สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Seminar จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อสร้างลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
ไม่ระบุราคา
การขายในยุคสังคมข่าวสารที่ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเท่ากับหรืออาจจะมากกว่าผู้ขายเป็นยุคแห่งการขายที่นักขายและนักการตลาดที่ไม่ปรับตัวจะไม่สามารถที่จะรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้อีกต่อไป อีกทั้งยังไม่สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามาในปิรามิดของลูกค้าได้อีก เป็นผ
กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด *ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ รุ่นที่ 4
ไม่ระบุราคา
กฎหมายแรงงานที่สำคัญ สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง การพ้นสภาพ การเลิกจ้าง (Dismissal)ตามกฎหมายแรงงาน สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in lieu of Notice) กรณีการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้า การลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดพนักงาน ม
เทคนิคการจัดทำแบบประเมินผลงานที่เป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้
ไม่ระบุราคา
หลายองค์กรมักต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เนื่องจากพนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ไม่มีความชัดเจน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานขาดความชัดเจน ทำให้ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินตีความแตกต่างก
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Officer)
ไม่ระบุราคา
ความสำคัญของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้มีการพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญต่อการปฎิบัติงานหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานฝึกอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุดและยังช่วยพัฒนาการวางแผนการองค์กรได้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองต่อการทำงานภายในองค์กร
หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือน”
ไม่ระบุราคา
การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับองค์กรในระยะยาว พนักงานต้องการสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมและเป็นที่พึงพอใจ ทั้งที่เป็นตัว
 • 340x200 banner
 • 340x200 banner
 • 340x200 banner
 • 340x200 banner

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือน”
ไม่ระบุราคา
balancescorcardและKPI 3 ระดับ ระบบSPMS Strategic Performance Management BSC/Kpis เพื่อเชื่อมโยงผลตอบแทน
เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบเข้มข้น
ไม่ระบุราคา
องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาในการสัมภาษณ์งานแบบนี้ไหม หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานกว่า 20,000 คน ของวิทยากรในการทำงานองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี ถ่ายทอดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถสัมภ
หลักสูตร : การบริหารและจัดการงานบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ไม่ระบุราคา
ทรัพยากรบุคคล มีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์ ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงมีส่วนสำคัญในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง การบริหารงานบุคคลนั้นหากพิจารณาแล้วการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่างๆ
หลักสูตร “ พิชิตใจลูกค้าด้วยศิลปะและกลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย”
ไม่ระบุราคา
การจะพิชิตใจลูกค้าให้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ หากพนักงานขายคนใดมีความตั้งใจจริง มีความมานะพยายาม อดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ความสำเร็จในการเอาชนะใจลูกค้าย่อมเกิดขึ้นได้ ดังนั้น พนักงานขายจะต้องรอบรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพของตนเอง
หลักสูตร “Professional Selling Skills”
ไม่ระบุราคา
การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของล
หลักสูตร ติวเข้ม กฎหมายแรงงาน ประเด็นที่นายจ้างแพ้คดี..เสียหายเป็นล้าน
ไม่ระบุราคา
หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมายจะทำให้เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่กลายเป็นค่าจ้าง ถูกลูกจ้างนำไปฟ้องเรียกค่าล่วงเวลา ค่าชดเชยย้อนหลัง นายจ้างต้องจ่ายเป็นล้านมีค่าอะไรบ้าง ? จะป้องกัน แก้ไขอย่างไรไม่ให้แพ้คดีและไม่เสียหายย้อนหลัง
การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ        (Production Planning & Control)
ไม่ระบุราคา
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต , การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นแนวคิด และทฤษฎีด้านการบริหารจัดการการผล
Mobile Commerce Mini Seminar
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยุคนี้ออนไลน์อยากสำเร็จ ต้องมี 3 องค์ประกอบคือ ต้องมีฝีมือ แบรนด์ และ Network บนสังคมออนไลน์ที่คุณไม่รู้จักใครแต่เรามีตัวช่วยสร้าง Network ออนไลน์ให้คุณแล้วคุณจะไม่ผิดหวังที่ได้มาร่วมสัมมนานี้อย่างแน่นอน
การบริหารและการจัดทำงบประมาณ
ไม่ระบุราคา
ปัจจุบันนี้ ฝ่ายบริหารเริ่มตระหนักแล้วว่า การประมาณการเหตุการณ์ในอนาคตหรือการวางแผนมีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจอย่าง มาก การคาดคะเนข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือข้อมูลที่วางแผนไว้นี้เรียกว่า “งบประมาณ” งบประมาณจะช่วยให้มีการเตรียมการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ช่วย
Personal Income Tax for Expatriates working in Thailand (English Language)
ไม่ระบุราคา
You’ll learn about Items of income that are subject to Thai tax , the differences between Thai Resident and Non-Thai Resident for PIT purpose ,Tax clearance certificate , tax benefits available for Tax year 2017 etc.
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ไม่ระบุราคา
ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก
เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
เป็นที่ทราบและยอมรับกันว่าทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างไรจึงจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้กลยุทธ์ของธุรกิจประสบความสำเร็จ แผนกำลังคนมีความสำคัญอย่างไรต่อกลยุทธ์องค์การ จะวิเ
Content Marketing มองมุมใหม่ ให้ได้ใจลูกค้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เจาะลึก! เทคนิคการทำคอนเทนต์จากตัวจริงในวงการ จองด่วน!!! จำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น! สำรองที่นั่ง โทร 02-860-6125 ต่อ 109 หรือ email : info@priceza.com **ในวันและเวลาทำการ 09.00 - 18.00 น. เท่านั้น**
Finance for Non-Finance Managers
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาหลักสูตร : Finance for Non-Finance Managers • เป้าหมายขององค์การในทางธุรกิจ • กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมาย • หน้าที่และความรับผิดชอบของงานการบริหารการเงิน • การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง
ไม่ระบุราคา
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในกา
Incoterms ® 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ไม่ระบุราคา
The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 ที่ได้เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2011 (ปี 2554) ใน INCOTERMS 2010 มีเรื่องที่เปลี
สัมมนา 3D Printing Technology & Application in SME businesses เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติและการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การพิมพ์แบบ 3 มิติหรือ 3D Printing ในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพรหลายในหลากหลายสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาทิ เช่น งานออกแบบด้านวิศวกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานสถาปัตยกรรม งานผลิตเครื่องมือแพทย์และวัยวะเทียม การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Coaching Skills for Managers “ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ช”
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรฝึกทักษะการโค้ชที่จะติดปีกให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานในองค์กรของคุณ ได้ดึงศักยภาพของตนเองและทีมงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรแบบก้าวกระโดด เพิ่มผลการปฎิบัติงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความผูกพันเชิงบวกต่อองค์กรอีกด้วย
การใช้งานอัตราส่วน Fibonacci ในการวิเคราะห์กราฟราคา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การใช้งาน Fibonacci พื่อหาจุดพักตัวของราคาในตลาด และ เพื่อหาเป้าหมายของราคาในตลาด
eCommerce Talk ทำธุรกิจออนไลน์ปี 2017 อย่างไรให้สำเร็จ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
แชร์เทคนิคทำธุรกิจออนไลน์อย่างไร ให้สำเร็จในปี 2017 พารู้ความลับของเรื่อง eCommerce ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมุ่งไปสู่ทางสำเร็จได้อย่างถูกทิศทาง โดยผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
Coaching Skills for Managers : ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ช
ไม่ระบุราคา
ทำไมผู้จัดการต้องมีทักษะการโค้ช? จากการสำรวจ CEO กว่า 1 พันคนใน Global Leadership Forecast พบว่า 2 ทักษะสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ทุกระดับต้องมี คือ ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) และ ทักษะการสื่อสาร
International Business in digital technology and e-commerce
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ตรงจากวิทยากรและสามารถนำความรู้ในการใช้เทคโนโลยีไปประกอบการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอลได้
Salary man VS Business Owner  Which one is better for you ?
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ชวนมาฟังประสบการณ์ มุมมอง และแนวคิดจาก 4 คน 4 มุมมองที่ประกอบไปด้วย เหล่าคนหนุ่มที่มีชีวิตทั้งสองด้าน ทั้งทำงานประจำและทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วย หรือทำงานประจำแล้วลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว
Teeup Asia 2016 by Teespring
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลิงค์สำหรับลงทะเบียนงาน Teeup Asia 2016https://teeupasia2016th.splashthat.com/