สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ นการบริหารทรัพยากรมนุษ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

จุฬาเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
ไม่ระบุราคา
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
หลักสูตรวุฒิบัตร
ไม่ระบุราคา
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
หลักสูตร วุฒิบัตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 31
ไม่ระบุราคา
พัฒนานักทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
หลักสูตรวุฒิบัตร
ไม่ระบุราคา
การบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ตั้งแต่การวางแผนพัฒนา สรรหา ออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
หลักสูตร วุฒิบัตร
ไม่ระบุราคา
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กร
หลักสูตรวุฒิบัตร
ไม่ระบุราคา
การบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับองค์กรเริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน สรรหาคัดเลือก พัฒนาบุคลากร บริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนหรือรางวัล รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

อบรม หลักสูตร
ไม่ระบุราคา
สร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน
หลักสูตรวุฒิบัตร
ไม่ระบุราคา
บริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรการออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนหรือการให้รางวัล รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
ความรอบรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ HR
ไม่ระบุราคา
การบริหารทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นงานที่มีความยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นงานที่ต้องบริหารจัดการเรื่อง”คน” ซึ่งมีชีวิตจิตใจต่างคนต่างความคิดต่างความต้องการอีกทั้งภูมิหลังพฤติกรรมอารมณ์ทัศนคติต่างๆในการทำงานที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิด“ความไม่เห็นพ้อง”