สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรม สัมมนา เรียน อีเบย์ ฟรี จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3000บาท
วันนี้หลายองค์กรต้องเผชิญกับปัญหา ไม่สามารถนำระบบหรือเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างๆที่องค์กรได้จัดทำขึ้นไป IMPLEMENT ใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้ เช่น JOB DESCRIPTION (JD),ระบบ COMPETENCY, CAREER PATH, TALENT MANAGEMENT ฯลฯ
2900บาท
ทุกที่นั่ง จะได้รับใบ Certificate พร้อมกันทุกท่านในวันสัมมนานะคะ และรับราคาพิเศษ เหลือเพียงท่านบะ 3,500 บาทเท่านั้น
3900บาท
การสร้างหรือพัฒนาคนของหน่วยงานหรือองค์กร มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้างาน เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและการเติบโตขององค์กร
2900บาท
ขจัดปัญหาการทำรายงานการประชุมที่ขาดประสิทธิภาพ เรี่ยนรุ้่หลักการและวิธีอย่างถูกต้องเพื่อการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพด้วยความมั่นใจ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณพร้อมหรือไม่? กับความท้าทายในยุค 4.0 ซึ่งทุกองค์กรต้องเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การบริหารจัดการองค์กรโดยดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนผ่านจากการบริหารองค์กรระบบ HR แบบเดิม ➹สู่ยุค Digital HR in Digitization Business ที่เปลี่ยนแปลงอย่
4000บาท
หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้า
3500บาท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานและมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ ณ สถานประกอบการในปัจจุบันโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและพรบ.ประกันสังคมที่มีแนวทางหรือระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลายธุรกิจต้องศึกษา
3200บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่ว
5900.00บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้น 2 ทักษะ "จิตวิทยาในการจูงใจและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ" ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า และผู้ที่สนใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเอาหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ พัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับ