สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

หลักสูตรเทคนิคการออกแบบ และกำหนด KPI ให้ได้ผลในทางปฏิบัติ (KPI Management in Practice) รุ่น 2
ไม่ระบุราคา
การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) มีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเดิมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ชัดเจนจากการที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ ได้นำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการมากขึ้น โดย
หลักสูตร “เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน”
ไม่ระบุราคา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวทางการนำระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานสมัยใหม่มาปรับใช้
หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการแจ้งผลการประเมิน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560  นี้
ไม่ระบุราคา
ปัญหาส่วนใหญ่พบว่าหัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้นำเครื่องมือนี้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับการบริหารกับการเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรตามที่ผู้บริหารคาดหวังไว้
เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Modern JD Technique)
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านแก้ไขหลุมพลางของ JD ที่มาก่อนปี 2560 ด้วย Function Matrix Tools และจัดทำ JD ฉบับบริหารแบบ 3 มิติ คะ โดยท่านสามารถนำ JD ขององค์กรท่านมาขอคำแนะนำปรึกษากับอาจารย์ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น คะ
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
ไม่ระบุราคา
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลการปฎิบัติงาน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ (Performance Management System)
ไม่ระบุราคา
1. เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติมีความชัดเจน เป็นธรรม และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์การ
อบรม เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisal Techniques
ไม่ระบุราคา
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ