สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (ความเข้าใจ) การเตรียมตัวในการนำเสนอตั้งแต่ทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (Objective Setting) การจัดระบบข้อความและการวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Material Setting) นอกจากนี้ การอบรมยังช่วยพัฒนา Skill (ทักษะ) ด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายบุุคคล เพื่อฝึกวิธีนำเสนออย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลิกภาพ การปรากฏตัว ความมั่นใจ การลดความประหม่าตื่นเต้น การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ รวมถึง สร้าง Attitude (ทัศนคติ) ที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis) การจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (Hand-Out & Visual Aids Preparation) เพื่อให้สามารถลำดับเนื่้อหาได้ตรงประเด็นและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งท่านจะได้รับการพัฒนาทักษะ Presentation ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา น้ำเสียง สายตา ท่าทาง การสื่อสารอย่างมีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตาม ให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายโดนใจผู้บริหารและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่จัดงาน
วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2561 
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline :

 วันแรก
    - Ice Braking
    - What is Presentation Skill ?
    - นิยามความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
    - หน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของผู้นำเสนองาน
    - รูปแบบและประเภทการนำเสนอที่น่าสนใจ
    - การเตรียมในการนำเสนอ (Preparing Present)
        • เตรียมตัวดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง
        • เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมข้อมูล
    - หลักการและขั้นตอนการนำเสนอ
        • การวางแผนนำเสนอ (Planning)
        • การกำหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
        • การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis)
        • การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
        • การจัดระบบข้อความ (Material Setting)
    - การวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Structure Setting)
        • การเตรียมเนื้อเรื่อง
        • การค้ดเลือกและการจัดลำดับเนื้อหา
        • การเรียงลำดับหัวข้อให้น่าสนใจ
        • เนื้อหาที่ดี
        • การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
    - ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
        • การใช้นำเสียง / การใช้สายตา
        • การใช้ภาษา / ท่าทาง
        • ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
        • เทคนิคการขจัดความประหม่า / ตื่นเต้น
    - ศาสตร์และศิลป์การเตรียมสื่อนำเสนอที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
        • ข้อผิดพลาดที่มักพบในการทำสื่อนำเสนอ
        • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสื่อในการนำเสนอ
        • การเตรียม Power Point ขั้นเทพ
        • ลักษณะสื่อที่ดีของมืออาชีพ
        • การเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจและตรงประเด็น
    - 4 Step การสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอที่ดี
        • Planning     • Practice
        • Preparing    • Presentation
    - Workshop 1 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 1
    - Workshop 2 : Participative Approach


  วันที่สอง
    - ศิลปะการพูดนำเสนอให้บรรลุเป้าแบบมืออาชีพ
        • การเกริ่นนำ
        • การลำดับเนื้อหาให้น่าสนใจ
        • การสร้างเสน่ห์เนื้อหาให้น่าสนใจด้วย AIDAS
        • การใช้ไหวพริบปฏิภาณและลูกล่อลูกชน
        • การสรุปและการปิดการนำเสนอ
    - 3 Presentation Principle
        • PESOS
        • DOME
        • Pitch
    - การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
        • การถามตอบแบบ Q & A
        • เทคนิควิธีการตอบคำถามที่น่าสนใจ
        • เทคนิควิธีการตอบคำถามอย่างชาญฉลาด
    - ความสำเร็จของแผนการนำเสนอและการประเมินผล
    - Workshop 3 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 3
    - Workshop 4 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 4


วิทยากร
วิทยากร :
อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Negotiation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.
เกียรติประวัติ :
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก/ฝ่ายต่างๆ, ผู้จัดการ, พนักงานขาย, เจ้าหน้าฝ่ายขาย, การตลาด, สื่อสารองค์กร, พัฒนาธุรกิจ, วางแผนกลยุทธ์, ผู้สนใจในการพัฒนาตนเองในการนำเสนอ 
สถานที่จัดงาน
โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,900.00 บาท
ราคา 7,900 บาท
*สมัครตั้งแต่ 2 ท่านลดเหลือท่านละ 7,700 บาท
*สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 7,500 บาท

.
สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)
ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro
Tel. (086) 981-1584
E-Mail : fitprodb@hotmail.com
LINE : fitprodb
Facebook :
https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.

Link 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.วิทยากร.net/index.php/using-course/exten/plg/presentation-a2
Link 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.วิทยากร.net/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ชื่อผู้ติดต่อ:Admin FIT Pro
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :(086) 981-1584

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2,000บาท
คลาสนี้เรียนวันเดียวจบ เน้นการเป็นพิธีกรเพื่อพรีเซนต์สินค้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากหารายได้จากการรับงานMC เปิดตัวสินค้า พรีเซนต์สินค้า จำหน่ายสินค้า หรือแม้แต่การขายของผ่านทาง Facebook live
3900บาท
กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักเจรจาต้องรู้ พื้นฐานการเจรจาและแนวคิดในการต่อรอง องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดบทสรุปแห่งการเจรจา เทคนิคการเจรจาโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตาม
3900บาท
เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ ทำงานด้านงานบริการ และต้องการออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้อง ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อในการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบมืออาชีพ พนักงานโรงแรม พนักงานฝ่ายต้อนรับทั่วไป
7000บาท
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอย่างไร คอร์สฝึกพูด ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
3900บาท
กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักเจรจาต้องรู้ พื้นฐานการเจรจาและแนวคิดในการต่อรอง องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดบทสรุปแห่งการเจรจา เทคนิคการเจรจาโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตาม
6800บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
500บาท
มาปลุกสุดยอดนักพูดในตัวคุณให้ตื่น คุณจะทำอย่างไร? หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆ
3900บาท
เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ ทำงานด้านงานบริการ และต้องการออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้อง ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อในการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบมืออาชีพ พนักงานโรงแรม พนักงานฝ่ายต้อนรับทั่วไป
3900บาท
ในการเจรจายุคปัจจุบันของการทำธุรกิจ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ผู้เจรจาจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ นักเจรจาที่ดีจะต้องอ่านใจผู้เจรจาเพราะการเจรจาที่ดีจะนำคู่เจรจา ไปสู่การจบเจรจาไ