สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ CONFIRM อบรม 19 ก.พ.61

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ CONFIRM อบรม 19 ก.พ.61
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการเเละเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการขาดมุมมองที่รอบด้าน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และพบว่า ในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบตั้งรับมากกว่าป้องกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงและโอกาสจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่รอบคอบ โดยคำนึงถึงแนวโน้มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ได้ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและโอกาส เป็นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง/โอกาสที่อาจเกิดขึ้น ทำให้องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนในการบริหารความเสี่ยง/โอกาส เพื่อติดตาม และรายงานผลเป็นระยะ โดยสามารถจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งเสริมโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง/โอกาสขององค์กร

เพื่อระบุยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดการแนวโน้มภาวะวิกฤติ

เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยง/โอกาสองค์กรของตนเองได้

เพื่อทราบวิธี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้

เพื่อทราบแนวทางในการติดตามประเมินผล และรายงานผลได้

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อ

ทำไมต้องมีการบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk Management)

รู้จักมาตรฐาน ISO 31000 (Overview ISO 31000 : 2009)

หลักการบริหารความเสี่ยง (Principles)

กรอบแนวทางการนำไปปฏิบัติ (Framework)

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Process)

กระบวนการบริหารโอกาส (Opportunity Management)

การบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยง ( Integrated Risk Management )

การนำไปใช้ (Getting Started)

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในกับเป้าประสงค์องค์กร/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

การประเมินความเสี่ยง

 สรุปผลการประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)

สรุปตอบคำถาม

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training 

สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com


วิทยากร
วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบัน INWTraining
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน

สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,900 บาท 

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียง ท่านละ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.inwtraining.com
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ CONFIRM อบรม 19 ก.พ.61
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4,800บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบกา
3500.00บาท
การใช้ทักษะจากกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อนำมาติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้กาจัดเก็บหนี้มีประสิทธิมากขึ้น องค์กรจะมีสภ
4,800บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น
4280บาท
1. ทำไมบริษัทต้องทำเรื่องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเข้าร่วมโครงการ CAC 2. สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย 3. ผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น ต่อประเทศชาติ ต่อบริษัท และต่อตัวพนักงานเอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE Center) กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดสัมมนาเรื่อง “การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา”
3800บาท
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์
3900บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบกา
149000บาท
หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม เรียนรู้ เข้าใจ หลักปฏิบัติการบริหารจัดการทุกภาคส่วนของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้เราสูง จึงเป็นกลยุทธ