สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ Problem-Solving & Decision Making for Success

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ Problem-Solving & Decision Making for Success
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพนักงานในองค์การ ไม่ว่าจะในระดับใด ย่อมสามารถส่งผลกระทบไปยังหน่วยงานในระดับนั้นๆ หรือ อาจไปถึงระดับองค์การได้ ดังนั้นการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ดีจากบุคคล หรือ ทีมงาน ย่อมจะช่วยให้องค์การในภาพรวมสามารถบรรลุซึ่งจุดหมายได้

อย่างไรก็ตาม พนักงานจำนวนไม่น้อยอาจยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ ทำให้การตัดสินใจหลายครั้งของพวกเขาจึงอาจเกิดการผิดพลาด และส่งผลกระทบมาถึงองค์การได้ “ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา” จึงเป็นสาระสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับขององค์การ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตัดสินใจของตนเอง และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย


วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วิทยากร
ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม 

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์, ประธานสาขาจิตวิทยา โครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ และ

อาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สถานที่จัดงาน
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อ:วรรณทิพย์ ชูกิจโกศล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-071-2970

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ Problem-Solving & Decision Making for Success
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500.00บาท
การใช้ทักษะจากกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อนำมาติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้กาจัดเก็บหนี้มีประสิทธิมากขึ้น องค์กรจะมีสภ
4066บาท
ลดอัตราการเกิดซ้ำของปัญหารายวันที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ วิเคราะห์ Turtle Diagram (ตัวเต่า) อันเป็นที่มาของปัญหาทั้งหลาย สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประยุกต์ใช้ระบบการแก้ไขและป้องกันปัญหาตามมาตรฐานสากล (ISO) เชื่อมโยงเนื้อ
4280บาท
จบปัญหาอีเมลที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างการเขียน e-mail ในวาระต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน ฝึกเขียนจริง ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE Center) กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดสัมมนาเรื่อง “การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา”
4494บาท
เข้าใจจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความพึงพอใจประทับใจแก่ลูกค้าสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการคําตําหนิของลูกค้าและเจาะลึกกระบวนการในการดําเนินการกับปัญหาลูกค้าต่อว่า ตําหนิ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากคําต่อว่า ตําหนิของลูกค้า ไปสู่ความพึงพอใจ
3,900บาท
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นหากนักขายไม่รู้จักขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ
5350บาท
- รูปแบบองค์กรทางธุรกิจในปัจจุบัน - กฎหมายกับการทำธุรกิจยุค Digital Economy
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
3800บาท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ