สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Seminar จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

หลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ”(Inventory and Warehouse Management for Effectiveness)
ไม่ระบุราคา
เทคนิคจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานเทคนิคตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดการออกแบบการจัดซื้อ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลงการควบคุมและระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลักสูตร “การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการแบบยืดหยุ่น”
ไม่ระบุราคา
กลยุทธ์และกระบวนการออกแบบ'ระบบสวัสดิการและผลประโยชน์แก่พนักงานแบบยืดหยุ่น'การจัดกลุ่มเงินเดือนให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความก้าวหน้าในงาน
หลักสูตร “Succession Plan and Career Planning”
ไม่ระบุราคา
ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan การพัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละตำแหน่งทำได้อย่างไร
หลักสูตร
ไม่ระบุราคา
ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล
Thai Labor Laws for Foreigners (English Language) May 2017
ไม่ระบุราคา
This seminar provide Immigration knowledge and experiences, you will be able to make more informed decisions on your particular Immigration situations.covers the latest, up-to-date, information concerning Immigration issues.
หลักสูตร
ไม่ระบุราคา
ปรับกรอบความคิดสู่นักขายมืออาชีพพลังแห่ง เป้าหมายการเป็นนักขายมืออาชีพก่อนลงสู่สนาม
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตร “10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ”
ไม่ระบุราคา
รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
หลักสูตร“ เทคนิคการจัดการระบบเอกสารงานธุรการบุคคล ให้ประสบความสำเร็จ ”
ไม่ระบุราคา
บริหารจัดการระบบงานเอกสารงานธุรการบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลในหน่วยงานที่ต้องจัดเก็บ
หลักสูตร : Cost Reduction with 7 Wastes
ไม่ระบุราคา
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไร ? เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้าหมายผลกำไรที่ตั้งไว้
AWS Jumpstart
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่กำลังสนใจระบบคลาวด์ (Cloud) ของ Amazon Web Services (AWS) แต่อาจจะยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ประโยชน์คืออะไร
หลักสูตร : Process Improvement with Lean Thinking
ไม่ระบุราคา
โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งที่มีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่อง
หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ การจ่ายค่าชดเชย การทำสัญญาจ้าง ” ***ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และปัญหาที่ทุกองค์ต้องเจอ ท่านจะได้ทราบถึงเนื้อหาที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กรของท่านซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ตรงทั้งทางศาลแรงงานฝ่ายนายจ้างและประสบการณ์ด้านการบริหาร
การบริหารและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ไม่ระบุราคา
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
หลักสูตร : การเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
ไม่ระบุราคา
การเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเป็นการพัฒนาให้กับพนักงาน(คน)ในองค์กร ซึ่งจะต้องให้มีการตอบสนองในเรื่องของ ต้นทุน(Cost)ที่ต้องการให้ลดลงการจัดส่งสินค้าและบริการ(Delivery)ให้ถึงลู
กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด *ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ รุ่นที่ 5
ไม่ระบุราคา
กฎหมายแรงงานที่สำคัญ สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง การพ้นสภาพ การเลิกจ้าง (Dismissal)ตามกฎหมายแรงงาน สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in lieu of Notice) กรณีการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้า การลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดพนักงาน ม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิองค์กร
ไม่ระบุราคา
จากสภาวะในปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจถือว่ามีความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตสินค้าหรือภาคการบริการรวมทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเช่นประเทศจีนที่มีราคาถูกมาก(คุณภาพไม่พูดถึง)ส่งออกไปขายทั่วโลก ดังนั้นการที่องค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆมีความ
หลักสูตร : เข้าใจโมเดลธุรกิจและค้าระหว่างประเทศ ให้สำเร็จจากเทคนิค Marketing 4.0
ไม่ระบุราคา
กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งที่เป็นแบบ SME และ START UP ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปแบบการส่งออก, การชำระเงินซื้อขายระหว่างประเทศ, การประสานงานกับบริษัทชิปปิ้ง,ผู้ให้บริการขนส่ง หรือแม้แต่พิธีการศุลกากร
หลักสูตร : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
ไม่ระบุราคา
การแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Why-Why Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นใ
หลักสูตร : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร
ไม่ระบุราคา
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไร ? เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้าหมายผลกำไรที่ตั้งไว้
Update ! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเพื่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ไม่ระบุราคา
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” 2560”มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างท่านสามารถรู้ได้จากหลักสูตรนี้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และข้อมูลปัจจุบัน
หลักสูตร“กลยุทธ์ 3Ls เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน(3Ls Strategies for Sustainable Leadership Development)”
ไม่ระบุราคา
บรรยายและฝึกฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พร้อมการแนะนำเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญๆ จากวิทยากร โดยเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ใช้แนวทางของจิตวิทยาประยุกต์ Neuro Linguistics Programming (NLP) และ Performance Coaching
หลักสูตร : เทคนิคการบุกตลาดให้สอดคล้องงานแสดงสินค้า Exhibition Fair
ไม่ระบุราคา
งานแสดงสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ภายในปีหนึ่งๆ มีหลากหลายงานให้ผู้ประกอบการไทย เลือกคัดสรรตามความเหมาะสม โดยจุดประสงค์หลักของการออกงานแสดงสินค้าประกอบด้วย 1. แสดงศักยภาพทางธุรกิจ 2. เพิ่มโอกาสช่องทางการขายใหม่ 3. วิเคราะห์คู่แข่งในตลาด, อย่างไรก็ดี การ
หลักสูตร : SME size SS แสวงหาทางรอดในยุค Thailand 4.0
ไม่ระบุราคา
ยุค Thailand 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงเชิงธุรกิจอย่างชัดเจน, บริษัทหรือองค์ประกอบที่ก้าวไม่ทันกระแสเทคโนโลยี จะเกิดอุปสรรคในการแสวงหาช่องทางการค้าการลงทุน เนื่องจากยุค Thailand 4.0 เกิดการผสมผสานนำเทคโนโลยีออนไลน์ เป็นตัวขับเคลื่อน และผสมผสานออฟไลน์ อีกทั้งยัง
Huawei HCIE Certification Day
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Huawei Certified Internetwork Expert (HCIE) series certification is an indicator for proving an individual’s capability as an expert in a given technical field.
หลักสูตร : ตีแตกการสร้างแบรนด์
ไม่ระบุราคา
ปรับกลยุทธ์ กระตุ้นและเพิ่มยอดขายด้วยเทคนิคการ Marketing 4.0 ควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับตลาดภายใน
Trends 2017 - Juniper Networks Security
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วีโนฮาวขอเชิญชวนพี่น้องชาว IT ทั้งหลาย มาอัพเดต Juniper Networks Security Trends 2017 โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 April 2017 ที่ Vnohow (Thailand) Co., Ltd.
หลักสูตร : พลิกชีวิตพนักงานประจำกับการมีแบรนด์เพื่อขายทั่วโลก (ไม่ใช่ขายตรง)
ไม่ระบุราคา
สร้างแรงบันดาลใจ เกิดความหวังในการทำธุรกิจสินค้าและบริการของตนเอง ควบคู่กับการเป็นพนักงานประจำ หรือแม้กระทั่งกลายเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองเพียงอย่างเดียว, ให้เกิดรายได้มากกว่าเพียงทางเดียวจากการเป็นพนักงานประจำเท่านั้น โดยมุ่งเน้นให้เริ่มต้นการสร้างธุรกิจ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Document Freedom Day 2017 Seminar & Workshop LibreOffice 5.3 ทดแทน Microsoft Office
ไม่ระบุราคา
LibreOffice 5.3 เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส ทดแทน Microsoft Office ทั้ง 3 โปรแกรมหลัก คือ ทดแทน Word, Excel และ Power Point
หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อสร้างลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
ไม่ระบุราคา
การขายในยุคสังคมข่าวสารที่ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเท่ากับหรืออาจจะมากกว่าผู้ขายเป็นยุคแห่งการขายที่นักขายและนักการตลาดที่ไม่ปรับตัวจะไม่สามารถที่จะรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้อีกต่อไป อีกทั้งยังไม่สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามาในปิรามิดของลูกค้าได้อีก เป็นผ