สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร พื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ (LEADERSHIP FUNDAMENTALS) (อบรมวันที่ 19 พ.ค.61)

หลักสูตร พื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ (LEADERSHIP FUNDAMENTALS) (อบรมวันที่ 19 พ.ค.61)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการเเละเหตุผล

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลสูงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคน และผู้บริโภคต่างๆ รวมไปถึงความจำเป็นยิ่งขององค์กรในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรเพื่อความอยู่รอด สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแรง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                ดังนั้น องค์กรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่ทันสมัย เท่าทัน สามารถตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมและบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนไปได้ และสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อความสำเร็จขององค์กร

ด้วยเหตุนี้ การที่จะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้นำที่ประสบ

ความสำเร็จได้ ผู้นั้นจะต้องมีพื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ ซึ่งหมายถึงลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการบริหารตนเอง บริหารคน และบริหารงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องมีและสร้างเพื่อให้เป็นผู้นำที่พึงประสงค์ สามารถขับเคลื่อนหน่วยงานและองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของความสำเร็จได้

วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 19พ.ค.2561 เวลา 9.00-16.00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

· ความหมายและความแตกต่างของคำว่าภาวะผู้นำกับผู้นำ

· คุณสมบัติสำคัญและจำเป็นของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยมิติการบริหารตน (Self-Leading)

บริหารคน (People Leading)

บริหารงาน (Work Leading)

และบริหารองค์กร (Organization Leading)

· วิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของภาวะผู้นำของตนเอง

· แนวคิดการบริหารร่วมสมัย ทักษะ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

· เข้าใจความหมาย ของคำว่า ภาวะผู้นำ

· สามารถจำแนก คุณสมบัติของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ


· สามารถประเมินพฤติกรรมของผู้นำในตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบันและวางเป้าหมายพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

ความท้าทายของผู้นำในวันนี้

 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

 รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาคน และผลงาน

หลักการบริหารที่ผู้นำควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน

สรุป/มอบรางวัล/ถ่ายรูปร่วมกัน/มอบใบประกาศผ่านการอบรม (CERTIFICATE)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

· กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ

· ผู้บริหาร ขององค์กร

· ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

     

วิทยากร
ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่านเพียง 3,500 บาท


ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
· กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ

· ผู้บริหาร ขององค์กร

· ผู้สืบทอดตำแหน่งงานสถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์สุขุมวิส 26 ติด BTS พร้อมพงษ์

ฟรี เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่านเพียง 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.inwtraining.com
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสาลินี ผู้ประสานงานจัดฝึกอบรม
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ (LEADERSHIP FUNDAMENTALS) (อบรมวันที่ 19 พ.ค.61)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HRไปใช้ เพื่อบริหารคนในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำและใช้เครื
3900บาท
ผู้บริหารในองค์กรสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ในข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติต่อการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3900บาท
เพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทราบที่มาของแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย รวมไปถึงค่าธรรมเนียมของการนำเข้าต่างๆ
3900บาท
การสร้างภาวะผู้นำทีมงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร และมีเป้าหมายในการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อรวมเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ONE TEAM ONE GOAL) รวมไปถึงการปรับและพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนา
2900บาท
ท่านทราบหรือไม่ว่า??? ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอยู่ทุกวันนี้ หรือ สัญญาจ้าง ที่เขียนไม่รัดกุม ถ้าถูกลูกจ้างไปฟ้องศาล คุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นล้านในเร็วๆนี้
2900บาท
ท่านเจ้าของกิจการ ฝ่ายบุคคลทั้งมือใหม่และมือเก่า จึงต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อจะได้บริหารคนได้อย่างถูกต้อง ถูกใจ ได้ผลงานตลอดไป
3700บาท
หลักสูตรอบรม การจัดทำ Job Description บนพื้นฐานของ Competency เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้ (Knowledge) ในหลักการพัฒนา การจัดทำ Job Description หรือ ใบกำหนดหน้าที่งาน ในปัจจุบัน ให้เป็น Job Description บนพื้นฐานของ Competency