สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (ความเข้าใจ) การเตรียมตัวในการนำเสนอตั้งแต่ทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (Objective Setting) การจัดระบบข้อความและการวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Material Setting) นอกจากนี้ การอบรมยังช่วยพัฒนา Skill (ทักษะ) ด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายบุุคคล เพื่อฝึกวิธีนำเสนออย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลิกภาพ การปรากฏตัว ความมั่นใจ การลดความประหม่าตื่นเต้น การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ รวมถึง สร้าง Attitude (ทัศนคติ) ที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis) การจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (Hand-Out & Visual Aids Preparation) เพื่อให้สามารถลำดับเนื่้อหาได้ตรงประเด็นและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งท่านจะได้รับการพัฒนาทักษะ Presentation ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา น้ำเสียง สายตา ท่าทาง การสื่อสารอย่างมีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตาม ให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายโดนใจผู้บริหารและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่จัดงาน
วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2561 
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline :

 วันแรก
    - Ice Braking
    - What is Presentation Skill ?
    - นิยามความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
    - หน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของผู้นำเสนองาน
    - รูปแบบและประเภทการนำเสนอที่น่าสนใจ
    - การเตรียมในการนำเสนอ (Preparing Present)
        • เตรียมตัวดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง
        • เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมข้อมูล
    - หลักการและขั้นตอนการนำเสนอ
        • การวางแผนนำเสนอ (Planning)
        • การกำหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
        • การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis)
        • การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
        • การจัดระบบข้อความ (Material Setting)
    - การวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Structure Setting)
        • การเตรียมเนื้อเรื่อง
        • การค้ดเลือกและการจัดลำดับเนื้อหา
        • การเรียงลำดับหัวข้อให้น่าสนใจ
        • เนื้อหาที่ดี
        • การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
    - ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
        • การใช้นำเสียง / การใช้สายตา
        • การใช้ภาษา / ท่าทาง
        • ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
        • เทคนิคการขจัดความประหม่า / ตื่นเต้น
    - ศาสตร์และศิลป์การเตรียมสื่อนำเสนอที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
        • ข้อผิดพลาดที่มักพบในการทำสื่อนำเสนอ
        • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสื่อในการนำเสนอ
        • การเตรียม Power Point ขั้นเทพ
        • ลักษณะสื่อที่ดีของมืออาชีพ
        • การเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจและตรงประเด็น
    - 4 Step การสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอที่ดี
        • Planning     • Practice
        • Preparing    • Presentation
    - Workshop 1 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 1
    - Workshop 2 : Participative Approach


  วันที่สอง
    - ศิลปะการพูดนำเสนอให้บรรลุเป้าแบบมืออาชีพ
        • การเกริ่นนำ
        • การลำดับเนื้อหาให้น่าสนใจ
        • การสร้างเสน่ห์เนื้อหาให้น่าสนใจด้วย AIDAS
        • การใช้ไหวพริบปฏิภาณและลูกล่อลูกชน
        • การสรุปและการปิดการนำเสนอ
    - 3 Presentation Principle
        • PESOS
        • DOME
        • Pitch
    - การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
        • การถามตอบแบบ Q & A
        • เทคนิควิธีการตอบคำถามที่น่าสนใจ
        • เทคนิควิธีการตอบคำถามอย่างชาญฉลาด
    - ความสำเร็จของแผนการนำเสนอและการประเมินผล
    - Workshop 3 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 3
    - Workshop 4 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 4


วิทยากร
วิทยากร :
อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Negotiation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.
เกียรติประวัติ :
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก/ฝ่ายต่างๆ, ผู้จัดการ, พนักงานขาย, เจ้าหน้าฝ่ายขาย, การตลาด, สื่อสารองค์กร, พัฒนาธุรกิจ, วางแผนกลยุทธ์, ผู้สนใจในการพัฒนาตนเองในการนำเสนอ 
สถานที่จัดงาน
โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,900.00 บาท
ราคา 7,900 บาท
*สมัครตั้งแต่ 2 ท่านลดเหลือท่านละ 7,700 บาท
*สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 7,500 บาท

.
สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)
ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro
Tel. (086) 981-1584
E-Mail : fitprodb@hotmail.com
LINE : fitprodb
Facebook :
https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.

Link 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.วิทยากร.net/index.php/using-course/exten/plg/presentation-a2
Link 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.วิทยากร.net/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ชื่อผู้ติดต่อ:Admin FIT Pro
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :(086) 981-1584

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4500บาท
คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่? ที่เรียนภาษาอังกฤษมานานจากหลายสถาบัน และหลายวิธีแต่ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งฝึกพูดหรือฝึกเขียน แต่หากเป็นหลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program) ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักการไม้กางเขนแล้ว จะทำให้สา
3900บาท
การเจรจาต่อรอง คือ หลักสูตรอบรม ทักษะการเจรจาต่อรอง โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Negotiation Skills การเจรจาต่อรองที่ดีจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล การอบรมจะให้หลักการเจรจาแบบ Win : Win เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา
4800บาท
หลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3,900บาท
หลักสูตร “คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จึงพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ
3,200บาท
เสริมทักษะรอบด้านและเทคนิคงานแปลจีน ในงาน Workshop เส้นทางสู่นักแปล (จีน) มืออาชีพ
3800บาท
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการค้า ซึ่งทุกบริษัทต่างต้องการรักษาดึงดูดและช่วงชิงลูกค้า เพื่อให้บริษัทอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ จึงหลีกหนีไม่พ้นในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรองและปิดการขายแก่พนักงาน
4,500บาท
คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่? ที่เรียนภาษาอังกฤษมานานจากหลายสถาบัน และหลายวิธีแต่ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งฝึกพูดหรือฝึกเขียน แต่หากเป็นหลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษ
4500บาท
ในปัจจุบัน โลกไร้พรมแดน ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศมากขึ้น หลายคนมองว่า นี่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจกับประชาคมโลก แต่ติดปัญหาอยู่ที่ภาษาที่ใช้การติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ