สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ดี ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไร?

หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ดี  ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไร?
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล


 บริษัทเอกชนเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล การบริหารงานจึงจำเป็นจะต้องนำกฎหมายแรงงานต่างๆ เข้ามาบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดูแล ในเรื่องการสรรค์หา – การพัฒนา – และกล่าวโทษ หรือเลิกจ้างพนักงานให้เป็นไปตามสิทธิลูกจ้างที่จะได้รับตามกฎหมาย เมื่อผู้บริหารยึดหลักการทำงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม – ความมีเมตตาธรรม การมีน้ำใจต่อกัน และให้โอกาสกันมาปฏิบัติงานจริง ปัญหาข้อขัดแย้งในองค์กรก็จะไม่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการนำกฎหมายแรงงาน ไปบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

2.เพื่อให้ทราบถึงการบริหารงานบุคคลที่ดี มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานต่อพนักงานและสิทธิของพนักงานที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงาน

3.เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการบอกเลิกจ้างพนักงานหรือสิทธิของพนักงาน ในกรณีสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง และกระบวกการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ทางศาลแรงงาน


วันที่จัดงาน
19 กรกฎาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

1.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ จะต้องมีทุนจดทะเบียนหรือเตรียมเอกสารอย่างไร?

2.วิสัยทัศน์ ของผู้บริหารงานบุคคลที่ดี ต้องปฏิบัติอย่างไร?

3.อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารงานบุคคล มี่อะไรบ้าง?

4.ในกรณีที่องค์กรเกิดปัญหา การจ่ายโบนัสประจำปี ให้กับพนักงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะให้หลักการแก้ปัญหาอย่างไร?

5.ในกรณีที่องค์กรเกิดปัญหาไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ ผู้บริหารงานบุคคลเข้าดำเนินการอย่างไร?

6.บริษัทไม่จัดงานเลี้ยงประจำปีให้กับพนักงาน มีพนักงานชุมนุมกันในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

7.บริษัทไม่จัดนำเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน มีพนักงานชุมนุมกันในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

8.มีพนักงานฝ่ายผลิต ไม่ได้รับการปรับค่าจ้างประจำปี 3 คน ได้ดำเนินการเข้าร้องทุกข์ต่อผู้บริหารงานบุคคล จากปัญหาดังกล่าวจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?

9.หัวหน้างานได้ทำเอกสาร(ลับ)ถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคล ขอย้ายผู้ใต้บังคับบัญชาออกหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

10.พนักงานได้รับอุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงาน เมื่อสิ้นสุดการรักษาไม่สามารถทำงานตำแหน่งเดิมได้ บริษัทมีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะ เข้าดำเนินการอย่างไร?

11.ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกเวลาทำงาน เมื่อสิ้นสุดการรักษา ไม่สามารถทำงานตำแหน่งเดิมได้ บริษัทมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้าง ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

12.ลูกจ้างเกษียณอายุงานตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท นายจ้างประสงค์จ้างต่อ ผู้บริหารงานบุคคลจะทำสัญญาจ้างอย่างไร?

13.ขณะปฏิบัติงาน พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ยกชิ้นงานถอยหลังชนเพื่อนร่วมงาน ในโรงงาน ได้รับบาทเจ็บ ขาหัก 2 ท่อน พนักงานจะได้รับสิทธิ ค่าจ้าง / การรักษาพยาบาล / ค่าศูนย์เสียอวัยวะ / จะเอาผิดทางอาญาต่อผู้ขับรถโฟร์คลิฟท์ ได้หรือไม่?

14.มีพนักงานปลอมลายเซ็นหัวหน้างานลงในใบเบิกสิ่งของที่ใช้ทำงานประจำวัน สอบสวนแล้วพนักงานยอมรับว่าทำจริง หัวหน้างานสั่งพักงาน 7 วัน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

15.ก่อนเริ่มงานทุกๆ วัน หัวหน้างานเรียกประชุมแถวเพื่อสั่งงาน / รับทราบปัญหา / รับฟังความคิดเห็นต่างๆ แต่มีพนักงาน 1 คน ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เข้าประชุมบ่อยครั้ง หัวหน้างานเรียกมาตักเตือนด้วยวาจา ก็ทำทีไม่สนใจ หัวหน้างาน จึงสั่งพักงาน 7 วัน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

16.ในเวลาทำงาน เมียของหัวหน้างานได้ปล่อยเงินกู้โดยเก็บดอกเบี้ยแพงมากเกินที่กฎหมายกำหนด มีพนักงาน 2 คน ละทิ้งหน้าที่ในเวลาทำงานและออกจากหน่วยงานไป 30 นาที เพื่อรอกูเงิน ผู้บริหารงานบุคคลไปพบจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

17.ในเวลาทำงานมีพนักงาน 5 คน ละทิ้งหน้าที่การทำงานและออกนอกหน่วยไปชุมนุมกัน เพื่อเปียแชร์ เป็นเวลา 30 นาที ผู้บริหารงานบุคคลไปพบและทราบข้อเท็จจริงแล้วจะดำเนินการอย่างไร?

18.พนักงานเบิกเงินค่ารถ เพื่อเข้ามาทำงาน แต่เบิกเกินหนึ่งเท่า ของสิทธิที่จะได้รับ หัวหน้างานเซ็นอนุมัติการเบิกมาตลอด เป็นเวลา ปีกว่า ผู้บริหารงานบุคคลทราบ จะเข้าดำเนินการอย่างไร?

19.นายจ้างทำสัญญาจ้าง เพื่อรับลูกจ้างเข้าทำงาน เมื่อถึงเวลาทำงาน นายจ้างบอกไม่รับ นายจ้างจะมีความผิดอย่างไร?

20.เลิกจ้างลูกจ้าง โดยไม่ออกใบผ่านงานให้ ลูกจ้างทวงถามหลายครั้งก็ไม่ได้ นายจ้างจะมีความผิดอย่างไร?

21.ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง ผู้บริหารงานบุคคลจะใช้เทคนิคอย่างไร? ที่จะอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ลูกจ้างเข้าใจและลาออกจากงานเอง โดยไม่ไปฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

22.การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม คือการเลิกจ้างอย่างไร?

23.ลูกจ้างถูกเลิกจ้างแล้วไปฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ ผู้บริหารงานบุคคลเมื่อได้รับจดหมายศาลจะต้องดำเนินการอย่างไร?

24.การหาพยานเอกสาร / พยานวัตถุ – ประจักรพยาน หรือเขียนคำให้การเพื่อเสนอต่อศาล ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

25.เมื่อตัวความหรือคู่ความขาดนัด ไม่ไปตามวัน และเวลาที่ศาลกำหนด จะเกิดปัญหาอะไร?

26.การปฏิบัติตนในบริเวณของศาล / อยู่ในห้องไกล่เกลี่ยของผู้ประนอมคดี / หรืออยู่ในห้องพิจารณาคดี ต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างไร?

27.ในระหว่างผู้ประนอมไกล่เกลี่ยคดีความ จะนำหลักฐานหรือให้เหตุผลอย่างไร? ต่อผู้ประนอมเพื่อให้คดีตกลงกันได้

28.เมื่อผู้ประนอมไกล่เกลี่ยคดี คู่ความทั้งสองสามารถตกลงกันได้ การบันทึกข้อตกลง จะดำเนินการอย่างไร?

29.ขณะอยู่ในห้องพิจารณาคดี เมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้ว และกำลังจะสืบพยานโจทก์ แต่โจทก์ให้การแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจดำเนินคดีต่อคู่ความ ขอถอนฟ้องสามารถทำได้หรือไม่?

30.การอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล จะยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วัน / จะยื่นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง อย่างไร?

31.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินคดีไปแล้ว ซึ่งผู้บริหารงานบุคคลควรรู้ มีอะไรบ้าง?


วิทยากร
อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
สถานที่จัดงาน
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4.00 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด www.เทรนนิ่งเบย์.com
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณไพลิน จันทฤทธิ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-336-2702

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ดี ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไร?
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบบิงซู น้ำแข็งไสเทรนด์ใหม่สไตล์เกาหลี และสนใจเรื่องการทำตลาดอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค ไม่ควรพลาด
4494บาท
บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน นอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงานอีกด้วย บุคคลที่แวดล้อมอยู่ภายในองค์กรเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิด ประสบการณ์ และทัศนคติ
4,500บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน
3800บาท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
4494บาท
“การสื่อสารประสานงาน” เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกคน เพราะการสื่อสารประสานงานเป็นเสมือนสื่อกลางในการเชื่อมโยงทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจ ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการประสานงานและการสื่อสาร เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
4494บาท
“ปัญหาเรื่อง...หนี้” เป็นปัญหาระดับชาติ ระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลจะต้องดำเนิน การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งหน่วยงานภาคเอกชน ปัญหาเรื่องนี้จัดเป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ในการติดตามหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
4,500บาท
การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม
4280บาท
จบปัญหาอีเมลที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างการเขียน e-mail ในวาระต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน ฝึกเขียนจริง ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มพ