สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) รุ่นที่ 6

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) รุ่นที่ 6
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคในการบริหารงาน และการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร  

3. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงาน และบริหารคนในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพจับต้องเป็นรูปธรรมได้

วันที่จัดงาน
3 พฤษภาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับหัวหน้างานยุคใหม่

o คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของหัวหน้างาน

o บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Leader) ในองค์กร 

o Head-Hand-Heart คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีที่ "ลูกน้องยอมรับ" 

o Workshop 1 : ผู้นำองค์กรแบบ 3H ที่ลูกน้องต้องการและยอมรับ 

ส่วนที่ 2 : รู้เขา รู้เรา จิตวิทยาการบริหารคน สําหรับยอดหัวหน้างานยุคใหม่

o Workshop 2 : รู้เขา รู้เรา หัวหน้า 4 สไตล์ VS ลูกน้อง 4 สไตล์ 


ส่วนที่ 3 : 4 เทคนิคในการบริหารงานให้เพิ่มผลงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 

o เทคนิคที่ 1 การวางแผน และการกำหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting) 

o Workshop 3 : การจัดทำแผนงานและกำหนดเป้าหมาย 

o เทคนิคที่ 2 การสอนและพัฒนางาน (Coaching and Developing)  

o เทคนิคที่ 3 การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (Directing, Delegation and Following) 

o Workshop 4 : Case Study การสั่งงานและมอบหมายงาน 

o เทคนิคที่ 4 การปรับปรุงงาน (Work Improvement) เพื่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน 

ส่วนที่ 4 : 4 เทคนิคในการบริหารคน เพื่อรักษาใจทีมงาน (Retention) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

o เทคนิคที่ 1 ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากอยู่อยากทำงาน (Leadership and Teamwork) 

o Workshop 5 : แชร์-โชว์-ใช้ ภาวะผู้นำที่ลูกน้องยอมรับ 

o เทคนิคที่ 2 การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination)  

o เทคนิคที่ 3 การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Motivation for Performance)  

o เทคนิคที่ 4 การสร้างบรรยากาศแห่งความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement) 

วิทยากร
 อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

  • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER 
  • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ได้รับคำเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ในการทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 26 ปี  
  • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า
สถานที่จัดงาน
โรงแรมแกรนด์ สุขขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท 3,500
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:People Develop Center
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :091-738-7838,

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) รุ่นที่ 6
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4000บาท
หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้บริหารหรือ MR เพื่อช่วยให้แนวคิดของการบริหารมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความเหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบเติมเต็ม เพื่อเป็นไปตาม process approach ของข้อกำหนด อย่างครบวงจร
2500บาท
เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที!! ที่ผ่านมาเคยอบรมหลากหลาย แต่มึนงงกับตัว KPI ? ตัวชี้วัดไม่เป็นรูปธรรม? ทำไมต้องอบรม 3 วัน และเลือกอบรมกับออเรียนทอล ฟีนิกซ์ ฯ ??..มีคำตอบ
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
3900บาท
ทุกที่นั่้งได้รับราคาพิเศษทันที ห้ามหลาด สมัคร 3 จ่าย 2 เท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนได้ที่ คุณจิ๋ว 089-606-0444
3500บาท
การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด ความล่าช้า และอุบัติเหตุ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสอนงาน และแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี ขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน
3900บาท
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์
3900บาท
เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม
3250บาท
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ตรงใจผู้บริหาร ทำอย่างไร ? ทำอย่างไรให้การฝึกอบรม สร้างผลกำไรสองทาง ได้คนเก่ง ได้กำไรเพิ่ม ?
4000บาท
ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ (Stratics Plan) รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เชื่อมโ