สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ SPSS จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

Explore SPSS Statistics
ไม่มีค่าใช้จ่าย
IBM SPSS Statistics ตัวช่วยที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึง การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลทางสถิติได้อย่างง่ายดาย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและการบริหารการตัดสินใจให้มากยิ่งขึ้น
Explore SPSS Statistics
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Free Workshop IBM SPSS Statistics พบกับซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เชิงสถิติของ IBM SPSS ใหม่ ที่มีเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณค้นพบกับโอกาส ใหม่ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากข้อมูล Insights เชิงลึก
อบรมฟรี การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันการแข่งขันก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ทุกองค์การต่างให้ความสําคัญด้วยการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
หลักสูตรการใช SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล รุน 11
2500บาท
ปจจุบันการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาตองมีการทํา วิทยานิพนธ ปริญญา นิพนธ งานวิจัย Thesis หรือ Dissertation เพื่อนําเสนอขอรับปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ใน สถาบันที่ศึกษาอยู ตลอดถึงการทําวิจัยของนักวิจัยที่อยูในหนวยงานตาง ๆ
 อบรมฟรี   !  โครงการซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์ส
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
อบรม การทำวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS เบื้องต้น
ไม่ระบุราคา
สัมมนาดี ดี มาแล้วจ้า ............               ใครที่สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับสินค้าใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภค ** การทำวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS เบื้องต้น **\...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner