สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างไรให้ได้ผล

เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างไรให้ได้ผล
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิคในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การวางแผน เพื่อการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
วันที่จัดงาน
21 พฤษภาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับหัวหน้างานยุคใหม่

o หัวหน้างานคือใคร ?  

o ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่”  

o บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร  

ส่วนที่ 2 : แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

o รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตน และสไตล์การทำงานของตนเอง  

o รู้เขา : กลเม็ดและสไตล์ในการทํางานกับลูกน้อง 4 ประเภท   

o Workshop 1 : กลเม็ดในการบริหารลูกน้อง 4 ประเภทให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตน   

ส่วนที่ 3 : เทคนิคในการสั่งงานและมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Directing & Delegation)

o หลักในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิผล  

o ประโยชน์ของการสั่งงานและมอบหมายงาน  

o ปัญหาที่มักพบในการสั่งงาน  

o องค์ประกอบในการสั่งงานและมอบหมายงาน  

o ขั้นตอนในการสั่งงานและมอบหมายงาน  

o หลักในการสั่งงานและมอบหมายงาน  

o เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่  

o ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการมอบหมายงาน  

o ประตูใจในการสื่อสารและสั่งงานลูกน้อง  

o Workshop 2 : Case Study การสั่งงาน  

o Workshop 3 : Role Play ฝึกทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน  

ส่วนที่ 4 : เทคนิคในการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Follow-up)

o ประโยชน์ของการติดตามงาน  

o หลักและวิธีการติดตามงาน  

o 4 เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล  

o การติดตามและจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน  

o ตัวอย่าง : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  

o Workshop 4 : การติดตามงานลูกน้องประเภท ยอดเยี่ยม-ธรรมดา-ยอดแย่  

ส่วนที่ 5 : สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ 

วิทยากร
อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

o ที่ปรึกษาชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร PSPAG

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท 3,500
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:People Develop Center
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :091-738-7838,

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างไรให้ได้ผล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
4,000บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการป ฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร และการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล
3400บาท
ดังนั้น “การจัดประชุมที่เกิดผล” แต่ละครั้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเข้าใจของกลุ่มบุคคลที่มีหน้ามีรับผิดชอบประสิทธิผลร่วมกัน ด้วยความพร้อมของศักยภาพในการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร เช่น ด้านวัตถุประสงค์ ด้านการเตรียมและจัดด้านการเข้าร่วมประชุ
3900บาท
มีกรณีตัวอย่างเพิ่มเติม ในการบริหารกำลังแรงงานสายงานผลิต และสายงานขาย ในหลายมิติ
3900บาท
เพราะ กฎหมายก็…คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็…คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็…ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมายจะทำให้เสียเงิน เป็นล้านหรืออาจจะถูกติดคุกส่วนตัวได้
3500บาท
การเปิดเสรีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จ และกุญแจสำคัญคือ คนทำงาน
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้
3900บาท
ถึงแม้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะมีความจำเป็น แต่ก็ควรจะมีการรณรงค์ให้คนไทยรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึก “รักการอ่าน” ข้อมูลข่าวสารจากหน้ากระดาษให้มากขึ้น ควบคู่ไปด้วย
3900บาท
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิคในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ