สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

International Material Data System : Basic IMDS (5-6 มิ.ย. 61)

International Material Data System : Basic IMDS (5-6 มิ.ย. 61)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM : IMDS อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วนอกจากเราต้องดำเนินการ SET UP ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเองอาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้

ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE,ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุม และบังคับใช้กฎหมายได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM หรือระบบข้อมูลวัสดุสากลซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งจำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ SUPPORT ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล

3. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์

และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 5-6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม

วันที่แรก

BASIC IMDS-PT-001 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS) TRAINING

HISTORY AND BACKGROUND OF THE IMDS

   1) INTRODUCTION INTO THE IMDS

   2) REGISTRATION OF A COMPANY IN THE IMDS

   3) THE EUROPEAN END-OF LIFE VEHICLES DIRECTIVE (ELV)

   4) THE RESTRICTION OF SUBSTANCE CONTROL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY.

   5) DATA FLOW FROM SENDERS TO RECIPIENTS AND DATA VISIBILITY

   6) IMDS-GUIDELINES AT A GLANCE

THE IMDS SYSTEM & DEFINITIONS

   1) SYSTEM ACCESS AND ADMINISTRATION

   2) BASIC & COMPLETE SYSTEM FUNCTIONALITY

   3) SECURITY CONCEPT AND CONFIDENTIALITY

   4) MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

   5) BASIC SUBSTANCES LIST, GADSL AND SVHC IN THE IMDS

   6) PROCESS CHEMICALS IN IMDS

   7) FLAT-BILLS-OF-MATERIAL (FBOM)

   8) COMPONENTS, SUB-COMPONENTS, MATERIALS, BASIC SUBSTANCES

   9) MODULES, PRODUCT TREE STRUCTURES, NODES

  10) MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

  11) MDS / MODULE INGREDIENT TREE STRUCTURE

  12) CREATING, MODIFYING, AND SUBMITTING A MDS

  13) CUSTOMER DATA QUALITY STANDARDS

  14) PROPRIETARY INFORMATION HANDING

  15) CREATION OF TREE STRUCTURES

16) CREATION AND INTEGRATION OF OWN DATA

17) CHECK AND INTEGRATION OF RECEIVED SUPPLIER DATA

18) CHECK AND INTEGRATION OF PUBLISHED DATA

19) USAGE OF JOKERS

20) INTERNAL CHECK ROUTINES

21) MATERIAL SUBSTANCE CHECK

PROCESS & OTHER FUNCTIONS (EXERCISE)

  1) APPLICATION ID CODES, RECYCLATE DATA, AND PARTS MARKING

  2) SENT / RECEIVED FUNCTIONS

  3) ACCEPTING / REJECTING A MDS

  4) COPY AND NEW VERSION FUNCTIONS

  5) CREATE COPY (COPY), CREATE MODULE

  6) MDB-ACTIONS (INTERNAL RELEASE, SEND, PUBLISH, PROPOSE, FOR-WARD)

IMDS MANAGEMENT & STRATEGY

  1) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

  2) INTERNAL ORGANIZATION AND DATA MANAGEMENT

  3) APPROACH TO IMPLEMENTATION

  4) DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

  5) THE FUTURE OF IMDS

วันที่สอง

เนื้อหาหลักสูตร : ADVANCE IMDS-PT-002 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS) TRAINING

IMDS ADMINISTRATION & IMPLEMENTING IMDS IN ORGANIZATION

   1) CLIENT MANAGER ADMINISTRATION FUNCTIONS

   2) NEW USER SETUP (IMDS TEAM - ROLES AND RESPONSIBILITIES), PASSWORD RESET, EDITING

   3) SCOPING YOUR IMDS WORKLOAD AND CALCULATING NECESSARY RESOURCE

   4) THE ROLE OF IT SOLUTIONS IN IMDS

   5) SETTING YOUR IMDS ACCOUNT - WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL UNITS?

   6) FUNCTION OF A CLIENT MANAGER AND CONTACT PERSON

   7) SETTING YOUR IMDS ACCOUNT - WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL UNITS?

MANAGEMENT OF DATA RECEIVED BY SUPPLIERS

   1) ESTABLISHING DATA QUALITY STANDARDS

   2) REVIEW / ANALYSIS OF DATA INFLOWING

   3) IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC DATA

   4) SUPPLIER COMMUNICATION

   5) DATA TRACKING METHODS

   6) ESTABLISHING TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR YOUR SUPPLIERS

   7) IMDS CHECK FUNCTION

   8) HOW TO HANDLE SUPPLIERS WHO CANNOT / WILL NOT PROVIDE IMDS DATA

   9) PROCESSING SUPPLIERS SUBMISSIONS - SETTING DATA QUALITY STANDARD AND ACCEPTING AND REJECTING SUPPLIER MDSS

   10) TIME - SAVING TECHNIQUES

   11) INTERNAL DATA LIBRARIES

   12) MDS REQUEST FUNCTIONALITY

   13) NEEDS FOR NEW SUBMISSIONS

   14) ANALYZING DATA FOR REACH SVHCS

   15) USING THE MDS REQUEST FUNCTION IN IMDS

MATERIAL AND RESTRICTED SUBSTANCE ISSUE

   1) GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCE LIST (GADSL) LIST OF RESTRICTED SUBSTANCES AND DECLARABLE SUBSTANCE

   2) OEM IMDS REQUIREMENT AND ACCEPTANCE CRITERIA

   3) IMDS DATA RECOMMENDATIONS

   4) ELV ANNEX II EXEMPTIONS

   5) REPORTING A PRINTED CIRCUIT BOARD IN IMDS (USING GENERIC PUBLISHED PART DATA FROM THE IMDS STEERING COMMITTEE)

   6) ELV ANNEX II EXEMPTIONS

IMDS MANAGEMENT ISSUE

   1) IMPLEMENTING IMDS

   2) INTEGRATING IMDS INTO QUALITY PROGRAMS

   3) ESTABLISHING INTERNAL AND SUPPLIERS DATA QUALITY STANDARDS

   4) DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

ลักษณะการอบรม

1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %

2. ทำ WORKSHOP ทำในระบบ IMDS

3. วิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อกำหนด วิธีการแก้ไข

วิทยากร
วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 - สามารถเลือกเรียน 1 วัน เฉพาะ BASIC IMDS ท่านละ 15,000 บาท

 - สามารถเลือกเรียน 1 วัน เฉพาะ ADVANCE IMDS ท่านละ 15,000 บาท

 - ผู้สัมมนา ต้องแจ้งชื่อบริษัท และชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

 - ผู้จบการสัมมนาจะได้รับ CERTIFICATE ที่มีโลโก้เจ้าของลิขสิทธื์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ฝ่าย NEW MODEL, R&D, ENGINEERING

  ฝ่าย การตลาด

  ฝ่าย จัดซื้อ

  ฝ่าย QC/QA

  บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำเอกสาร PPAP ให้กับลูกค้า ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 15,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สอบถามเพื่อขอราคาพิเศษได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสาลินี
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร International Material Data System : Basic IMDS (5-6 มิ.ย. 61)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


6500บาท
หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ LabVIEW ในระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้เทคนิคในการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ในแบบต่างๆ เช่น DAQ Board, GPIB, Serial Port, Parallel Port, Digital Camera เป็นต้น
3900บาท
ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM TEL: 098-820-9929 Line: @InwTraining Www.INWTraining.com พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่
3800บาท
ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งก
2900บาท
สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
SIX SIGMA คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 SIGMA จากการใช้เครื่องมือตั้ง