในทุกองค์กร แต่ปัญหาสำคัญที่พบบ่อยโดยทั่วไปคือ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะค้นหาไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่พบ หรือเสียเวลานานในการค้นหา ทั้งนี้ นอกจากทักษะของผู้ใช้แต่ละคนแล้ว การตั้งชื่อไฟล์ การตั้งชื่อโ
3900บาท
หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมีแบบแผนและพัฒนาแนวคิด และการสร้างมุมมองในการทำงานของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้บทบาทอะไรบ้างที่แตกต่างกับการเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการแล้วต้องมีความรับผิดชอบอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
3000บาท
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงการเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งจะทำให
3500บาท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานและมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ ณ สถานประกอบการในปัจจุบันโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและพรบ.ประกันสังคมที่มีแนวทางหรือระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลายธุรกิจต้องศึกษา