สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ พัฒนาตนเอง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

Can Do Attitude
ไม่ระบุราคา
เพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบในการทำงาน สร้างความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
Self Development กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
ไม่ระบุราคา
1. เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสู่ความสำเร็จในงานที่ตนรับผิดชอบโดยเริ่มจากกลยุทธ์พื้นฐาน 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน 3. พัฒนา และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรที่ตนปฏิบัติ
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการจูงใจ
ไม่ระบุราคา
เพื่อสร้างความเชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ ผู้บริหารในทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้หลักสูตรนี้!!!
EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
ไม่ระบุราคา
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารตนเอง (Increase Work Efficiency through Self-Management)
ไม่ระบุราคา
“เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายของการทำงานในยุคดิจิตอล ที่ผลสำเร็จของงานยังเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนาทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล”
THE CANDIDATE
ไม่ระบุราคา
การสัมมนาที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมนุษย์เงินเดือน ในการหางาน สมัครงาน และการทำงาน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

7Q กับการพัฒนาตนเอง
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร “ 7Q กับการพัฒนาตนเอง” จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงบันดาลใจ (inspiration) และจูงใจตนเอง (Self-Motive) ให้สามารถดึงศักยภาพที่ตนมีอยู่มาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตน ให้อยู่ในลักษณะ “งานดี มีสุข” (High Performance and Happiness)
Smart Leadership 4.0 (สู่ภาวะผู้นำยุค  4.0)  สุดยอดหลักสูตรการสร้างและพัฒนาผู้นำ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุกๆองค์กร ย่อมมี “ผู้นำ” เพื่อนำทางสมาชิกให้ถึงสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” แต่หากผู้นำนั้นไม่สามารถชี้นำทางไปถึงเป้าหมายได้ ต้องรีบแก้ไขด่วน ก่อนจะสายเกินแก้ !!
ค้นหาตัวตน ค้นหางานที่ใช่ เพื่อพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรที่จะพาคุณสู่ความสำเร็จ ด้วยการรู้จักตนเงขั้นสูง เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
ไม่ระบุราคา
“หากผู้บริหารมีความรู้ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา มีแนวทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นระบบ จะนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้อย่างราบรื่น”
สู่ภาวะผู้นำในยุค 4.0 (Smart Leadership 4.0)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาที่จะบอกเคล็ดลับการเป็นผู้นำ ที่ถูกต้องทั้งในด้านความคิด อารมณ์ องค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ผู้นำควรจะมี และยังมี Workshop ให้คุณได้ฝึกเป็นผู้นำมากขึ้น หลังจบสัมมนา คุณจะพบการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อ
สู่ภาวะผู้นำในยุค 4.0 (Smart Leadership 4.0)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุดยอดหลักสูตรการสร้างและพัฒนาผู้นำ สัมมนาที่จะบอกเคล็ดลับการเป็นผู้นำ ที่ถูกต้องทั้งในด้านความคิด อารมณ์ องค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ผู้นำควรจะมี และยังมี Workshop ให้คุณได้ฝึกเป็นผู้นำมากขึ้น  หลังจบสัมมนา คุณจะพบการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อ
เทคนิคการจัดทำJob Description สมัยใหม่แบบง่ายๆ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและพัฒนานี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านพัฒนาทักษะของผู้บริหารทุกระดับ ให้สามารถ กำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนักงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม โดยที่ท่านไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาแพง ๆ
็Hairtoday Net Idol by CEO James Settee
ไม่ระบุราคา
ครั้งแรกกับการเรียนรู้พร้อมเทคนิคในเรื่อง นวัตกรรมเสริมสวย กับ อาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 10 ท่าน ทางด้านเสริมความงาม
เทคนิคการ Coaching ศิลปะการสื่อสารและการบริหารเวลา
ไม่ระบุราคา
ในโลกของการทำงานในปัจจุบัน หัวหน้างานไม่สามารถนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ หากขาดความร่วมมือและร่วมใจของทีมงาน หัวหน้างานจึงเสาะแสวงหาทีมงานที่มีทักษะและองค์ความรู้ที่เพียงพอ ทั้งนี้กระบวนการสรรหาไม่ได้เป็นหลักประกันว่าทีมงานจะเก่งและมีฝีมือตลอดไป หา
Coach อย่างไรให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน
ไม่ระบุราคา
บทบาทหน้าที่สำคัญของผู้นำคือการโค้ชทีม: The importance of coaching as a leadership tool in motivating performance and achieving results drive CHANGE · innovate for GROWTH · lead SMARTER
Sparkling your life: จุดไฟในตัว เพิ่มพลังให้ชีวิต
ไม่ระบุราคา
“การใช้ชีวิตในทุกๆวันในการทำงานเหมือนเดิม ทำให้รู้สึกไม่มีไฟในการทำงาน ทำให้ผลงานถดถอยไม่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านฉุกคิด สร้างพลังความเชื่อและดึงพลังแห่งศักยภาพในตนเองออกมาใหม่ จนเกิดเป็นความ “สด” ความ “ใหม่” ให้กับชีวิต ส่งผลให้มีความกระตือรือ
7Q กับการพัฒนาตนเอง
ไม่ระบุราคา
ผู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้ได้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น
Leadership 4.0 Intro + Workshop
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากท่านยังไม่มีแผนสำหรับการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ มาช่วยท่านหรือทำงานแทนท่าน หรือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงความสำเร็จใหม่ๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราช่วยท่านครับ
ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จในงาน (Enneagram)
ไม่ระบุราคา
จะอ่านใจคนได้ขาด ก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อน รู้จักตนเอง รู้จักจุดเด่น จุดอ่อน เพื่อพัฒนา และข้อควรระวัง จะชนะ (ใจ) คน ต้องชนะใจ (ตน) ก่อน สำเร็จที่ตน จะสำเร็จทั้งคน และผลงาน
ศิลปะแห่งความสุข
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมฟรี! คอร์สที่หลายองค์กรจัดให้มีการบรรยาย 2 คอร์สแห่งปี ที่ไม่ควรพลาด
โครงการ Talent Mobility 4.0
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สกอ. ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีมหานคร รับสมัครอาจารย์ผู้สนใจเเป็นที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
Business Leadership Intro & Work Shop
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากคุณรู้ตัวว่า คุณคือ “ผู้นำ” คุณไม่ควรพลาดสัมมนานี้อย่างเด็ดขาด “Business Leadership Intro”  สัมมนาที่จะบอกเคล็ดลับการเป็นผู้นำ ที่ถูกต้องทั้งในด้านความคิด อารมณ์ องค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ผู้นำควรจะมี และยังมี Workshop ให้คุณได้ฝึกเป็นผู้นำมากขึ้นหลั
หลักสูตร Think and Do(คิดและทำ) วิธีคิด เปลี่ยนชีวิต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นมุมมองที่สำคัญอีกด้าน ของชีวิต ที่ถูกมองข้ามไป
หลักสูตร Think and Do(คิดและทำ) วิธีคิด เปลี่ยนชีวิต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาในหลักสูตร Think and Do(คิดและทำ) เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาระบบกระบวนการคิด ให้มีความพร้อม ถูกต้อง เข้มแข็ง
Brain Activation Techniques : เทคนิคการบริหารสมอง เพื่อการสร้างสรรค์งานอย่างเหนือชั้น
ไม่ระบุราคา
พัฒนาพลังสมอง ยกระดับความจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ฉีกกรอบเดิมๆ ของความคิด พิชิตความสำเร็จ ด้วยการหาไอเดียแปลกใหม่
ติดสปีดความสำเร็จ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คอร์สสัมมนาที่จะทำให้คุณสำเร็จอย่างรวดเร็ว...จนทุกคนตะลึง! โดย โค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ
Business Leadership Intro + Work Shop
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากคุณรู้ตัวว่า คุณคือ “ผู้นำ” คุณไม่ควรพลาดสัมมนานี้อย่างเด็ดขาด “Business Leadership Intro” สัมมนาที่จะบอกเคล็ดลับการเป็นผู้นำ ที่ถูกต้องทั้งในด้านความคิด อารมณ์ องค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ผู้นำ ควรจะมี และยังมี Workshop ให้คุณได้ฝึกเป็นผู้นำมากขึ้น
“7Q กับการพัฒนาตนเอง”
ไม่ระบุราคา
ในสภาวะของความเปลี่ยนแปลง (Change) ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้ได้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการ
Think Rich คิดรวย พลิกชีวิต พลิกธุรกิจ ด้วยความคิดเงินล้าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ถ้าคุณต้องการเป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของธุรกิจ(หรือกำลังจะเป็น) ที่ต้องการประสบความสำเร็จ คุณห้ามพลาดสัมมนานี้ เด็ดขาด คุณจะ ไม่ต้องลองผิด ลองถูกอีกต่อไป ให้ลองถูกเท่านั้น เป็นสัมมนาที่มีการแบ่งปันประสบการณ์จริง ที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย มาให้ผู้ประกอบการ