สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) รุ่นที่ 6

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) รุ่นที่ 6
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคในการบริหารงาน และการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร  

3. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงาน และบริหารคนในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพจับต้องเป็นรูปธรรมได้

วันที่จัดงาน
3 พฤษภาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับหัวหน้างานยุคใหม่

o คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของหัวหน้างาน

o บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Leader) ในองค์กร 

o Head-Hand-Heart คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีที่ "ลูกน้องยอมรับ" 

o Workshop 1 : ผู้นำองค์กรแบบ 3H ที่ลูกน้องต้องการและยอมรับ 

ส่วนที่ 2 : รู้เขา รู้เรา จิตวิทยาการบริหารคน สําหรับยอดหัวหน้างานยุคใหม่

o Workshop 2 : รู้เขา รู้เรา หัวหน้า 4 สไตล์ VS ลูกน้อง 4 สไตล์ 


ส่วนที่ 3 : 4 เทคนิคในการบริหารงานให้เพิ่มผลงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 

o เทคนิคที่ 1 การวางแผน และการกำหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting) 

o Workshop 3 : การจัดทำแผนงานและกำหนดเป้าหมาย 

o เทคนิคที่ 2 การสอนและพัฒนางาน (Coaching and Developing)  

o เทคนิคที่ 3 การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (Directing, Delegation and Following) 

o Workshop 4 : Case Study การสั่งงานและมอบหมายงาน 

o เทคนิคที่ 4 การปรับปรุงงาน (Work Improvement) เพื่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน 

ส่วนที่ 4 : 4 เทคนิคในการบริหารคน เพื่อรักษาใจทีมงาน (Retention) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

o เทคนิคที่ 1 ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากอยู่อยากทำงาน (Leadership and Teamwork) 

o Workshop 5 : แชร์-โชว์-ใช้ ภาวะผู้นำที่ลูกน้องยอมรับ 

o เทคนิคที่ 2 การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination)  

o เทคนิคที่ 3 การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Motivation for Performance)  

o เทคนิคที่ 4 การสร้างบรรยากาศแห่งความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement) 

วิทยากร
 อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

  • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER 
  • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ได้รับคำเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ในการทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 26 ปี  
  • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า
สถานที่จัดงาน
โรงแรมแกรนด์ สุขขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท 3,500
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:People Develop Center
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :091-738-7838,

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) รุ่นที่ 6
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4,000บาท
ในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการสร้างฐานธุรกิจให้มีความแข็งแรงด้วยโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โครงการที่ทำโดยปราศจากการวางแผนที่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จ การทำโปรเจคอาจใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมาก หากผลออกมาไม่ดีหลังการทำโปรเจคก็จะส่งผ
2900บาท
ท่านทราบหรือไม่ว่า??? ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอยู่ทุกวันนี้ หรือ สัญญาจ้าง ที่เขียนไม่รัดกุม ถ้าถูกลูกจ้างไปฟ้องศาล คุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นล้านในเร็วๆนี้
3900บาท
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรนับได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะหากเราสามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานและองค์กรแล้วก็จะทำให้ทีมงานของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น แต่หากมีความผิดพลาดในขั้นตอนดังกล่าว ก
2900บาท
เพระาค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน ปูพื้นฐานเรื่องการประเมินผลงาน การจัดทำ KPI & COMPETENCY และการแจ้งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน
4,000บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า
2,900บาท
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต
3745บาท
1. ทำความเข้าใจตำแหน่งหัวหน้า “อำนาจ” หรือ “ความรับผิดชอบ” 2. หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องชอบ “คนเก่ง” หรือ “คนดี”
5500บาท
Public Training 2018 หลักสูตรอบรมสัมมนาประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาองค์รวมยินดีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรในระยะยาว
2,900บาท
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต