สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

สัมมนา หลักสูตรกลยุทธ์การขายเชิงรุก  (Proactive Professional Selling Skill Through NLP Techniques)
ไม่ระบุราคา
เรียนรูแนวทางและกระบวนการขายในการขายเชิงที่ปรึกษาแนวทางของ NLP โดยเริ่มจากการเตรียมพรอมเขาสูความสําเร็จในการขาย การสรางความเขาใจ การแกปญหา การคนหาความตองการที่แทจริงของลูกคาและการใหคําปรึกษา