สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ลดการฉ้อโกง และลดความเสี่ยงทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ลดการฉ้อโกง และลดความเสี่ยงทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ปัญหาอันเนื่องมาจากความผันผวนของเรื่องที่เกี่ยวกับเงินตรา ความเสี่ยงและการฉ้อโกงในเรื่องการชำระเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของการบริหารองค์กรให้เกิดความแน่นอนต่อรายได้หรือต้นทุนของการซื้อขาย


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของหลักสูตร

การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ


วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

* ความเสี่ยงจากส่วนผสมการตลาดไม่สอดคล้องกับการจัดซื้อระหว่างประเทศ

* ความเสี่ยงในข้อตกลงในการชำระเงิน

* วงเงินสินเชื่อมีไม่ครบ 6 แบบ

* การระมัดระวังการฉ้อโกง (Fraud)จากช่องโหว่ของกฎระเบียบการชำระเงิน

* ความเป็นอิสระของเอกสารที่นำมาใช้เป็นฐานเริ่มสัญญา

* ใช้ตราสาร L/C อย่าให้อำนาจชำระเงินอยู่ในมือผู้ซื้อไม่ควรเรียกร้องเอาเอกสารที่ Applicant ออก

* ผู้ซื้อเสี่ยงจาก Advance Payment ผู้ขายไม่ยอมส่งสินค้า แก้อย่างไรดี

* ผู้ขายป้องกันความเสี่ยงจากการขายเงินเชื่อ Open Account ด้วย BPO:New Supply Chain Finance

* ปัญหาจากดอกเบี้ยในการตัดสินใจซื้อขายของบางประเทศ (Problem of Interest Charges)

* ความเสี่ยงจากการทุจริตฉ้อโกงของพนักงานหรือผู้บริหาร (Internal Corruptions)

* ความเสี่ยง Incoterms ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการในสัญญาขนส่งถึงปลายทางของผู้ซื้อ

* แก้ปัญหาค่าเช่าคลัง และสินค้าเสียหาย เมื่อพาหนะมาถึงท่าเร็วกว่า Shipping Documents

* เวลาในการชำระเงิน แบบ UPAS หรือ as if drawn at sight ต้องจัดการต่างจาก a sight ธรรมดา

* ความเสี่ยงทางการตลาดเกี่ยวกับ Seller's Usance Risk/Interest and Discount Rates

* อำนาจในการชำระเงิน และ L/C เทียม (Pseudo L/C) ผู้ขายควรหลีกเลี่ยง

* ผู้รับความเสี่ยงภัยในการประกันภัยขนส่งสินค้า และผู้รับประโยชน์

* จำนวนเงินที่เหมาะแก่การคุ้มความเสี่ยง วันที่เริ่มคุ้มครอง และ Clauses ที่ต้องระบุในเอกสาร

* ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องจัดการด้วยสัญญา Spot-Forward & Option Contract

* Correspondent Bank ที่จะออกตราสารการเงิน ตั๋วแลกเงิน หรือหนังสือค้ำประกัน

* การป้องกันผู้ซื้อขอรับเอกสารไปออกสินค้าดดยไม่กลับมาชำระเงิน

* ปัญหาจาก Country Risks, Political Risk, Counter Party Risks, Force Majeure Risks และระวังการลงโทษและปิดล้อมทางเศรษฐกิจ (Embargo and Boycott) ของบางประชาคม

* การคำนวนราคาเสนอซื้อขาย ECS: Export Costing Sheet

* ลดปัญหาการออก Invoice มีราคามากกว่า L/C และการเลี่ยงความผิดจาก Excess of Drawing

* ปฏิบัติอย่างไรกับ Invoice value: Discount, Reduction ad advance amount deducted

* วิธีคำนวนวันครบรอบกำหนด ตั๋วแลกเงิน และวิธีการสั่งจ่าย (B/E Maturity Date and How is Drawn)

* ผลดีและผลเสียจากการระบุให้ทยอยส่งเป็นงวด (Effective of Amount under instalment schedule)

* Shipping Marks ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการลักขโมย

* การแยกราคาให้ชัด (Break Down Value) ในบัญชีราคาสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการ Declare value

* การทำคำรับรองให้รวดเร็ว ด้วยถ้อยคำ Self-Certification ที่ถูกต้อง

* AEO: Authorized Economic Operator ช่วยให้ได้รับความสะดวกจากศุลกากร

* อัตราร้อยละที่ต้องบวกเพิ่มในการส่งออกและนำเข้ามาจากกฎระเบียบใดกันแน่

* การทำประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินค่าสินค้าส่งออก (Export Insurance)

* ผลักภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร (Banking Charges and Commission)

* ถามตอบตลอดการสัมมนา


วิทยากร

วิทยากร

อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิชา “กฎระเบียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

จัดนักซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ค่าลงทะเบียน

Normal

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae Solutions Co., Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-2356827

หากท่านต้องการสมัคร ลดการฉ้อโกง และลดความเสี่ยงทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายของ การเป็นนักขายมืออาชีพ
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3500บาท
เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานส่งเสริมธุรกิจ ที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง โดยมุ่งที่จะ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับพนักงานขายมือใหม่ และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในการเจรจาเพื่อการต่อรองขาย
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั