สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7 โดย IRDP

หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7 โดย IRDP
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7

หลักสูตรที่พัฒนาความรู้ และวิสัยทัศน์ในด้านเทคโนโลยี

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 9 มีนาคม 2561

เริ่มอบรมวันแรก 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2561

 • การอบมรมและสัมนา รวม 16 หัวข้อ 
 • ระยะเวลาอบรม 09.00 - 16.30 น. 
 • การศึกษาดูงานในประเทศ 
 • กาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

สถานที่อบรม : โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียม/ท่าน : 160,000 บาท รวมทุกหัวข้อวิชา ดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ศร.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธานบริหารหลักสูตร

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

ติดต่อประสานงาน :

คุณนงนภัส อินทร์บัว ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์ 02-7145564

คุณกรวีร์ ศรีเสน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์ 02-7145565

ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-714-5564 – 67 โทรสาร 02-619-5960

E-mail: de4m.irdp@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.irdp.org/2015/news.php?id=437

วันที่จัดงาน
เริ่มอบรมวันแรก 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

 • ศึกษาดูงานในประเทศ 22 มีนาคม 2561 
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ 2-7 เมษายน 2561

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหา 16 หัวข้อ 

 • นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล  
 • Thailand 4.0  
 • Digital Disruption 
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล   
 • Cyber Crime  
 • Cloud Computing  
 • Big Data - FinTech  
 • Social Media for Digital Economy  
 • กรณีศึกษา ด้านความปลอดภัยเครือข่าย  
 • กรณีศึกษา การใช้เทคโนโลยีบริหารงานภาครัฐ  
 • มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  
 • กรณีศึกษา การใช้เทคโนโลยีบริหารงานภาคเอกชน  
 • Technology and Innovation moving   
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล  
 • Security Fundamentals

วิทยากร
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธานบริหารหลักสูตร

พร้อมวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ

 • ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
 • ดร. พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
 • ดร. สุทธิศักดิ์ อินทวดี

และวิทยากรชั้นนำท่านอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย และรองผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรเน้นการพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน


จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 25 คน (หากมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าที่กำหนด ทางหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหลักสูตรรวมกับรุ่นถัดไป)

สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 160,000.00 บาท ค่าธรรมเนียม 160,000 บาท / ท่าน (ค่าอบรมรวมดูงานต่างประเทศ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณนงนภัส อินทร์บัว , คุณกรวีร์ ศรีเสน
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-714-5555

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7 โดย IRDP
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4494บาท
“การสื่อสารประสานงาน” เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกคน เพราะการสื่อสารประสานงานเป็นเสมือนสื่อกลางในการเชื่อมโยงทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจ ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการประสานงานและการสื่อสาร เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
4494บาท
บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน นอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงานอีกด้วย บุคคลที่แวดล้อมอยู่ภายในองค์กรเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิด ประสบการณ์ และทัศนคติ
3900บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบกา
3800บาท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ
4,800บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบกา
9400บาท
้่มาเป็นพนักงานทำความสะอาดแบบมืออาชีพกับเทคนิคความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
15000บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็นผู้จัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพหรือเจ้าของร้าน
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
3,900บาท
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นหากนักขายไม่รู้จักขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ